శ్రీ నృసింహ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం ~ Sri Narasimha Bhujanga Prayata Stotram

Last Updated on January 4, 2023 

Read Sri Narasimha Bhujanga Prayata Stotram in telugu. 

శ్రీ నృసింహ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రం

అజోమేశదేవం రజోత్కర్షవద్భూ-
-ద్రజోత్కర్షవద్భూద్రజోద్ధూతభేదమ్ |
ద్విజాధీశభేదం రజోపాలహేతిం
భజే వేదశైలస్ఫురన్నారసింహమ్ || ౧ ||

హిరణ్యాక్షరక్షోవరేణ్యాగ్రజన్మ-
-స్థిరక్రూరవక్షోహరప్రౌఢదక్షమ్ |
భృతశ్రీనఖాగ్రం పరశ్రీసుఖోగ్రం
భజే వేదశైలస్ఫురన్నారసింహమ్ || ౨ ||

నిజారంభశుంభద్భుజాస్తంభడంభ-
-ద్దృఢాంగస్రవద్రక్తసంయుక్తభూతమ్ |
నిజాఘావనోద్వేలలీలానుభూతం
భజే వేదశైలస్ఫురన్నారసింహమ్ || ౩ ||

వటుర్జన్యజాస్యం స్ఫుటాలోలఘాటీ-
-సటాఝూటమృత్యుర్బహిర్గానశౌర్యమ్ |
ఘటోద్భూతపద్భూద్ధటస్తూయమానం
భజే వేదశైలస్ఫురన్నారసింహమ్ || ౪ ||

పినాక్యుత్తమాంగం స్వనద్భంగరంగం
ధ్రువాకాశరంగం జనశ్రీపదాంగమ్ |
పినాకిన్యరాజప్రశస్తస్తరస్తం
భజే వేదశైలస్ఫురన్నారసింహమ్ || ౫ ||

ఇతి వేదశైలగత నృసింహ భుజంగ ప్రయాత స్తోత్రమ్ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Namaskaram!

🙏Om Namah Shivaya 😇