శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య భుజంగ స్తోత్రం~ subramanya swamy bhujanga stotram telugu

శ్రీసుబ్రహ్మణ్యభుజంగం సదా బాలరూపాపి విఘ్నాద్రిహంత్రీమహాదంతివక్త్రాపి పంచాస్యమాన్యా |విధీంద్రాదిమృగ్యా గణేశాభిధా మేవిధత్తాం శ్రియం కాపి కల్యాణమూర్తిః ||౧|| న జానామి శబ్దం న జానామి చార్థంన జానామి పద్యం న జానామి గద్యం |చిదేకా షడాస్యా…

Namaskaram!

🙏Om Namah Shivaya 😇