മലയാളം

വിഷ്ണുമൃത്യുഞ്ജയസ്തോത്രം~ vishnu maha mrityunjaya stotram in malayalam

Last Updated on April 29, 2021 

വിഷ്ണുമൃത്യുഞ്ജയസ്തോത്രം: Read sri vishnu maha mrityunjaya stotram in malayalam with lyrics.

ഓം നമോ ഭഗവതേ മൃത്യുഞ്ജയായ |

തതോ വിഷ്ണ്വർപിതമനാ മാരകണ്ഡേയോ മഹാമതിഃ |
തുഷ്ടാവ പ്രണതോ ഭൂത്വാ ദേവദേവ ജനാർദനം
വിഷ്ണുനൈവോപദിഷ്ടം തു സ്തോത്രം കർണേ മഹാമനാഃ |
സംഭാവിതേന മനസാ തേന തുഷ്ടാവ മാധവം ||

ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ
മാർകണ്ഡേയ ഉവാച –
നാരായണം സഹസ്രാക്ഷം പദ്മനാഭം പുരാതനം |
പ്രണതോഽസ്മി ഹൃഷീകേശം കിം മേ മൃത്യുഃ കരിഷ്യതി ||

ഗോവിന്ദം പുണ്ഡരീകാക്ഷമനന്തമജമവ്യയം |
കേശവം ച പ്രപന്നോഽസ്മി കിം മേ മൃത്യുഃ കരിഷ്യതി ||

വാസുദേവം ജഗദ്യോനിം ഭാനുവർണമതീന്ദ്രിയം |
ദാമോദരം പ്രപന്നോഽസ്മി കിം മേ മൃത്യുഃ കരിഷ്യതി ||

ശംഖചക്രധരം ദേവം ഛന്നരൂപിണമവ്യയം |
അധോക്ഷജം പ്രപന്നോഽസ്മി കിം മേ മൃത്യുഃ കരിഷ്യതി ||

വാരാഹം വാമനം വിഷ്ണും നരസിംഹം ജനാർദനം |
മാധവം ച പ്രപന്നോഽസ്മി കിം മേ മൃത്യുഃ കരിഷ്യതി ||

പുരുഷം പുഷ്കരം പുണ്യം ക്ഷേമബീജം ജഗത്പതിം |
ലോകനാഥം പ്രപന്നോഽസ്മി കിം മേ മൃത്യുഃ കരിഷ്യതി ||

ഭൂതാത്മാനം മഹാത്മാനം ജഗദ്യോനിമയോനിജം |
വിശ്വരൂപം പ്രപന്നോഽസ്മി കിം മേ മൃത്യുഃ കരിഷ്യതി ||

സഹസ്രശിരസം ദേവം വ്യക്താവ്യക്തം സനാതനം |
മഹായോഗം പ്രപന്നോഽസ്മി കിം മേ മൃത്യുഃ കരിഷ്യതി ||

ഇത്യുദീരിതമാകർണ്യ സ്തോത്രം തസ്യ മഹാത്മനഃ |
അപയാതസ്തതോ മൃത്യുർവിഷ്ണുദൂതൈശ്ച പീഡിതഃ ||

ഇതി തേന ജിതോ മൃത്യുർമാർകണ്ഡേയേന ധീമതാ |
പ്രസന്നേ പുണ്ഡരീകാക്ഷേ നൃസിംഹേ നാസ്തി ദുർലഭം ||

മൃത്യുഞ്ജയമിദം പുണ്യം മൃത്യുപ്രശമനം ശുഭം |
മാർകണ്ഡേയഹിതാർഥായ സ്വയം വിഷ്ണുരുവാച ഹ ||

യ ഇദം പഠതേ ഭക്ത്യാ ത്രികാലം നിയതഃ ശുചിഃ |
നാകാലേ തസ്യ മൃത്യുഃ സ്യാന്നരസ്യാച്യുതചേതസഃ ||

ഹൃത്പദ്മമധ്യേ പുരുഷം പുരാണം നാരായണം ശാശ്വതമാദിദേവം |
സഞ്ചിന്ത്യ സൂര്യാദപി രാജമാനം മൃത്യും സ യോഗീ ജിതവാംസ്തദൈവ ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *