ಶ್ರೀ ಮೇಧಾ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಮಂತ್ರಃ~ Sri Medha Dakshinamurthy Mantra in Kannada lyrics

ಶ್ರೀ ಮೇಧಾ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಮಂತ್ರಃ Shri Medha Dakshinamurthy Mantra in Kannada with lyrics ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಶುಕಬ್ರಹ್ಮ ಋಷಿಃ ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಃ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿರ್ದೇವತಾ ಮೇಧಾ ಬೀಜಂ ಪ್ರಜ್ಞಾ…

Namaskaram!

🙏Om Namah Shivaya 😇