శ్రీ మహావిష్ణువు

విష్ణుమృత్యుంజయస్తోత్రం~ vishnu maha mrityunjaya stotram in telugu

Last Updated on April 29, 2021 

విష్ణుమృత్యుంజయస్తోత్రం: Read sri maha vishnu mrityunjaya stotram in telugu with lyrics.

ఓం నమో భగవతే మృత్యుంజయాయ |

తతో విష్ణ్వర్పితమనా మారకండేయో మహామతిః |
తుష్టావ ప్రణతో భూత్వా దేవదేవ జనార్దనం
విష్ణునైవోపదిష్టం తు స్తోత్రం కర్ణే మహామనాః |
సంభావితేన మనసా తేన తుష్టావ మాధవం ||

ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ |
మార్కండేయ ఉవాచ
నారాయణం సహస్రాక్షం పద్మనాభం పురాతనం |
ప్రణతోఽస్మి హృషీకేశం కిం మే మృత్యుః కరిష్యతి || ౧ ||

గోవిందం పుండరీకాక్షమనంతమజమవ్యయం |
కేశవం చ ప్రపన్నోఽస్మి కిం మే మృత్యుః కరిష్యతి || ౨ ||

వాసుదేవం జగద్యోనిం భానువర్ణమతీంద్రియం |
దామోదరం ప్రపన్నోఽస్మి కిం మే మృత్యుః కరిష్యతి || ౩||

శంఖచక్రధరం దేవం ఛన్నరూపిణమవ్యయం |
అధోక్షజం ప్రపన్నోఽస్మి కిం మే మృత్యుః కరిష్యతి || ౪||

వారాహం వామనం విష్ణుం నరసింహం జనార్దనం |
మాధవం చ ప్రపన్నోఽస్మి కిం మే మృత్యుః కరిష్యతి || ౫||

పురుషం పుష్కరం పుణ్యం క్షేమబీజం జగత్పతిం |
లోకనాథం ప్రపన్నోఽస్మి కిం మే మృత్యుః కరిష్యతి || ౬||

భూతాత్మానం మహాత్మానం జగద్యోనిమయోనిజం |
విశ్వరూపం ప్రపన్నోఽస్మి కిం మే మృత్యుః కరిష్యతి || ౭||

సహస్రశిరసం దేవం వ్యక్తావ్యక్తం సనాతనం |
మహాయోగం ప్రపన్నోఽస్మి కిం మే మృత్యుః కరిష్యతి || ౮||

ఇత్యుదీరితమాకర్ణ్య స్తోత్రం తస్య మహాత్మనః |
అపయాతస్తతో మృత్యుర్విష్ణుదూతైశ్చ పీడితః || ౯||

ఇతి తేన జితో మృత్యుర్మార్కండేయేన ధీమతా |
ప్రసన్నే పుండరీకాక్షే నృసింహే నాస్తి దుర్లభం || ౧౦||

మృత్యుంజయమిదం పుణ్యం మృత్యుప్రశమనం శుభం |
మార్కండేయహితార్థాయ స్వయం విష్ణురువాచ హ || ౧౧||

య ఇదం పఠతే భక్త్యా త్రికాలం నియతః శుచిః |
నాకాలే తస్య మృత్యుః స్యాన్నరస్యాచ్యుతచేతసః || ౧౨||

హృత్పద్మమధ్యే పురుషం పురాణం నారాయణం శాశ్వతమాదిదేవం |
సంచింత్య సూర్యాదపి రాజమానం మృత్యుం స యోగీ జితవాంస్తదైవ || ౧౩||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *