Sri rama

ଇନ୍ଦ୍ରକୃତଂ ରାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍~ Sri rama stotram in odia

Last Updated on April 21, 2021 

Read Sri rama stotram in odia with lyrics ଇନ୍ଦ୍ରକୃତଂ ରାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍:

ଇନ୍ଦ୍ର ଉବାଚ
ଭଜେଽହଂ ସଦା ରାମମିନ୍ଦୀବରାଭଂ ଭବାରଣ୍ୟଦାବାନଲାଭାଭିଧାନମ୍ ।
ଭବାନୀହୃଦା ଭାବିତାନନ୍ଦରୂପଂ ଭବାଭାବହେତୁଂ ଭବାଦିପ୍ରପନ୍ନମ୍ ॥ ୧॥

ସୁରାନୀକଦୁଃଖୌଘନାଶୈକହେତୁଂ ନରାକାରଦେହଂ ନିରାକାରମୀଡ୍ୟମ୍ ।
ପରେଶଂ ପରାନନ୍ଦରୂପଂ ବରେଣ୍ୟଂ ହରିଂ ରାମମୀଶଂ ଭଜେ ଭାରନାଶମ୍ ॥ ୨॥

ପ୍ରପନ୍ନାଖିଲାନନ୍ଦଦୋହଂ ପ୍ରପନ୍ନଂ ପ୍ରପନ୍ନାର୍ତିନିଃଶେଷନାଶାଭିଧାନମ୍ ।
ତପୋୟୋଗୟୋଗୀଶଭାବାଭିଭାବ୍ୟଂ କପୀଶାଦିମିତ୍ରଂ ଭଜେ ରାମମିତ୍ରମ୍ ॥ ୩॥

ସଦା ଭୋଗଭାଜାଂ ସୁଦୂରେ ବିଭାନ୍ତଂ ସଦା ଯୋଗଭାଜାମଦୂରେ ବିଭାନ୍ତମ୍ ।
ଚିଦାନନ୍ଦକନ୍ଦଂ ସଦା ରାଘବେଶଂ ବିଦେହାତ୍ମଜାନନ୍ଦରୂପଂ ପ୍ରପଦ୍ୟେ ॥ ୪॥

ମହାୟୋଗମାୟାବିଶେଷାନୁୟୁକ୍ତୋ ବିଭାସୀଶ ଲୀଲାନରାକାରବୃତ୍ତିଃ ।
ତ୍ୱଦାନନ୍ଦଲୀଲାକଥାପୂର୍ଣକର୍ଣାଃ ସଦାନନ୍ଦରୂପା ଭବନ୍ତୀହ ଲୋକେ ॥ ୫॥

ଅହଂ ମାନପାନାଭିମତ୍ତପ୍ରମତ୍ତୋ ନ ବେଦାଖିଲେଶାଭିମାନାଭିମାନଃ ।
ଇଦାନୀଂ ଭବତ୍ପାଦପଦ୍ମପ୍ରସାଦାତ୍ତ୍ରିଲୋକାଧିପତ୍ୟାଭିମାନୋ ବିନଷ୍ଟଃ ॥ ୬॥

ସ୍ଫୁରଦ୍ରତ୍ନକେୟୂରହାରାଭିରାମଂ ଧରାଭାରଭୂତାସୁରାନୀକଦାବମ୍ ।
ଶରଚ୍ଚନ୍ଦ୍ରବକ୍ତ୍ରଂ ଲସତ୍ପଦ୍ମନେତ୍ରଂ ଦୁରାବାରପାରଂ ଭଜେ ରାଘବେଶମ୍ ॥ ୭॥

ସୁରାଧୀଶନୀଲାଭ୍ରନୀଲାଙ୍ଗକାନ୍ତିଂ ବିରାଧାଦିରକ୍ଷୋବଧାଲ୍ଲୋକଶାନ୍ତିମ୍ ।
କିରୀଟାଦିଶୋଭଂ ପୁରାରାତିଲାଭଂ ଭଜେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଂ ରଘୂଣାମଧୀଶମ୍ ॥ ୮॥

ଲସଚ୍ଚନ୍ଦ୍ରକୋଟିପ୍ରକାଶାଦିପୀଠେ ସମାସୀନମଙ୍କେ ସମାଧାୟ ସୀତାମ୍ ।
ସ୍ଫୁରଦ୍ଧେମବର୍ଣାଂ ତଡିତ୍ପୁଞ୍ଜଭାସାଂ ଭଜେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଂ ନିବୃତ୍ତାର୍ତିତନ୍ଦ୍ରମ୍ ॥ ୯॥

॥ ଇତି ଶ୍ରୀମଦଧ୍ୟାତ୍ମରାମାୟଣେ ଯୁଦ୍ଧକାଣ୍ଡେ ତ୍ରୟୋଦଶସର୍ଗେ
ଇନ୍ଦ୍ରକୃତଶ୍ରୀରାମସ୍ତୋତ୍ରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *