துர்க்கை அம்மன்(Durgai Amman) | ஸ்ரீ சிவன்(Śiva)

ஶ்ரீ உமாமஹேஶ்வர ஸ்தோத்ரம்~ Uma maheswara stotram lyrics in tamil

Last Updated on April 19, 2021 

ஶ்ரீ உமாமஹேஶ்வர ஸ்தோத்ரம் : read Uma maheswara stotram in tamil with lyrics

நம꞉ ஶிவாப்⁴யாம் நவயௌவநாப்⁴யாம்
பரஸ்பராஶ்லிஷ்டவபுர்த⁴ராப்⁴யாம் ।
நகே³ந்த்³ரகந்யாவ்ருஷகேதநாப்⁴யாம்
நமோ நம꞉ ஶங்கரபார்வதீப்⁴யாம் ॥ 1 ॥

நம꞉ ஶிவாப்⁴யாம் ஸரஸோத்ஸவாப்⁴யாம்
நமஸ்க்ருதாபீ⁴ஷ்டவரப்ரதா³ப்⁴யாம் ।
நாராயணேநார்சிதபாது³காப்⁴யாம்
நமோ நம꞉ ஶங்கரபார்வதீப்⁴யாம் ॥ 2 ॥

நம꞉ ஶிவாப்⁴யாம் வ்ருஷவாஹநாப்⁴யாம்
விரிஞ்சிவிஷ்ண்விந்த்³ரஸுபூஜிதாப்⁴யாம் ।
விபூ⁴திபாடீரவிலேபநாப்⁴யாம்
நமோ நம꞉ ஶங்கரபார்வதீப்⁴யாம் ॥ 3 ॥

நம꞉ ஶிவாப்⁴யாம் ஜக³தீ³ஶ்வராப்⁴யாம்
ஜக³த்பதிப்⁴யாம் ஜயவிக்³ரஹாப்⁴யாம் ।
ஜம்பா⁴ரிமுக்²யைரபி⁴வந்தி³தாப்⁴யாம்
நமோ நம꞉ ஶங்கரபார்வதீப்⁴யாம் ॥ 4 ॥

நம꞉ ஶிவாப்⁴யாம் பரமௌஷதா⁴ப்⁴யாம்
பஞ்சாக்ஷரீபஞ்ஜரரஞ்ஜிதாப்⁴யாம் ।
ப்ரபஞ்சஸ்ருஷ்டிஸ்தி²திஸம்ஹ்ருதாப்⁴யாம்
நமோ நம꞉ ஶங்கரபார்வதீப்⁴யாம் ॥ 5 ॥

நம꞉ ஶிவாப்⁴யாமதிஸுந்த³ராப்⁴யாம்
அத்யந்தமாஸக்தஹ்ருத³ம்பு³ஜாப்⁴யாம் ।
அஶேஷலோகைகஹிதங்கராப்⁴யாம்
நமோ நம꞉ ஶங்கரபார்வதீப்⁴யாம் ॥ 6 ॥

நம꞉ ஶிவாப்⁴யாம் கலிநாஶநாப்⁴யாம்
கங்காலகல்யாணவபுர்த⁴ராப்⁴யாம் ।
கைலாஸஶைலஸ்தி²ததே³வதாப்⁴யாம்
நமோ நம꞉ ஶங்கரபார்வதீப்⁴யாம் ॥ 7 ॥

நம꞉ ஶிவாப்⁴யாமஶுபா⁴பஹாப்⁴யாம்
அஶேஷலோகைகவிஶேஷிதாப்⁴யாம் ।
அகுண்டி²தாப்⁴யாம் ஸ்ம்ருதிஸம்ப்⁴ருதாப்⁴யாம்
நமோ நம꞉ ஶங்கரபார்வதீப்⁴யாம் ॥ 8 ॥

நம꞉ ஶிவாப்⁴யாம் ரத²வாஹநாப்⁴யாம்
ரவீந்து³வைஶ்வாநரலோசநாப்⁴யாம் ।
ராகாஶஶாங்காப⁴முகா²ம்பு³ஜாப்⁴யாம்
நமோ நம꞉ ஶங்கரபார்வதீப்⁴யாம் ॥ 9 ॥

நம꞉ ஶிவாப்⁴யாம் ஜடிலந்த⁴ராப்⁴யாம்
ஜராம்ருதிப்⁴யாம் ச விவர்ஜிதாப்⁴யாம் ।
ஜநார்த³நாப்³ஜோத்³ப⁴வபூஜிதாப்⁴யாம்
நமோ நம꞉ ஶங்கரபார்வதீப்⁴யாம் ॥ 10 ॥

நம꞉ ஶிவாப்⁴யாம் விஷமேக்ஷணாப்⁴யாம்
பி³ல்வச்ச²தா³மல்லிகதா³மப்⁴ருத்³ப்⁴யாம் ।
ஶோபா⁴வதீஶாந்தவதீஶ்வராப்⁴யாம்
நமோ நம꞉ ஶங்கரபார்வதீப்⁴யாம் ॥ 11 ॥

நம꞉ ஶிவாப்⁴யாம் பஶுபாலகாப்⁴யாம்
ஜக³த்ரயீரக்ஷணப³த்³த⁴ஹ்ருத்³ப்⁴யாம் ।
ஸமஸ்ததே³வாஸுரபூஜிதாப்⁴யாம்
நமோ நம꞉ ஶங்கரபார்வதீப்⁴யாம் ॥ 12 ॥

ஸ்தோத்ரம் த்ரிஸந்த்⁴யம் ஶிவபார்வதீப்⁴யாம்
ப⁴க்த்யா படே²த்³த்³வாத³ஶகம் நரோ ய꞉ ।
ஸ ஸர்வஸௌபா⁴க்³யப²லாநி பு⁴ங்க்தே
ஶதாயுராந்தே ஶிவலோகமேதி ॥ 13 ॥

இதி ஶ்ரீமச்ச²ங்கராசார்யக்ருதம் ஶ்ரீ உமாமஹேஶ்வர ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *