కాలభైరవాష్టకం ~ Kalabhairava Ashtakam in Telugu

కాలభైరవ అష్టకం : Read Sri Kalabhairava Ashtakam in Telugu with lyrics. Kalabhairavashtakam available in Telugu and other language.దేవరాజసేవ్యమానపావనాంఘ్రి పంకజం వ్యాలయజ్ఞసూత్రమిందుశేఖరం కృపాకరం నారదాదియోగివృందవందితం దిగంబరం కాశికాపురాధినాథ కాలభైరవం భజే || 1…

Namaskaram!

🙏Om Namah Shivaya 😇