ஶ்ரீ கணேஶ கவசம்~ Sri Ganesha Kavacham kannada

Last Updated on April 20, 2021 

ஶ்ரீ கணேஶ கவசம்: Read Sri Ganesha Kavacham in kannada with lyrics

ಗೌರ್ಯುವಾಚ
ಏಷೋಽತಿಚಪಲೋ ದೈತ್ಯಾನ್ಬಾಲ್ಯೇಽಪಿ ನಾಶಯತ್ಯಹೋ |
ಅಗ್ರೇ ಕಿಂ ಕರ್ಮ ಕರ್ತೇತಿ ನ ಜಾನೇ ಮುನಿಸತ್ತಮ || ೧ ||

ದೈತ್ಯಾ ನಾನಾವಿಧಾ ದುಷ್ಟಾಸ್ಸಾಧುದೇವದ್ರುಹಃ ಖಲಾಃ |
ಅತೋಽಸ್ಯ ಕಣ್ಠೇ ಕಿಂಚಿತ್ತ್ವಂ ರಕ್ಷಾರ್ಥಂ ಬದ್ಧುಮರ್ಹಸಿ || ೨ ||

ಮುನಿರುವಾಚ –
ಧ್ಯಾಯೇತ್ಸಿಂಹಹತಂ ವಿನಾಯಕಮಮುಂ ದಿಗ್ಬಾಹುಮಾದ್ಯೇ ಯುಗೇ
ತ್ರೇತಾಯಾಂ ತು ಮಯೂರವಾಹನಮಮುಂ ಷಡ್ಬಾಹುಕಂ ಸಿದ್ಧಿದಮ್ |
ದ್ವಾಪಾರೇ ತು ಗಜಾನನಂ ಯುಗಭುಜಂ ರಕ್ತಾಙ್ಗರಾಗಂ ವಿಭುಮ್
ತುರ್ಯೇ ತು ದ್ವಿಭುಜಂ ಸಿತಾಙ್ಗರುಚಿರಂ ಸರ್ವಾರ್ಥದಂ ಸರ್ವದಾ || ೩ ||

ವಿನಾಯಕಶ್ಶಿಖಾಂ ಪಾತು ಪರಮಾತ್ಮಾ ಪರಾತ್ಪರಃ |
ಅತಿಸುನ್ದರಕಾಯಸ್ತು ಮಸ್ತಕಂ ಸುಮಹೋತ್ಕಟಃ || ೪ ||

ಲಲಾಟಂ ಕಶ್ಯಪಃ ಪಾತು ಭ್ರೂಯುಗಂ ತು ಮಹೋದರಃ |
ನಯನೇ ಬಾಲಚನ್ದ್ರಸ್ತು ಗಜಾಸ್ಯಸ್ತ್ವೋಷ್ಠಪಲ್ಲವೌ || ೫ ||

ಜಿಹ್ವಾಂ ಪಾತು ಗಜಕ್ರೀಡಶ್ಚುಬುಕಂ ಗಿರಿಜಾಸುತಃ |
ವಾಚಂ ವಿನಾಯಕಃ ಪಾತು ದನ್ತಾನ್ ರಕ್ಷತು ದುರ್ಮುಖಃ || ೬ ||

ಶ್ರವಣೌ ಪಾಶಪಾಣಿಸ್ತು ನಾಸಿಕಾಂ ಚಿನ್ತಿತಾರ್ಥದಃ |
ಗಣೇಶಸ್ತು ಮುಖಂ ಕಣ್ಠಂ ಪಾತು ದೇವೋ ಗಣಞ್ಜಯಃ || ೭ ||

ಸ್ಕನ್ಧೌ ಪಾತು ಗಜಸ್ಕನ್ಧಃ ಸ್ತನೌ ವಿಘ್ನವಿನಾಶನಃ |
ಹೃದಯಂ ಗಣನಾಥಸ್ತು ಹೇರಂಬೋ ಜಠರಂ ಮಹಾನ್ || ೮ ||

ಧರಾಧರಃ ಪಾತು ಪಾರ್ಶ್ವೌ ಪೃಷ್ಠಂ ವಿಘ್ನಹರಶ್ಶುಭಃ |
ಲಿಙ್ಗಂ ಗುಹ್ಯಂ ಸದಾ ಪಾತು ವಕ್ರತುಣ್ಡೋ ಮಹಾಬಲಃ || ೯ ||

ಗಣಕ್ರೀಡೋ ಜಾನುಜಙ್ಘೇ ಊರು ಮಙ್ಗಲಮೂರ್ತಿಮಾನ್ |
ಏಕದನ್ತೋ ಮಹಾಬುದ್ಧಿಃ ಪಾದೌ ಗುಲ್ಫೌ ಸದಾಽವತು || ೧೦ ||

ಕ್ಷಿಪ್ರಪ್ರಸಾದನೋ ಬಾಹೂ ಪಾಣೀ ಆಶಾಪ್ರಪೂರಕಃ |
ಅಙ್ಗುಲೀಶ್ಚ ನಖಾನ್ಪಾತು ಪದ್ಮಹಸ್ತೋಽರಿನಾಶನಃ || ೧೧ ||

ಸರ್ವಾಙ್ಗಾನಿ ಮಯೂರೇಶೋ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪೀ ಸದಾಽವತು |
ಅನುಕ್ತಮಪಿ ಯತ್ಸ್ಥಾನಂ ಧೂಮಕೇತುಸ್ಸದಾಽವತು || ೧೨ ||

ಆಮೋದಸ್ತ್ವಗ್ರತಃ ಪಾತು ಪ್ರಮೋದಃ ಪೃಷ್ಠತೋಽವತು |
ಪ್ರಾಚ್ಯಾಂ ರಕ್ಷತು ಬುದ್ಧೀಶ ಆಗ್ನೇಯ್ಯಾಂ ಸಿದ್ಧಿದಾಯಕಃ || ೧೩ ||

ದಕ್ಷಿಣಸ್ಯಾಮುಮಾಪುತ್ರೋ ನೈರೃತ್ಯಾಂ ತು ಗಣೇಶ್ವರಃ |
ಪ್ರತೀಚ್ಯಾಂ ವಿಘ್ನಹರ್ತಾಽವ್ಯಾದ್ವಾಯವ್ಯಾಂ ಗಜಕರ್ಣಕಃ || ೧೪ ||

ಕೌಬೇರ್ಯಾಂ ನಿಧಿಪಃ ಪಾಯಾದೀಶಾನ್ಯಾಮೀಶನನ್ದನಃ |
ದಿವಾಽವ್ಯಾದೇಕದನ್ತಸ್ತು ರಾತ್ರೌ ಸನ್ಧ್ಯಾಸು ವಿಘ್ನಹೃತ್ || ೧೫ ||

ರಾಕ್ಷಸಾಸುರಭೇತಾಳಗ್ರಹಭೂತಪಿಶಾಚತಃ |
ಪಾಶಾಙ್ಕುಶಧರಃ ಪಾತು ರಜಸ್ಸತ್ತ್ವತಮಸ್ಸ್ಮೃತೀಃ || ೧೬ ||

ಜ್ಞಾನಂ ಧರ್ಮಂ ಚ ಲಕ್ಷ್ಮೀಂ ಚ ಲಜ್ಜಾಂ ಕೀರ್ತಿಂ ತಥಾ ಕುಲಮ್ |
ವಪುರ್ಧನಂ ಚ ಧಾನ್ಯಂ ಚ ಗೃಹಂ ದಾರಾನ್ಸುತಾನ್ಸಖೀನ್ || ೧೭ ||

ಸರ್ವಾಯುಧಧರಃ ಪೌತ್ರಾನ್ ಮಯೂರೇಶೋಽವತಾತ್ಸದಾ |
ಕಪಿಲೋಽಜಾವಿಕಂ ಪಾತು ಗಜಾಶ್ವಾನ್ವಿಕಟೋಽವತು || ೧೮ ||

ಭೂರ್ಜಪತ್ರೇ ಲಿಖಿತ್ವೇದಂ ಯಃ ಕಣ್ಠೇ ಧಾರಯೇತ್ಸುಧೀಃ |
ನ ಭಯಂ ಜಾಯತೇ ತಸ್ಯ ಯಕ್ಷರಕ್ಷಃ ಪಿಶಾಚತಃ || ೧೮ ||

ತ್ರಿಸನ್ಧ್ಯಂ ಜಪತೇ ಯಸ್ತು ವಜ್ರಸಾರತನುರ್ಭವೇತ್ |
ಯಾತ್ರಾಕಾಲೇ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ನಿರ್ವಿಘ್ನೇನ ಫಲಂ ಲಭೇತ್ || ೨೦ ||

ಯುದ್ಧಕಾಲೇ ಪಠೇದ್ಯಸ್ತು ವಿಜಯಂ ಚಾಪ್ನುಯಾದ್ಧ್ರುವಮ್ |
ಮಾರಣೋಚ್ಚಾಟನಾಕರ್ಷಸ್ತಂಭಮೋಹನಕರ್ಮಣಿ || ೨೧ ||

ಸಪ್ತವಾರಂ ಜಪೇದೇತದ್ದಿನಾನಾಮೇಕವಿಂಶತಿಃ |
ತತ್ತತ್ಫಲಮವಾಪ್ನೋತಿ ಸಾಧಕೋ ನಾತ್ರಸಂಶಯಃ || ೨೨ ||

ಏಕವಿಂಶತಿವಾರಂ ಚ ಪಠೇತ್ತಾವದ್ದಿನಾನಿ ಯಃ |
ಕಾರಾಗೃಹಗತಂ ಸದ್ಯೋರಾಜ್ಞಾ ವಧ್ಯಂ ಚ ಮೋಚಯೇತ್ || ೨೩ ||

ರಾಜದರ್ಶನವೇಲಾಯಾಂ ಪಠೇದೇತತ್ತ್ರಿವಾರತಃ |
ಸ ರಾಜಾನಂ ವಶಂ ನೀತ್ವಾ ಪ್ರಕೃತೀಶ್ಚ ಸಭಾಂ ಜಯೇತ್ || ೨೪ ||

ಇದಂ ಗಣೇಶಕವಚಂ ಕಶ್ಯಪೇನ ಸಮೀರಿತಮ್ |
ಮುದ್ಗಲಾಯ ಚ ತೇ ನಾಥ ಮಾಣ್ಡವ್ಯಾಯ ಮಹರ್ಷಯೇ || ೨೫ ||

ಮಹ್ಯಂ ಸ ಪ್ರಾಹ ಕೃಪಯಾ ಕವಚಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿದಮ್ |
ನ ದೇಯಂ ಭಕ್ತಿಹೀನಾಯ ದೇಯಂ ಶ್ರದ್ಧಾವತೇ ಶುಭಮ್ || ೨೬ ||

ಅನೇನಾಸ್ಯ ಕೃತಾ ರಕ್ಷಾ ನ ಬಾಧಾಸ್ಯ ಭವೇತ್ಕ್ವಚಿತ್ |
ರಾಕ್ಷಸಾಸುರಭೇತಾಲದೈತ್ಯದಾನವಸಂಭವಾ || ೨೭ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀಗಣೇಶಪುರಾಣೇ ಉತ್ತರಖಣ್ಡೇ ಬಾಲಕ್ರೀಡಾಯಾಂ ಷಡಶೀತಿತಮೇಽಧ್ಯಾಯೇ ಗಣೇಶಕವಚಮ್ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Namaskaram!

🙏Om Namah Shivaya 😇