ஸ்ரீ சிவன்(Śiva)

ஸ்ரீ வைத்தியநாத அஷ்டகம்~ Vaidyanatha Ashtakam lyrics in tamil

Last Updated on April 19, 2021 

ஸ்ரீ வைத்தியநாத அஷ்டகம் read Vaidyanatha Ashtakam in tamil with lyrics

ஶ்ரீராமஸௌமித்ரிஜடாயுவேத³
ஷடா³னனாதி³த்ய குஜார்சிதாய ।
ஶ்ரீனீலகண்டா²ய த³யாமயாய
ஶ்ரீவைத்³யனாதா²ய நம꞉ ஶிவாய ॥ 1 ॥

க³ங்கா³ப்ரவாஹேந்து³ ஜடாத⁴ராய
த்ரிலோசனாய ஸ்மர காலஹந்த்ரே ।
ஸமஸ்த தே³வைரபி⁴பூஜிதாய
ஶ்ரீவைத்³யனாதா²ய நம꞉ ஶிவாய ॥ 2 ॥

ப⁴க்தப்ரியாய த்ரிபுராந்தகாய
பினாகினே து³ஷ்டஹராய நித்யம் ।
ப்ரத்யக்ஷலீலாய மனுஷ்யலோகே
ஶ்ரீவைத்³யனாதா²ய நம꞉ ஶிவாய ॥ 3 ॥

ப்ரபூ⁴தவாதாதி³ ஸமஸ்தரோக³-
ப்ரணாஶகர்த்ரே முனிவந்தி³தாய ।
ப்ரபா⁴கரேந்த்³வக்³னிவிலோசனாய
ஶ்ரீவைத்³யனாதா²ய நம꞉ ஶிவாய ॥ 4 ॥

வாக்ஷ்ரோத்ரனேத்ராங்க்⁴ரி விஹீனஜந்தோ꞉
வாக்ஷ்ரோத்ரனேத்ராங்க்⁴ரி ஸுக²ப்ரதா³ய ।
குஷ்டா²தி³ஸர்வோன்னதரோக³ஹந்த்ரே
ஶ்ரீவைத்³யனாதா²ய நம꞉ ஶிவாய ॥ 5 ॥

வேதா³ந்தவேத்³யாய ஜக³ன்மயாய
யோகீ³ஶ்வரத்⁴யேயபதா³ம்பு³ஜாய ।
த்ரிமூர்திரூபாய ஸஹஸ்ரனாம்னே
ஶ்ரீவைத்³யனாதா²ய நம꞉ ஶிவாய ॥ 6 ॥

ஸ்வதீர்த²ம்ருத்³ப⁴ஸ்மப்⁴ருதாங்க³பா⁴ஜாம்
பிஶாசது³꞉கா²ர்திப⁴யாபஹாய ।
ஆத்மஸ்வரூபாய ஶரீரபா⁴ஜாம்
ஶ்ரீவைத்³யனாதா²ய நம꞉ ஶிவாய ॥ 7 ॥

ஶ்ரீனீலகண்டா²ய வ்ருஷத்⁴வஜாய
ஸ்ரக்க³ந்த⁴ப⁴ஸ்மாத்³யபி⁴ஶோபி⁴தாய ।
ஸுபுத்ரதா³ராதி³ ஸுபா⁴க்³யதா³ய
ஶ்ரீவைத்³யனாதா²ய நம꞉ ஶிவாய ॥ 8 ॥

பா³லாம்பி³கேஶ வைத்³யேஶ ப⁴வரோக³ஹரேதி ச ।
ஜபேன்னாமத்ரயம் நித்யம் மஹாரோக³னிவாரணம் ॥

இதி ஶ்ரீ வைத்³யனாதா²ஷ்டகம் ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *