శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి మంత్రః~ Shri Medha Dakshinamurthy Mantra in Telugu lyrics

శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి మంత్రః : Read Shri Medha Dakshinamurthy Mantra in Telugu with lyrics ఓం అస్య శ్రీ మేధాదక్షిణామూర్తి మహామంత్రస్య శుకబ్రహ్మ ఋషిః గాయత్రీ ఛందః మేధాదక్షిణామూర్తిర్దేవతా మేధా…

Namaskaram!

🙏Om Namah Shivaya 😇