ಕನ್ನಡ

ವಿಷ್ಣುಮೃತ್ಯುಂಜಯಸ್ತೋತ್ರಂ~ vishnu maha mrityunjaya stotram in kannada

Last Updated on April 29, 2021 

ವಿಷ್ಣುಮೃತ್ಯುಂಜಯಸ್ತೋತ್ರಂ: Read lord vishnu maha mrityunjaya stotram in kannada with Lyrics.

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ಮೃತ್ಯುಂಜಯಾಯ .

ತತೋ ವಿಷ್ಣ್ವರ್ಪಿತಮನಾ ಮಾರಕಂಡೇಯೋ ಮಹಾಮತಿಃ |
ತುಷ್ಟಾವ ಪ್ರಣತೋ ಭೂತ್ವಾ ದೇವದೇವ ಜನಾರ್ದನಂ
ವಿಷ್ಣುನೈವೋಪದಿಷ್ಟಂ ತು ಸ್ತೋತ್ರಂ ಕರ್ಣೇ ಮಹಾಮನಾಃ |
ಸಂಭಾವಿತೇನ ಮನಸಾ ತೇನ ತುಷ್ಟಾವ ಮಾಧವಂ ||

ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ |
ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಉವಾಚ
ನಾರಾಯಣಂ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಪುರಾತನಂ |
ಪ್ರಣತೋಽಸ್ಮಿ ಹೃಷೀಕೇಶಂ ಕಿಂ ಮೇ ಮೃತ್ಯುಃ ಕರಿಷ್ಯತಿ ||

ಗೋವಿಂದಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಮನಂತಮಜಮವ್ಯಯಂ |
ಕೇಶವಂ ಚ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಕಿಂ ಮೇ ಮೃತ್ಯುಃ ಕರಿಷ್ಯತಿ ||

ವಾಸುದೇವಂ ಜಗದ್ಯೋನಿಂ ಭಾನುವರ್ಣಮತೀಂದ್ರಿಯಂ |
ದಾಮೋದರಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಕಿಂ ಮೇ ಮೃತ್ಯುಃ ಕರಿಷ್ಯತಿ ||

ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಛನ್ನರೂಪಿಣಮವ್ಯಯಂ |
ಅಧೋಕ್ಷಜಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಕಿಂ ಮೇ ಮೃತ್ಯುಃ ಕರಿಷ್ಯತಿ ||

ವಾರಾಹಂ ವಾಮನಂ ವಿಷ್ಣುಂ ನರಸಿಂಹಂ ಜನಾರ್ದನಂ |
ಮಾಧವಂ ಚ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಕಿಂ ಮೇ ಮೃತ್ಯುಃ ಕರಿಷ್ಯತಿ ||

ಪುರುಷಂ ಪುಷ್ಕರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಕ್ಷೇಮಬೀಜಂ ಜಗತ್ಪತಿಂ |
ಲೋಕನಾಥಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಕಿಂ ಮೇ ಮೃತ್ಯುಃ ಕರಿಷ್ಯತಿ ||

ಭೂತಾತ್ಮಾನಂ ಮಹಾತ್ಮಾನಂ ಜಗದ್ಯೋನಿಮಯೋನಿಜಂ |
ವಿಶ್ವರೂಪಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಕಿಂ ಮೇ ಮೃತ್ಯುಃ ಕರಿಷ್ಯತಿ ||

ಸಹಸ್ರಶಿರಸಂ ದೇವಂ ವ್ಯಕ್ತಾವ್ಯಕ್ತಂ ಸನಾತನಂ |
ಮಹಾಯೋಗಂ ಪ್ರಪನ್ನೋಽಸ್ಮಿ ಕಿಂ ಮೇ ಮೃತ್ಯುಃ ಕರಿಷ್ಯತಿ ||

ಇತ್ಯುದೀರಿತಮಾಕರ್ಣ್ಯ ಸ್ತೋತ್ರಂ ತಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ |
ಅಪಯಾತಸ್ತತೋ ಮೃತ್ಯುರ್ವಿಷ್ಣುದೂತೈಶ್ಚ ಪೀಡಿತಃ ||

ಇತಿ ತೇನ ಜಿತೋ ಮೃತ್ಯುರ್ಮಾರ್ಕಂಡೇಯೇನ ಧೀಮತಾ |
ಪ್ರಸನ್ನೇ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷೇ ನೃಸಿಂಹೇ ನಾಸ್ತಿ ದುರ್ಲಭಂ ||

ಮೃತ್ಯುಂಜಯಮಿದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಮೃತ್ಯುಪ್ರಶಮನಂ ಶುಭಂ |
ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಹಿತಾರ್ಥಾಯ ಸ್ವಯಂ ವಿಷ್ಣುರುವಾಚ ಹ ||

ಯ ಇದಂ ಪಠತೇ ಭಕ್ತ್ಯಾ ತ್ರಿಕಾಲಂ ನಿಯತಃ ಶುಚಿಃ |
ನಾಕಾಲೇ ತಸ್ಯ ಮೃತ್ಯುಃ ಸ್ಯಾನ್ನರಸ್ಯಾಚ್ಯುತಚೇತಸಃ ||

ಹೃತ್ಪದ್ಮಮಧ್ಯೇ ಪುರುಷಂ ಪುರಾಣಂ ನಾರಾಯಣಂ ಶಾಶ್ವತಮಾದಿದೇವಂ |
ಸಂಚಿಂತ್ಯ ಸೂರ್ಯಾದಪಿ ರಾಜಮಾನಂ ಮೃತ್ಯುಂ ಸ ಯೋಗೀ ಜಿತವಾಂಸ್ತದೈವ ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *