English

veerabhadra swamy ashtottara shatanamavali| 108 Names in English lyrics

Last Updated on March 30, 2021 

Read 108 Names of shri veerabhadra swamy ashtottara shatanamavali lyricd in English

Om virabhadraya namah ।
Om mahasuraya namah ।
Om raudraya namah ।
Om rudravatarakaya namah ।
Om syamangaya namah ।
Om ugradaṃstraya namah ।
Om bhimanetraya namah ।
Om jitendriyaya namah ।
Om urdhvakesaya namah ।
Om bhutanathaya namah । 10 ।

Om khadgahastaya namah ।
Om trivikramaya namah ।
Om visvavyapine namah ।
Om visvanathaya namah ।
Om visnucakravibhanjanaya namah ।
Om bhadrakalipataye namah ।
Om bhadraya namah ।
Om bhadraksabharananvitaya namah ।
Om bhanudantabhide namah ।
Om ugraya namah । 20 ।

Om bhagavate namah ।
Om bhavagocaraya namah ।
Om candamurtaye namah ।
Om caturbahave namah
Om caturaya namah ।
Om candrasekharaya namah ।
Om satyapratijnaya namah ।
Om sarvatmane namah ।
Om sarvasaksine namah ।
Om niramayaya namah । 30 ।

Om nityanisthitapapaughaya namah ।
Om nirvikalpaya namah ।
Om niranjanaya namah ।
Om bharatinasikacchadaya namah ।
Om bhavarogamahabhisaje namah ।
Om bhaktaikaraksakaya namah ।
Om balavate namah ।
Om bhasmoddhulitavigrahaya namah ।
Om daksaraye namah ।
Om dharmamurtaye namah । 40 ।

Om daityasanghabhayankaraya namah ।
Om patrahastaya namah ।
Om pavakaksaya namah ।
Om padmajaksadivanditaya namah ।
Om makhantakaya namah ।
Om mahatejase namah ।
Om mahabhayanivaranaya namah ।
Om mahaviraya namah
Om ganadhyaksaya namah ।
Om mahaghoranrsiṃhajite namah । 50 ।

Om nisvasamarutoddhutakulaparvatasancayaya namah ।
Om dantanispesakaraya
Om mukharikrtadiktataya namah ।
Om padasanghattagodbhrantasesasirsasahasrakaya namah ।
Om bhanukotiprabhabhasvanmanikundalamanditaya namah ।
Om sesabhusaya namah ।
Om carmavasase namah ।
Om caruhastojjvalattanave namah ।
Om upendrendrayamadidevanamangaraksakaya namah ।
Om pattasaprasaparasugadadyayudhasobhitaya namah । 60 ।

Om brahmadidevaduspreksyaprabhasumbhatkiritadhrte namah ।
Om kusmandagrahabhetalamariganavibhanjanaya namah ।
Om kridakandukitadandabhandakotivirajitaya namah ।
Om saranagatavaikunthabrahmendramararaksakaya namah ।
Om yogindrahrtpayojatamahabhaskaramandalaya namah ।
Om sarvadevasiroratnasanghrstamanipadukaya namah ।
Om graiveyaharakeyurakancikatakabhusitaya namah ।
Om vagatitaya namah ।
Om daksaharaya namah ।
Om vahnijihvanikrntanaya namah । 70 ।

Om sahasrabahave namah ।
Om sarvajnaya namah ।
Om saccidanandavigrahaya namah ।
Om bhayahvayaya namah ।
Om bhaktalokarati tiksnavilocanaya namah ।
Om karunyaksaya namah ।
Om ganadhyaksaya namah ।
Om garvitasuradarpahrte namah ।
Om sampatkaraya namah ।
Om sadanandaya namah । 80 ।

Om sarvabhistaphalapradaya namah ।
Om nupuralankrtapadaya namah ।
Om vyalayajnopavitakaya namah ।
Om bhaganetraharaya namah ।
Om dirghabahave namah ।
Om bandhavimocakaya namah ।
Om tejomayaya namah ।
Om kavacaya namah ।
Om bhrgusmasruvilumpakaya namah ।
Om yajnapurusasirsaghnaya namah । 90 ।

Om yajnaranyadavanalaya namah ।
Om bhaktaikavatsalaya namah ।
Om bhagavate namah ।
Om sulabhaya namah ।
Om sasvataya namah ।
Om nidhaye namah ।
Om sarvasiddhikaraya namah ।
Om dantaya namah ।
Om sakalagamasobhitaya namah ।
Om bhuktimuktipradaya namah । 100 ।

Om devaya namah ।
Om sarvavyadhinivarakaya namah ।
Om akalamrtyusaṃhartre namah ।
Om kalamrtyubhayankaraya namah ।
Om grahakarsananirbandhamaranoccatanapriyaya namah ।
Om paratantravinirbandhaya namah ।
Om paramatmane namah ।
Om paratparaya namah ।
Om svamantrayantratantraghaparipalanatatparaya namah । 109 ।
sri virabhadraya namah ।

iti srivayupurane hayagrivavataraviracita
srivirabhadrastottarasatanamavalih

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *