శ్రీ వైద్యనాథాష్టకము~ Vaidhyanatha Ashtakam(vaidhyanathashtakam) lyrics in telugu

Last Updated on April 19, 2021 

శ్రీ వైద్యనాథాష్టకము: read lord shiva vaidyanathashtakam in telugu with lyrics

శ్రీరామసౌమిత్రిజటాయువేద
షడాననాదిత్య కుజార్చితాయ |
శ్రీనీలకంఠాయ దయామయాయ
శ్రీవైద్యనాథాయ నమః శివాయ || ౧ ||

గంగాప్రవాహేందు జటాధరాయ
త్రిలోచనాయ స్మర కాలహంత్రే |
సమస్త దేవైరభిపూజితాయ
శ్రీవైద్యనాథాయ నమః శివాయ || ౨ ||

భక్తప్రియాయ త్రిపురాంతకాయ
పినాకినే దుష్టహరాయ నిత్యమ్ |
ప్రత్యక్షలీలాయ మనుష్యలోకే
శ్రీవైద్యనాథాయ నమః శివాయ || ౩ ||

ప్రభూతవాతాది సమస్తరోగ-
ప్రణాశకర్త్రే మునివందితాయ |
ప్రభాకరేంద్వగ్నివిలోచనాయ
శ్రీవైద్యనాథాయ నమః శివాయ || ౪ ||

వాక్శ్రోత్రనేత్రాంఘ్రి విహీనజంతోః
వాక్శ్రోత్రనేత్రాంఘ్రి సుఖప్రదాయ |
కుష్ఠాదిసర్వోన్నతరోగహంత్రే
శ్రీవైద్యనాథాయ నమః శివాయ || ౫ ||

వేదాంతవేద్యాయ జగన్మయాయ
యోగీశ్వరధ్యేయపదాంబుజాయ |
త్రిమూర్తిరూపాయ సహస్రనామ్నే
శ్రీవైద్యనాథాయ నమః శివాయ || ౬ ||

స్వతీర్థమృద్భస్మభృతాంగభాజాం
పిశాచదుఃఖార్తిభయాపహాయ |
ఆత్మస్వరూపాయ శరీరభాజాం
శ్రీవైద్యనాథాయ నమః శివాయ || ౭ ||

శ్రీనీలకంఠాయ వృషధ్వజాయ
స్రక్గంధభస్మాద్యభిశోభితాయ |
సుపుత్రదారాది సుభాగ్యదాయ
శ్రీవైద్యనాథాయ నమః శివాయ || ౮ ||

బాలాంబికేశ వైద్యేశ భవరోగహరేతి చ |
జపేన్నామత్రయం నిత్యం మహారోగనివారణమ్ ||

ఇతి శ్రీ వైద్యనాథాష్టకమ్ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Namaskaram!

🙏Om Namah Shivaya 😇

%d bloggers like this: