వరాహస్తోత్రం~ varaha stotram in telugu

Last Updated on April 21, 2021 

Read varaha stotram in telugu with lyrics వరాహస్తోత్రం:

శ్రీ గణేశాయ నమః

ఋషయ ఊచుః

జితం జితం తేఽజిత యజ్ఞభావనా త్రయీం తనుం స్వాం పరిధున్వతే నమః |
యద్రోమగర్తేషు నిలిల్యురధ్వరాస్తస్మై నమః కారణసూకరాయ తే || 1||

రూపం తవైతన్నను దుష్కృతాత్మనాం దుర్దర్శనం దేవ యదధ్వరాత్మకం |
ఛందాంసి యస్య త్వచి బర్హిరోమస్వాజ్యం దృశి త్వంఘ్రిషు చాతుర్హోత్రం || 2||

స్రుక్తుండ ఆసీత్స్రువ ఈశ నాసయోరిడోదరే చమసాః కర్ణరంధ్రే |
ప్రాశిత్రమాస్యే గ్రసనే గ్రహాస్తు తే యచ్చర్వణం తే భగవన్నగ్నిహోత్రం || 3||

దీక్షానుజన్మోపసదః శిరోధరం త్వం ప్రాయణీయోదయనీయదంష్ట్రః |
జిహ్వా ప్రవర్గ్యస్తవ శీర్షకం క్రతోః సభ్యావసథ్యం చితయోఽసవో హి తే || 4||

సోమస్తు రేతః సవనాన్యవస్థితిః సంస్థావిభేదాస్తవ దేవ ధాతవః |
సత్రాణి సర్వాణి శరీరసంధిస్త్వం సర్వయజ్ఞక్రతురిష్టిబంధనః || 5||

నమో నమస్తేఽఖిలయంత్రదేవతాద్రవ్యాయ సర్వక్రతవే క్రియాత్మనే |
వైరాగ్యభక్త్యాత్మజయానుభావితజ్ఞానాయ విద్యాగురవే నమో నమః || 6||

దంష్ట్రాగ్రకోట్యా భగవంస్త్వయా ధృతా విరాజతే భూధర భూః సభూధరా |
యథా వనాన్నిఃసరతో దతా ధృతా మతంగజేంద్రస్య సపత్రపద్మినీ || 7||

త్రయీమయం రూపమిదం చ సౌకరం భూమండలేనాథ దతా ధృతేన తే |
చకాస్తి శృంగోఢఘనేన భూయసా కులాచలేంద్రస్య యథైవ విభ్రమః || 8||

సంస్థాపయైనాం జగతాం సతస్థుషాం లోకాయ పత్నీమసి మాతరం పితా |
విధేమ చాస్యై నమసా సహ త్వయా యస్యాం స్వతేజోఽగ్నిమివారణావధాః || 9||

కః శ్రద్దధీతాన్యతమస్తవ ప్రభో రసాం గతాయా భువ ఉద్విబర్హణం |
న విస్మయోఽసౌ త్వయి విశ్వవిస్మయే యో మాయయేదం ససృజేఽతివిస్మయం || 10||

విధున్వతా వేదమయం నిజం వపుర్జనస్తపఃసత్యనివాసినో వయం |

జయం
సటాశిఖోద్ధూతశివాంబుబిందుభిర్విమృజ్యమానా భృశమీశ పావితాః || 11||

స వై బత భ్రష్టమతిస్తవైష తే యః కర్మణాం పారమపారకర్మణః |
యద్యోగమాయాగుణయోగమోహితం విశ్వం సమస్తం భగవన్ విధేహి శం || 12||

ఇతి శ్రీమద్భాగవతపురాణాంతర్గతం వరాహస్తోత్రం సంపూర్ణం ||

(also called Bhu varaha stotram and bhoo varaha stotram in telugu)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Namaskaram! 🙏Om Namah Shivaya 😇
%d bloggers like this: