సాంబాష్టకం~ Sambashtakam in telugu

సాంబాష్టకం ~Read sambashtakam in telugu with lyrics. You download Samba ashtakam as pdf. *సంతః పుత్రాః సుహృద ఉత వా సత్కలత్రం సుగేహం |**విత్తాధీశప్రతిమవసుమాన్ బో2భవీతు ప్రకామం |**ఆశాస్వాస్తామమృతకిరణస్పర్ధి కీర్తిఛ్ఛటా…

Namaskaram!

🙏Om Namah Shivaya 😇