శ్రీ మంగళగౌరీ అష్టకం~ Sri Mangala Gowri Ashtakam in Telugu

శ్రీ మంగళగౌరీ అష్టకం: Read Sri Mangala Gowri Ashtakam in Telugu with lyrics and download as pdf.

శివోమాపరమాశక్తి రనంతా నిష్కళా మలా
శాంతామహేశ్వరీ నిత్యాశాశ్వతీ పరమా క్షరా 1

అచింత్యాకేవలా నందా శివాత్మా పరమాత్మికా
అనాది రవ్యయా శుద్ధా సర్వత్మా సర్వగా చలా 2

ఏకానేక విభాగస్థా మాయాతీతా సునిర్మలా
మహామహేశ్వరీ సత్యామహాదేవీ నిరంజనా 3

కాష్ఠా సర్వాంతరస్థా చ చిచ్చక్తి రతిలాలసా
తారా సర్వాత్మికా విద్‌ఆయ జ్యోతిరూపా మృతాక్షరా 4

శాంతిః ప్రతిష్ఠా సర్వేషాంనివృత్తి రమృతప్రదా
వ్యోమమూర్తి ర్వ్యోమమయా ద్యోమాధారాచ్యుతా మరా 5

అనాది నిధనా మోఘా కారణాత్మా నిరాకులా
ఋతప్రధమ మజా నీతిరమృతాత్మాత్మ సంశ్రయా 6

ప్రాణేశ్వరీ ప్రియతమా మహామహిషఘాతినీ
ప్రాణేశ్వరీ ప్రాణరూపా ప్రధానపురుషేశ్వరీ 7

సర్వశక్తి ర్నిరాకారా జ్యోత్స్నా ద్యౌర్మహిమాసదా
సర్వకార్యనియంత్రీ చ సర్వభూత మహేశ్వరీ 8

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Namaskaram! 🙏Om Namah Shivaya 😇
%d bloggers like this: