हिन्दी

श्री स्वामी समर्थ माला मंत्र~ swami samarth mala mantra stotra in marathi

Last Updated on April 19, 2021 

श्री स्वामी समर्थ माला मंत्र read shri swami samarth mala mantra stotra in marathi

श्री गणेशाय नमः | श्री सरस्वत्यै नमः | श्री गुरुभ्यो नमः | श्री कुलदेवतायै नमः|
श्री अक्कलकोट निवासी पूर्ण दत्तावतार- दिगंबर – यतीवर्य- श्री स्वामीराजाय नमः ||

ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवल ज्ञानमूर्ती |
व्दंव्दातीत गगनसदृशं तत्वमस्यादिलक्ष्यम्  ||
एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधीसाक्षीभूतं |
भावातीत त्रिगुणरहित सद्गुरु तं नमामि ||

॥ श्रीगणेशाय नम: ॥
जगदंबिका म्हणे । मालामंत्र नारायणे ।
कथिला जो जगत्कारणे । तो हा सर्वोत्तम असे ॥

ॐ नमो नमो भगवंता । नमोजी श्री स्वामी समर्था ।
स्मरणगामी दत्तनाथा । योगीमुनिजनवंदिता ॥

चिदानंदात्मकात्र्यंबका । विश्वेश्वरा विश्वधारका ।
बालोन्मत्ता पिशाच्चवेषा । महायोगीश्वरा परमहंसा ॥

चित् चैतन्या चिरंतना | अवधूता निरंजना |
जगदाधारा सुदर्शना | सुखधामा सनातना ||

सकलकामप्रदायका | सकलदुरितदाहका |
सकल संचित कर्महरा | सकल संकट विदारा ||

ॐ भवबंधमोचना | ॐ श्री परम ऐश्वर्यघना |
ॐ स्वां स्वहितधर्मचालका | ॐ मां नित्यदायका ||

ॐ संसारचक्र छेदका | ॐ मां महाज्ञानप्रदायका |
ओमर्थं महावैराग्य-साधका | ॐ नं नरजन्मसार्थका ||

ॐ मां महाभयनिवारका | ॐ भक्तजनहृदयनिवासा |
परकृत्या थोपव थोपव | परमंत्रा शांतव शांतव ||

परयंत्रा विखर विखर | ग्रहभूतादिपिशाच्च पीडा हर हर |
दारिद्र्यदु:खा घालव घालव | सुखशांती फुलव फुलव ||

आपदा विपदा मालव मालव | गृहदोष वास्तुदोष |
पितृदोष सर्पदोषादि | सर्वदोषा विरव विरव ||

अहंकारा नासव नासव | मन चित्तबुद्धी स्थिरव स्थिरव |
नमोजी नमो देव महादेव | देवाधिदेव श्री अक्कलकोट
स्वामी समर्थ गुरुदेव ||
नमो नमो नमो नमः || ( सप्तशते सिद्धि: ) ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *