శ్రీ శరభేశ్వర అష్టకం~ Sri Sharabeshwara Ashtakam

Last Updated on November 3, 2022 

శ్రీ శరభేశ్వర అష్టకం~ Read Shri Sharabeshwara Ashtakam in Telugu with Lyrics ( Sarabeswara ashtakam).


శ్రీ శివ ఉవాచ 

శృణు దేవి మహాగుహ్యం పరం పుణ్యవివర్ధనం .
శరభేశాష్టకం మంత్రం వక్ష్యామి తవ తత్త్వతః ||

ఋషిన్యాసాదికం యత్తత్సర్వపూర్వవదాచరేత్ .
ధ్యానభేదం విశేషేణ వక్ష్యామ్యహమతః శివే ||

ధ్యానం 

జ్వలనకుటిలకేశం సూర్యచంద్రాగ్నినేత్రం
నిశితతరనఖాగ్రోద్ధూతహేమాభదేహం |
శరభమథ మునీంద్రైః సేవ్యమానం సితాంగం
ప్రణతభయవినాశం భావయేత్పక్షిరాజం ||

అథ స్తోత్రం 

దేవాదిదేవాయ జగన్మయాయ శివాయ నాలీకనిభాననాయ |
శర్వాయ భీష్మాయ శరాధిపాయ నమోఽస్తు తుభ్యం శరభేశ్వరాయ 1

హరాయ భీమాయ హరిప్రియాయ భవాయ శాంతాయ పరాత్పరాయ |
మృడాయ రుద్రాయ విలోచనాయ నమోఽస్తు తుభ్యం శరభేశ్వరాయ 2

శీతాంశుచూడాయ దిగంబరాయ సృష్టిస్థితిధ్వంసనకారణాయ |
జటాకలాపాయ జితేంద్రియాయ నమోఽస్తు తుభ్యం శరభేశ్వరాయ 3

కలంకకంఠాయ భవాంతకాయ కపాలశూలాత్తకరాంబుజాయ |
భుజంగభూషాయ పురాంతకాయ నమోఽస్తు తుభ్యం శరభేశ్వరాయ 4

శమాదిషట్కాయ యమాంతకాయ యమాదియోగాష్టకసిద్ధిదాయ |
ఉమాధినాథాయ పురాతనాయ నమోఽస్తు తుభ్యం శరభేశ్వరాయ 5

ఘృణాదిపాశాష్టకవర్జితాయ ఖిలీకృతాస్మత్పథి పూర్వగాయ |
గుణాదిహీనాయ గుణత్రయాయ నమోఽస్తు తుభ్యం శరభేశ్వరాయ 6

కాలాయ వేదామృతకందలాయ కల్యాణకౌతూహలకారణాయ |
స్థూలాయ సూక్ష్మాయ స్వరూపగాయ నమోఽస్తు తుస్తు తుభ్యం శరభేశ్వరాయ 7

పంచాననాయానిలభాస్కరాయ పంచాశదర్ణాద్యపరాక్షయాయ |
పంచాక్షరేశాయ జగద్ధితాయ నమోఽస్తు తుభ్యం శరభేశ్వరాయ 8

ఇతి శ్రీ శరభేశాష్టకం ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Namaskaram!

🙏Om Namah Shivaya 😇

%d bloggers like this: