శ్రీ లక్ష్మి దేవి

శ్రీ మహాలక్ష్మీకవచం ~ Sri mahalakshmi kavacham in telugu lyrics

Last Updated on April 16, 2021 

శ్రీ మహాలక్ష్మీకవచం :Read Sri Mahalakshmi Kavacham in telugu with lyrics
అస్య శ్రీమహాలక్ష్మీకవచమంత్రస్య బ్రహ్మా ఋషిః గాయత్రీ చందః
మహాలక్ష్మీ దేవతా మహాలక్ష్మీ ప్రీత్యర్థం జపే వినియోగః |

ఇన్ద్ర ఉవాచ । సమస్తకవచానాం తు తేజస్వి కవచోత్తమం |
ఆత్మరక్షణమారోగ్యం సత్యం త్వం బ్రూహి గీష్పతే || 1 ||

మహాలక్ష్మ్యాస్తు కవచం ప్రవక్ష్యామి సమాసతః |
చతుర్దశసు లోకేషు రహస్యం బ్రహ్మణోదితం || 2 ||

శిరో మే విష్ణుపత్నీ చ లలాటమమృతోద్భవా |
చక్షుషీ సువిశాలాక్షీ శ్రవణే సాగరామ్బుజా || 3 ||

ఘ్రాణం పాతు వరారోహా జిహ్వామామ్నాయరూపిణీ |
ముఖం పాతు మహాలక్ష్మీః కణ్ఠం వైకుంఠ వాసినీ || 4 ||

స్కందౌ మే జానకీ పాతు భుజౌ భార్గవనందినీ |
బాహూ ద్వౌ ద్రవిణీ పాతు కరౌ హరివరాఙ్గనా || 5 ||

వక్షః పాతు చ శ్రీదేవీ హృదయం హరిసున్దరీ |
కుక్షిం చ వైష్ణవీ పాతు నాభిం భువనమాతృకా || 6 ||

కటిం చ పాతు వారాహీ సక్థినీ దేవదేవతా |
ఊరూ నారాయణీ పాతు జానునీ చంద్రసోదరీ || 7 ||

ఇన్దిరా పాతు జంఘే మే పాదౌ భక్తనమస్కృతా |
నఖాన్ తేజస్వినీ పాతు సర్వాఙ్గం కరూణామయీ || 8 ||

బ్రహ్మణా లోకరక్షార్థం నిర్మితం కవచం శ్రియః |
యే పఠన్తి మహాత్మానస్తే చ ధన్యా జగత్త్రయే || 9 ||

కవచేనావృతాఙ్గనాం జనానాం జయదా సదా |
మాతేవ సర్వసుఖదా భవ త్వమమరేశ్వరీ || 10 ||

భూయః సిద్ధిమవాప్నోతి పూర్వోక్తం బ్రహ్మణా స్వయం |
లక్ష్మీర్హరిప్రియా పద్మా ఏతన్నామత్రయం స్మరన్ || 11 ||

నామత్రయమిదం జప్త్వా స యాతి పరమాం శ్రియం |
యః పఠేత్స చ ధర్మాత్మా సర్వాన్కామానవాప్నుయాత్ || 12 ||

ఇతి శ్రీ మహాలక్ష్మీ కవచం సంపూర్ణం

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *