శ్రీ గురు దత్తాత్రేయ స్వామి

Sri Guru Datta Ashtakam in telugu శ్రీ దత్తాష్టకం lyrics

Last Updated on April 16, 2021 

శ్రీ దత్తాష్టకం : Sri GuruvDatta Ashtakam in telugu with lyrics

గురుమూర్తిం చిదాకాశం సచ్చిదానందవిగ్రహం |
నిర్వికల్పం నిరాబాధం దత్తమానందమాశ్రయే || ౧ ||

యోగాతీతం గుణాతీతం సర్వరక్షాకరం విభుం |
సర్వదుఃఖహరం దేవం దత్తమానందమాశ్రయే || ౨ ||

అవధూతం సదాధ్యానం ఔదుంబరసుశోభితం |
అనఘాప్రియా విభుం దేవం దత్తమానందమాశ్రయే || ౩ ||

నిరాకారం నిరాభాసం బ్రహ్మవిష్ణుశివాత్మకం |
నిర్గుణం నిష్కళం శాంతం దత్తమానందమాశ్రయే || ౪ ||

అనసూయాసుతం దేవం అత్రివంశకులోద్భవం |
దిగంబరం మహాతేజం దత్తమానందమాశ్రయే || ౫ ||

సహ్యాద్రివాసినం దత్తం ఆత్మజ్ఞానప్రదాయకం |
అఖండమండలాకారం దత్తమానందమాశ్రయే || ౬ ||

పంచయజ్ఞప్రియం దేవం పంచరూపసుశోభితం |
గురుపరంపరం వందే దత్తమానందమాశ్రయే || ౭ ||

దత్తమానందాష్టకం యః పఠేత్ సర్వవిద్యా జయం లభేత్ |
దత్తానుగ్రహఫలం ప్రాప్తం దత్తమానందమాశ్రయే || ౮ ||

ఫలశ్రుతి –
ఏకకాలం ద్వికాలం వా త్రికాలం యః పఠేన్నరః
సర్వసిద్ధిమవాప్నోతి శ్రీదత్తశ్శరణం మమ ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *