శ్రీ మహాలక్ష్మి స్తోత్రం~ Sri Mahalakshmi Stotram in Telugu

శ్రీ మహాలక్ష్మి స్తోత్రం: Read Sri Mahalakshmi Stotram in Telugu with lyrics and download as pdf.

అగస్త్యకృత శ్రీ మహాలక్ష్మి స్తోత్రం.

అగస్త్య ఉవాచ.

మహాలక్ష్మి నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం సురేశ్వరి |

హరిప్రియే నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం దయానిధే || ౨

పద్మాలయే నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం చ సర్వదే |

సర్వభూతహితార్థాయ వసువృష్టిం సదా కురు || ౩

జగన్మాతర్నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం దయానిధే |

దయావతి నమస్తుభ్యం విశ్వేశ్వరి నమోఽస్తు తే || ౪

నమః క్షీరార్ణవసుతే నమస్త్రైలోక్యధారిణి |

వసువృష్టే నమస్తుభ్యం రక్ష మాం శరణాగతమ్ || ౫

రక్ష త్వం దేవదేవేశి దేవదేవస్య వల్లభే |

దరిద్రాత్త్రాహి మాం లక్ష్మి కృపాం కురు మమోపరి || ౬

నమస్త్రైలోక్యజనని నమస్త్రైలోక్యపావని |

బ్రహ్మాదయో నమన్తే త్వాం జగదానందదాయిని || ౭

విష్ణుప్రియే నమస్తుభ్యం నమస్తుభ్యం జగద్ధితే |

ఆర్తహంత్రి నమస్తుభ్యం సమృద్ధిం కురు మే సదా || ౮

అబ్జవాసే నమస్తుభ్యం చపలాయై నమో నమః |

చంచలాయై నమస్తుభ్యం లలితాయై నమో నమః || ౯

నమః ప్రద్యుమ్నజనని మాతుస్తుభ్యం నమో నమః |

పరిపాలయ మాం మాతః మాం తుభ్యం శరణాగతమ్ || ౧౦

శరణ్యే త్వాం ప్రపన్నోఽస్మి కమలే కమలాలయే |

త్రాహి త్రాహి మహాలక్ష్మి పరిత్రాణపరాయణే || ౧౧

పాండిత్యం శోభతే నైవ న శోభంతి గుణా నరే |

శీలత్వం నైవ శోభేత మహాలక్ష్మి త్వయా వినా || ౧౨

తావద్విరాజతే రూపం తావచ్ఛీలం విరాజతే |

తావద్గుణా నరాణాం చ యావల్లక్ష్మీః ప్రసీదతి || ౧౩

లక్ష్మిత్వయాలంకృతమానవా యే

పాపైర్విముక్తా నృపలోకమాన్యాః |

గుణైర్విహీనా గుణినో భవంతి

దుశ్శీలినః శీలవతాం వరిష్ఠః || ౧౪

లక్ష్మీర్భూషయతే రూపం లక్ష్మీర్భూషయతే కులమ్ |

లక్ష్మీర్భూషయతే విద్యాం సర్వా లక్ష్మీర్విశిష్యతే || ౧౫

లక్ష్మీ త్వద్గుణకీర్తనేన కమలా భూర్యాత్యలం జిహ్మతామ్ |

రుద్రాద్యా రవిచంద్రదేవపతయో వక్తుం చ నైవ క్షమాః || ౧౬

అస్మాభిస్తవ రూపలక్షణగుణాన్వక్తుం కథం శక్యతే |

మాతర్మాం పరిపాహి విశ్వజనని కృత్వా మమేష్టం ధ్రువమ్ || ౧౭

దీనార్తిభీతం భవతాపపీడితం

ధనైర్విహీనం తవ పార్శ్వమాగతమ్ |

కృపానిధిత్వాన్మమ లక్ష్మి సత్వరం

ధనప్రదానాద్ధననాయకం కురు || ౧౮

మాం విలోక్య జనని హరిప్రియే

నిర్ధనం తవ సమీపమాగతమ్ |

దేహి మే ఝడితి లక్ష్మి కరాగ్రం

వస్త్రకాంచనవరాన్నమద్భుతమ్ || ౧౯

త్వమేవ జననీ లక్ష్మి పితా లక్ష్మి త్వమేవ చ |

భ్రాతా త్వం చ సఖా లక్ష్మి విద్యా లక్ష్మి త్వమేవ చ || ౨౦

త్రాహి త్రాహి మహాలక్ష్మి త్రాహి త్రాహి సురేశ్వరి |

త్రాహి త్రాహి జగన్మాతః దారిద్ర్యాత్త్రాహి వేగతః || ౨౧

నమస్తుభ్యం జగద్ధాత్రి నమస్తుభ్యం నమో నమః |

ధర్మాధారే నమస్తుభ్యం నమః సంపత్తిదాయినీ || ౨౨

దారిద్ర్యార్ణవమగ్నోఽహం నిమగ్నోఽహం రసాతలే |

మజ్జంతం మాం కరే ధృత్వా తూద్ధర త్వం రమే ద్రుతమ్ || ౨౩

కిం లక్ష్మి బహునోక్తేన జల్పితేన పునః పునః |

అన్యన్మే శరణం నాస్తి సత్యం సత్యం హరిప్రియే || ౨౪ …

అగస్త్యకృత శ్రీ మహాలక్ష్మి స్తోత్రం సంపూర్ణం.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Namaskaram! 🙏Om Namah Shivaya 😇
%d bloggers like this: