శ్రీ గణేశ మంగళాష్టకం~ Sri ganesha mangalashtakam in telugu

Last Updated on May 9, 2022 

శ్రీ గణేశ మంగళాష్టకం: Read Sri ganesha mangalashtakam in telugu with lyrics and download as pdf.

*1) గజాననాయ గాంగేయసహజాయ సదాత్మనే |*

*గౌరీప్రియ తనూజాయ గణేశాయాస్తు మంగళమ్ ‖*


*2) నాగయజ్ఞోప వీతాయ నతవిఘ్న వినాశినే |*

*నంద్యాది గణనాథాయ నాయకాయాస్తు మంగళమ్ ‖*


*3) ఇభవక్త్రాయ చేంద్రాయ వందితాయ చిదాత్మనే |*

*ఈశానప్రేమపాత్రాయ జేష్టదాయాస్తు మంగళమ్ ‖*


*4) సుముఖాయ సుశుండాగ్రో -క్షిప్తామృత ఘటాయ చ |*

*సురబృంద నిషేవ్యాయ చేష్టదాయాస్తు మంగళమ్ ‖*


*5) చతుర్భుజాయ చంద్రార్ధవిలసన్మస్తకాయ చ |*

*చరణావసతానస్తతారణాయాస్తు మంగళమ్ ‖*


*6) వక్రతుండాయ వటవే వన్యాయ వరదాయ చ |*

*విరూపాక్ష సుతాయాస్తు విఘ్ననాశయ మంగళమ్ ‖*


*7) ప్రమోదమోద రూపాయ సిద్ధి విజ్ఞాన రూపిణే |*

*ప్రకృష్టా పాపనాశాయ ఫలదాయాస్తు మంగళమ్ ‖*


*8) మంగళం గణనాథాయ మంగళం హరసూనువే|*

*మంగళం విఘ్నరాజాయ విఘహర్త్రేస్తు మంగళం ‖*


*శ్లోకాష్టక మిదం పుణ్యం మంగళప్రద మాదరాత్ |*

*పఠితవ్యం ప్రయత్నేన సర్వవిఘ్న నివృత్తయే ‖*


*‖ ఇతి శ్రీ గణేశ మంగళాష్టకమ్ ‖*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Namaskaram! 🙏Om Namah Shivaya 😇
%d bloggers like this: