விஷ்ணும்ருʼத்யுஞ்ஜயஸ்தோத்ரம்~ vishnu maha mrityunjaya stotram in tamil

Last Updated on April 29, 2021 

விஷ்ணும்ருʼத்யுஞ்ஜயஸ்தோத்ரம்: Read lord vishnu maha mrityunjaya stotram in tamil with lyrics.

ௐ நமோ ப⁴க³வதே ம்ருʼத்யுஞ்ஜயாய |

ததோ விஷ்ண்வர்பிதமனா மாரகண்டே³யோ மஹாமதி꞉ |
துஷ்டாவ ப்ரணதோ பூ⁴த்வா தே³வதே³வ ஜனார்த³னம்
விஷ்ணுனைவோபதி³ஷ்டம்ʼ து ஸ்தோத்ரம்ʼ கர்ணே மஹாமனா꞉ |
ஸம்பா⁴விதேன மனஸா தேன துஷ்டாவ மாத⁴வம் ||

ௐ நமோ ப⁴க³வதே வாஸுதே³வாய |
மார்கண்டே³ய உவாச –
நாராயணம்ʼ ஸஹஸ்ராக்ஷம்ʼ பத்³மநாப⁴ம்ʼ புராதனம் |
ப்ரணதோ(அ)ஸ்மி ஹ்ருʼஷீகேஶம்ʼ கிம்ʼ மே ம்ருʼத்யு꞉ கரிஷ்யதி ||

கோ³விந்த³ம்ʼ புண்ட³ரீகாக்ஷமனந்தமஜமவ்யயம் |
கேஶவம்ʼ ச ப்ரபன்னோ(அ)ஸ்மி கிம்ʼ மே ம்ருʼத்யு꞉ கரிஷ்யதி ||

வாஸுதே³வம்ʼ ஜக³த்³யோனிம்ʼ பா⁴னுவர்ணமதீந்த்³ரியம் |
தா³மோத³ரம்ʼ ப்ரபன்னோ(அ)ஸ்மி கிம்ʼ மே ம்ருʼத்யு꞉ கரிஷ்யதி ||

ஶங்க²சக்ரத⁴ரம்ʼ தே³வம்ʼ ச²ன்னரூபிணமவ்யயம் |
அதோ⁴க்ஷஜம்ʼ ப்ரபன்னோ(அ)ஸ்மி கிம்ʼ மே ம்ருʼத்யு꞉ கரிஷ்யதி ||

வாராஹம்ʼ வாமனம்ʼ விஷ்ணும்ʼ நரஸிம்ʼஹம்ʼ ஜனார்த³னம் |
மாத⁴வம்ʼ ச ப்ரபன்னோ(அ)ஸ்மி கிம்ʼ மே ம்ருʼத்யு꞉ கரிஷ்யதி ||

புருஷம்ʼ புஷ்கரம்ʼ புண்யம்ʼ க்ஷேமபீ³ஜம்ʼ ஜக³த்பதிம் |
லோகநாத²ம்ʼ ப்ரபன்னோ(அ)ஸ்மி கிம்ʼ மே ம்ருʼத்யு꞉ கரிஷ்யதி ||

பூ⁴தாத்மானம்ʼ மஹாத்மானம்ʼ ஜக³த்³யோனிமயோநிஜம் |
விஶ்வரூபம்ʼ ப்ரபன்னோ(அ)ஸ்மி கிம்ʼ மே ம்ருʼத்யு꞉ கரிஷ்யதி ||

ஸஹஸ்ரஶிரஸம்ʼ தே³வம்ʼ வ்யக்தாவ்யக்தம்ʼ ஸனாதனம் |
மஹாயோக³ம்ʼ ப்ரபன்னோ(அ)ஸ்மி கிம்ʼ மே ம்ருʼத்யு꞉ கரிஷ்யதி ||

இத்யுதீ³ரிதமாகர்ண்ய ஸ்தோத்ரம்ʼ தஸ்ய மஹாத்மன꞉ |
அபயாதஸ்ததோ ம்ருʼத்யுர்விஷ்ணுதூ³தைஶ்ச பீடி³த꞉ ||

இதி தேன ஜிதோ ம்ருʼத்யுர்மார்கண்டே³யேன தீ⁴மதா |
ப்ரஸன்னே புண்ட³ரீகாக்ஷே ந்ருʼஸிம்ʼஹே நாஸ்தி து³ர்லப⁴ம் ||

ம்ருʼத்யுஞ்ஜயமித³ம்ʼ புண்யம்ʼ ம்ருʼத்யுப்ரஶமனம்ʼ ஶுப⁴ம் |
மார்கண்டே³யஹிதார்தா²ய ஸ்வயம்ʼ விஷ்ணுருவாச ஹ ||

ய இத³ம்ʼ பட²தே ப⁴க்த்யா த்ரிகாலம்ʼ நியத꞉ ஶுசி꞉ |
நாகாலே தஸ்ய ம்ருʼத்யு꞉ ஸ்யான்னரஸ்யாச்யுதசேதஸ꞉ ||

ஹ்ருʼத்பத்³மமத்⁴யே புருஷம்ʼ புராணம்ʼ நாராயணம்ʼ ஶாஶ்வதமாதி³தே³வம் |
ஸஞ்சிந்த்ய ஸூர்யாத³பி ராஜமானம்ʼ ம்ருʼத்யும்ʼ ஸ யோகீ³ ஜிதவாம்ʼஸ்ததை³வ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Namaskaram! 🙏Om Namah Shivaya 😇
%d bloggers like this: