శ్రీ గురు దత్తాత్రేయ స్వామి

Sri guru Dattatreya Kavacham in telugu శ్రీ దత్తాత్రేయ కవచమ్ lyrics

Last Updated on April 16, 2021 

శ్రీ దత్తాత్రేయ కవచమ్ : Read Sri guru Dattatreya Kavacham in telugu with lyrics

శ్రీపాదః పాతు మే పాదౌ ఊరూ సిద్ధాసనస్థితః |
పాయాద్దిగంబరో గుహ్యం నృహరిః పాతు మే కటిమ్ || ౧ ||

నాభిం పాతు జగత్స్రష్టా ఉదరం పాతు దలోదరః |
కృపాళుః పాతు హృదయం షడ్భుజః పాతు మే భుజౌ || ౨ ||

స్రక్కుండీ శూలడమరుశంఖచక్రధరః కరాన్ |
పాతు కంఠం కంబుకంఠః సుముఖః పాతు మే ముఖమ్ || ౩ ||

జిహ్వాం మే వేదవాక్పాతు నేత్రం మే పాతు దివ్యదృక్ |
నాసికాం పాతు గంధాత్మా పాతు పుణ్యశ్రవాః శ్రుతీ || ౪ ||

లలాటం పాతు హంసాత్మా శిరః పాతు జటాధరః |
కర్మేంద్రియాణి పాత్వీశః పాతు జ్ఞానేంద్రియాణ్యజః || ౫ ||

సర్వాంతరోంతఃకరణం ప్రాణాన్మే పాతు యోగిరాట్ |
ఉపరిష్టాదధస్తాచ్చ పృష్ఠతః పార్శ్వతోఽగ్రతః || ౬ ||

అంతర్బహిశ్చ మాం నిత్యం నానారూపధరోఽవతు |
వర్జితం కవచేనాన్యాత్ స్థానం మే దివ్యదర్శనః || ౭ ||

రాజతః శత్రుతో హింసాత్ దుష్ప్రయోగాదితో మతః |
ఆధివ్యాధిభయార్తిభ్యో దత్తాత్రేయస్సదాఽవతు || ౮ ||

ధనధాన్యగృహక్షేత్రస్త్రీపుత్రపశుకింకరాన్ |
జ్ఞాతీంశ్చ పాతు మే నిత్యమనసూయానందవర్ధనః || ౯ ||

బాలోన్మత్త పిశాచాభో ద్యునిట్ సంధిషు పాతు మామ్ |
భూతభౌతికమృత్యుభ్యో హరిః పాతు దిగంబరః || ౧౦ ||

య ఏతద్దత్త కవచం సన్నహ్యాత్ భక్తిభావితః |
సర్వానర్థవినిర్ముక్తో గ్రహపీడావివర్జితః || ౧౧ ||

భూతప్రేతపిశాచాద్యైః దేవైరప్యపరాజితః |
భుక్త్వాత్ర దివ్యాన్భోగాన్సః దేహాఽన్తే తత్పదం వ్రజేత్ || ౧౨ ||

ఇతి శ్రీ వాసుదేవానంద స్వామి సరస్వతీ విరచిత శ్రీ దత్తాత్రేయ కవచమ్ |


Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *