ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥಾಷ್ಟಕಂ~ vaidyanatha ashtakam lyrics in kannada

Last Updated on April 19, 2021 

ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥಾಷ್ಟಕಂ : read shri shiva vaidyanatha ashtakam in kannada with lyrics

ಶ್ರೀರಾಮಸೌಮಿತ್ರಿಜಟಾಯುವೇದ
ಷಡಾನನಾದಿತ್ಯ ಕುಜಾರ್ಚಿತಾಯ |
ಶ್ರೀನೀಲಕಂಠಾಯ ದಯಾಮಯಾಯ
ಶ್ರೀವೈದ್ಯನಾಥಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ || ೧ ||

ಗಂಗಾಪ್ರವಾಹೇಂದು ಜಟಾಧರಾಯ
ತ್ರಿಲೋಚನಾಯ ಸ್ಮರ ಕಾಲಹಂತ್ರೇ |
ಸಮಸ್ತ ದೇವೈರಭಿಪೂಜಿತಾಯ
ಶ್ರೀವೈದ್ಯನಾಥಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ || ೨ ||

ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಾಯ ತ್ರಿಪುರಾಂತಕಾಯ
ಪಿನಾಕಿನೇ ದುಷ್ಟಹರಾಯ ನಿತ್ಯಮ್ |
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಲೀಲಾಯ ಮನುಷ್ಯಲೋಕೇ
ಶ್ರೀವೈದ್ಯನಾಥಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ || ೩ ||

ಪ್ರಭೂತವಾತಾದಿ ಸಮಸ್ತರೋಗ-
ಪ್ರಣಾಶಕರ್ತ್ರೇ ಮುನಿವಂದಿತಾಯ |
ಪ್ರಭಾಕರೇಂದ್ವಗ್ನಿವಿಲೋಚನಾಯ
ಶ್ರೀವೈದ್ಯನಾಥಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ || ೪ ||

ವಾಕ್ಶ್ರೋತ್ರನೇತ್ರಾಂಘ್ರಿ ವಿಹೀನಜಂತೋಃ
ವಾಕ್ಶ್ರೋತ್ರನೇತ್ರಾಂಘ್ರಿ ಸುಖಪ್ರದಾಯ |
ಕುಷ್ಠಾದಿಸರ್ವೋನ್ನತರೋಗಹಂತ್ರೇ
ಶ್ರೀವೈದ್ಯನಾಥಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ || ೫ ||

ವೇದಾಂತವೇದ್ಯಾಯ ಜಗನ್ಮಯಾಯ
ಯೋಗೀಶ್ವರಧ್ಯೇಯಪದಾಂಬುಜಾಯ |
ತ್ರಿಮೂರ್ತಿರೂಪಾಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ್ನೇ
ಶ್ರೀವೈದ್ಯನಾಥಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ || ೬ ||

ಸ್ವತೀರ್ಥಮೃದ್ಭಸ್ಮಭೃತಾಂಗಭಾಜಾಂ
ಪಿಶಾಚದುಃಖಾರ್ತಿಭಯಾಪಹಾಯ |
ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪಾಯ ಶರೀರಭಾಜಾಂ
ಶ್ರೀವೈದ್ಯನಾಥಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ || ೭ ||

ಶ್ರೀನೀಲಕಂಠಾಯ ವೃಷಧ್ವಜಾಯ
ಸ್ರಕ್ಗಂಧಭಸ್ಮಾದ್ಯಭಿಶೋಭಿತಾಯ |
ಸುಪುತ್ರದಾರಾದಿ ಸುಭಾಗ್ಯದಾಯ
ಶ್ರೀವೈದ್ಯನಾಥಾಯ ನಮಃ ಶಿವಾಯ || ೮ ||

ಬಾಲಾಂಬಿಕೇಶ ವೈದ್ಯೇಶ ಭವರೋಗಹರೇತಿ ಚ |
ಜಪೇನ್ನಾಮತ್ರಯಂ ನಿತ್ಯಂ ಮಹಾರೋಗನಿವಾರಣಮ್ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀ ವೈದ್ಯನಾಥಾಷ್ಟಕಮ್ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Namaskaram! 🙏Om Namah Shivaya 😇
%d bloggers like this: