శ్రీ తులసీ కవచం~ Sri Tulasi Kavacham In Telugu

Last Updated on November 3, 2022 

అస్యశ్రీ తులసీకవచస్తోత్ర మంతస్య శ్రీ మహాదేవఋషిః అనిష్టప్చ్ఛందః శ్రీ తులసీదేవతా మమ ఈప్సితకామనాసిద్ధ్యర్ధే జపేవినియోగః


తులసీ శ్రీ మహాదేవి నమః పంకజధారిణి |
శిరోమే తులసీపాతు ఫాలపాతుయశస్వినీ ||
దృశౌమే పద్మనయనా శ్రీ సఖీశ్రవణే మమ |
ఘ్రాణం పాతు సుగంధామే ముఖాంచసుముఖీ మమ ||
జిహ్వంమే పాతు శుభదా కంఠం విద్యామయీ మమ |
స్కందౌ కల్వారిణీపాతు హృదయం విష్ణువల్లభ ||
పుణ్యదామేపాతు మధ్యం నాభిం సౌభాగ్యదాయినీ |
కటిం కుండలినీపాతు ఊరూనారదవందితా ||
జననీ జానునీ పాతు జజ్ఘే సకలవందితా |
నారాయణ ప్రియేపాదౌ సర్వాఙ్ఞం సర్వరక్షిణీ ||
సంకటే విషమే దుర్లేభయే వాదే మహాహవే |
నిత్యం త్రిసంధ్యయోః పాతు తులసీ సర్వతః సదా ||
ఇతీదం పరమంగుహ్యం తులస్యాః కవచామృతం |
మర్త్యానాం అమృతార్థాయ భీతనామ భయాయచ ||
మోక్షాయచ ముముక్షూణాం ధ్యాయినాం ధ్యానకృత్ |
వశ్యాయ వశ్యకామానాం విద్యాయై వేదవేదినాం ||
ద్రవిణాయ దరిద్రాణాం పాపినాం పాపశాంతే |
అన్నాయ క్షుదితానాంచ స్వర్గాయస్వర్గమిచ్ఛతాం ||
యశస్యం పశుకామానాం పుత్రదం పుత్రకాంక్షిణాం |
రాజ్యాయ భ్రష్టరాజ్యావాం అశాంతానాంచశాంతయే ||
భక్త్యర్థం విష్ణుభక్తానాం విష్ణౌ సర్వాంతరాత్మనీ |
జాప్యం త్రివర్గ సిద్ధ్యర్థం గృహస్థేన విశేషతః ||
ఉద్యంతం చండకిరణ ముపస్థాయ కృతాంజలి: |
తులసీ కాననేతిష్ఠన్నాసీనోవా జపేదిదం ||
సర్వంకామనవాప్నొతి తధైవ మమ సన్నిధం |
మమ ప్రియకరం నిత్యం హరిభక్తి వివర్ధనం ||
యస్యాన్మృత ప్రజనారీ తస్యా అంగం ప్రమార్జయేత్ |
సాపుత్రం లభతే దీర్ఘజీవనం చాప్యరోగిణాం ||
వంథ్యాయా మార్జయేదంగం కుశైర్మంత్రేణ సాధకః |
సాపి సంవత్సరాదేవ గర్భం ధత్తే మనోహరం ||
అశ్వత్ధే రాజవశ్యార్ధీ జపేదగ్నేః సరూపభాక్ |
ఫలాశమూలే విద్యార్థీతేజోర్థ్యభిముబిరమేః ||
కన్యార్థీ చండికాగేహే శత్రుహంత్త్యైః గ్రహే మమ |
శ్రీ కామో విష్ణగేహేచ ఉద్యానే స్త్రీవశాభవేత్ ||
కిమత్ర బహునోక్తేన శృణం సైన్యేశ తత్త్వతః |
యంయం కామాభిద్యాయేత్తంత్తం ప్రాప్నోత్యం వసంశయం ||
మమగేహ గతస్త్వంతు తారకస్యవధేచ్ఛయా |
జపనోస్తోత్రంచ కవచం తులసీగతమానసః ||
మండలాత్తారకం హంతా భవిష్యసినసంశయః |

ఇతి శ్రీ బ్రహ్మాండపురాణే తులసీమహత్యేం తులసీ కవచం సంపూర్ణం.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Namaskaram!

🙏Om Namah Shivaya 😇