ಕನ್ನಡ

ಶ್ರೀ ತುಲಜಾ ಭವಾನೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ~ tulja bhavani stotra lyrics in kannada

Last Updated on April 19, 2021 

ಶ್ರೀ ತುಲಜಾ ಭವಾನೀ ಸ್ತೋತ್ರಂ : tulja bhavani stotra in kannada with lyrics

ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಮಹಾದೇವಿ ಶಿವೇ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಶಾಂಭವಿ |
ಪ್ರಸೀದ ವೇದವಿನುತೇ ಜಗದಂಬ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೧ ||

ಜಗತಾಮಾದಿಭೂತಾ ತ್ವಂ ಜಗತ್ತ್ವಂ ಜಗದಾಶ್ರಯಾ |
ಏಕಾಽಪ್ಯನೇಕರೂಪಾಸಿ ಜಗದಂಬ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೨ ||

ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿತಿವಿನಾಶಾನಾಂ ಹೇತುಭೂತೇ ಮುನಿಸ್ತುತೇ |
ಪ್ರಸೀದ ದೇವವಿನುತೇ ಜಗದಂಬ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೩ ||

ಸರ್ವೇಶ್ವರಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯದಾಯಿನಿ |
ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯುತೇಽನಂತೇ ಜಗದಂಬ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೪ ||

ವಿವಿಧಾರಿಷ್ಟಶಮನಿ ತ್ರಿವಿಧೋತ್ಪಾತನಾಶಿನಿ |
ಪ್ರಸೀದ ದೇವಿ ಲಲಿತೇ ಜಗದಂಬ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೫ ||

ಪ್ರಸೀದ ಕರುಣಾಸಿಂಧೋ ತ್ವತ್ತಃ ಕಾರುಣಿಕಾ ಪರಾ |
ಯತೋ ನಾಸ್ತಿ ಮಹಾದೇವಿ ಜಗದಂಬ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೬ ||

ಶತ್ರೂನ್ ಜಹಿ ಜಯಂ ದೇಹಿ ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾಂಶ್ಚ ದೇಹಿ ಮೇ |
ಭಯಂ ನಾಶಯ ರೋಗಾಂಶ್ಚ ಜಗದಂಬ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ || ೭ ||

ಜಗದಂಬ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಹಿತೇ
ಜಯ ಶಂಭೋರ್ದಯಿತೇ ಮಹಾಮತೇ |
ಕುಲದೇವಿ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಸದಾ
ಹೃದಿ ಮೇ ತಿಷ್ಠ ಯತೋಽಸಿ ಸರ್ವದಾ || ೮ ||

ತುಲಜಾಪುರವಾಸಿನ್ಯಾ ದೇವ್ಯಾಃ ಸ್ತೋತ್ರಮಿದಂ ಪರಮ್ |
ಯಃ ಪಠೇತ್ಪ್ರಯತೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸರ್ವಾನ್ಕಾಮಾನ್ಸ ಆಪ್ನುಯಾತ್ || ೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಮತ್ಪರಮಹಂಸ ಪರಿವ್ರಾಜಕಾಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀವಾಸುದೇವಾನಂದಸರಸ್ವತೀ ವಿರಚಿತಂ ಶ್ರೀತುಲಜಾಪುರವಾಸಿನ್ಯಾ ದೇವ್ಯಾಃ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ |

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *