Vishnu

ବିଷ୍ଣୁମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟସ୍ତୋତ୍ରମ୍~ vishnu maha mrityunjaya stotram in odia

Last Updated on April 29, 2021 

ବିଷ୍ଣୁମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟସ୍ତୋତ୍ରମ୍ : Read lord vishnu maha mrityunjaya stotram in odia with lyrics.

ଓଁ ନମୋ ଭଗବତେ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟାୟ ।

ତତୋ ବିଷ୍ଣ୍ୱର୍ପିତମନା ମାରକଣ୍ଡେୟୋ ମହାମତିଃ ।
ତୁଷ୍ଟାବ ପ୍ରଣତୋ ଭୂତ୍ୱା ଦେବଦେବ ଜନାର୍ଦନମ୍
ବିଷ୍ଣୁନୈବୋପଦିଷ୍ଟଂ ତୁ ସ୍ତୋତ୍ରଂ କର୍ଣେ ମହାମନାଃ ।
ସମ୍ଭାବିତେନ ମନସା ତେନ ତୁଷ୍ଟାବ ମାଧବମ୍ ॥

ଓଁ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ।
ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଉବାଚ –
ନାରାୟଣଂ ସହସ୍ରାକ୍ଷଂ ପଦ୍ମନାଭଂ ପୁରାତନମ୍ ।
ପ୍ରଣତୋଽସ୍ମି ହୃଷୀକେଶଂ କିଂ ମେ ମୃତ୍ୟୁଃ କରିଷ୍ୟତି ॥

ଗୋବିନ୍ଦଂ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷମନନ୍ତମଜମବ୍ୟଯମ୍ ।
କେଶବଂ ଚ ପ୍ରପନ୍ନୋଽସ୍ମି କିଂ ମେ ମୃତ୍ୟୁଃ କରିଷ୍ୟତି ॥

ବାସୁଦେବଂ ଜଗଦ୍ୟୋନିଂ ଭାନୁବର୍ଣମତୀନ୍ଦ୍ରିୟମ୍ ।
ଦାମୋଦରଂ ପ୍ରପନ୍ନୋଽସ୍ମି କିଂ ମେ ମୃତ୍ୟୁଃ କରିଷ୍ୟତି ॥

ଶଙ୍ଖଚକ୍ରଧରଂ ଦେବଂ ଛନ୍ନରୂପିଣମବ୍ୟଯମ୍ ।
ଅଧୋକ୍ଷଜଂ ପ୍ରପନ୍ନୋଽସ୍ମି କିଂ ମେ ମୃତ୍ୟୁଃ କରିଷ୍ୟତି ॥

ବାରାହଂ ବାମନଂ ବିଷ୍ଣୁଂ ନରସିଂହଂ ଜନାର୍ଦନମ୍ ।
ମାଧବଂ ଚ ପ୍ରପନ୍ନୋଽସ୍ମି କିଂ ମେ ମୃତ୍ୟୁଃ କରିଷ୍ୟତି ॥

ପୁରୁଷଂ ପୁଷ୍କରଂ ପୁଣ୍ୟଂ କ୍ଷେମବୀଜଂ ଜଗତ୍ପତିମ୍ ।
ଲୋକନାଥଂ ପ୍ରପନ୍ନୋଽସ୍ମି କିଂ ମେ ମୃତ୍ୟୁଃ କରିଷ୍ୟତି ॥

ଭୂତାତ୍ମାନଂ ମହାତ୍ମାନଂ ଜଗଦ୍ୟୋନିମୟୋନିଜମ୍ ।
ବିଶ୍ୱରୂପଂ ପ୍ରପନ୍ନୋଽସ୍ମି କିଂ ମେ ମୃତ୍ୟୁଃ କରିଷ୍ୟତି ॥

ସହସ୍ରଶିରସଂ ଦେବଂ ବ୍ୟକ୍ତାବ୍ୟକ୍ତଂ ସନାତନମ୍ ।
ମହାୟୋଗଂ ପ୍ରପନ୍ନୋଽସ୍ମି କିଂ ମେ ମୃତ୍ୟୁଃ କରିଷ୍ୟତି ॥

ଇତ୍ୟୁଦୀରିତମାକର୍ଣ୍ୟ ସ୍ତୋତ୍ରଂ ତସ୍ୟ ମହାତ୍ମନଃ ।
ଅପୟାତସ୍ତତୋ ମୃତ୍ୟୁର୍ୱିଷ୍ଣୁଦୂତୈଶ୍ଚ ପୀଡିତଃ ॥

ଇତି ତେନ ଜିତୋ ମୃତ୍ୟୁର୍ମାର୍କଣ୍ଡେୟେନ ଧୀମତା ।
ପ୍ରସନ୍ନେ ପୁଣ୍ଡରୀକାକ୍ଷେ ନୃସିଂହେ ନାସ୍ତି ଦୁର୍ଲଭମ୍ ॥

ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟମିଦଂ ପୁଣ୍ୟଂ ମୃତ୍ୟୁପ୍ରଶମନଂ ଶୁଭମ୍ ।
ମାର୍କଣ୍ଡେୟହିତାର୍ଥାୟ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁରୁବାଚ ହ ॥

ଯ ଇଦଂ ପଠତେ ଭକ୍ତ୍ୟା ତ୍ରିକାଲଂ ନିୟତଃ ଶୁଚିଃ ।
ନାକାଲେ ତସ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଃ ସ୍ୟାନ୍ନରସ୍ୟାଚ୍ୟୁତଚେତସଃ ॥l

ହୃତ୍ପଦ୍ମମଧ୍ୟେ ପୁରୁଷଂ ପୁରାଣଂ ନାରାୟଣଂ ଶାଶ୍ୱତମାଦିଦେବମ୍ ।
ସଞ୍ଚିନ୍ତ୍ୟ ସୂର୍ୟାଦପି ରାଜମାନଂ ମୃତ୍ୟୁଂ ସ ଯୋଗୀ ଜିତବାଂସ୍ତଦୈବ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *