శ్రీ గురు దత్తాత్రేయ స్వామి

Sri Guru Dattatreya mala mantram in telugu శ్రీ గురు దత్తాత్రేయ మాలా మంత్రం lyrics

Last Updated on April 16, 2021 

శ్రీ దత్తాత్రేయ మాలా మంత్రం : Read Sri Guru Dattatreya mala mantram in telugu with lyrics


స్మరణమాత్రసన్తుష్టాయ,
మహాభయనివారణాయ మహాజ్ఞానప్రదాయ,
చిదానన్దాత్మనే,
బాలోన్మత్తపిశాచవేషాయ,
మహాయోగినే, అవధూతాయ,
అనసూయానన్దవర్ధనాయ, అత్రిపుత్రాయ,
ఓం భవబన్ధవిమోచనాయ,
ఆం అసాధ్యసాధనాయ,
హ్రీం సర్వవిభూతిదాయ,
క్రౌం అసాధ్యాకర్షణాయ,
ఐం వాక్ప్రదాయ,
క్లీం జగత్రయవశీకరణాయ,
సౌః సర్వమనఃక్షోభణాయ,
శ్రీం మహాసమ్పత్ప్రదాయ,
గ్లౌం భూమండలాధిపత్యప్రదాయ,
ద్రాం చిరంజీవినే,
వషట్వశీకురు వశీకురు,
వౌషట్ ఆకర్షయ ఆకర్షయ,
హుం విద్వేషయ విద్వేషయ,
ఫట్ ఉచ్చాటయ ఉచ్చాటయ,
ఠః ఠః స్తంభయ స్తంభయ,
ఖేం ఖేం మారయ మారయ,
నమః సమ్పన్నయ సమ్పన్నయ,
స్వాహా పోషయ పోషయ,
పరమన్త్రపరయన్త్రపరతన్త్రాణి ఛింధి ఛింధి,
గ్రహాన్నివారయ నివారయ,
వ్యాధీన్ వినాశయ వినాశయ,
దుఃఖం హర హర,
దారిద్ర్యం విద్రావయ విద్రావయ,
దేహం పోషయ పోషయ,
చిత్తం తోషయ తోషయ,
సర్వమన్త్రస్వరూపాయ,
సర్వయన్త్రస్వరూపాయ,
సర్వతన్త్రస్వరూపాయ,
సర్వపల్లవస్వరూపాయ,
ఓం నమో మహాసిద్ధాయ స్వాహా |

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *