శ్రీ దక్షిణామూర్తి పంచరత్న స్తోత్రం~ dakshinamurthy pancharatna stotram lyrics in telugu

శ్రీ దక్షిణామూర్తి పంచరత్న స్తోత్రం :Read shri medha dakshinamurthy pancharatna stotram in telugu with lyrics మత్తరోగ శిరోపరిస్థిత నృత్యమానపదాంబుజం భక్తచింతితసిద్ధికాలవిచక్షణం కమలేక్షణమ్ | భుక్తిముక్తిఫలప్రదం భువిపద్మజాచ్యుతపూజితం దక్షిణాముఖమాశ్రయే మమ సర్వసిద్ధిదమీశ్వరమ్…

Namaskaram!

🙏Om Namah Shivaya 😇