விநாயகர்(Vinayagar)

ஶ்ரீ கணேஶ புஜங்க ஸ்துதி꞉~ Sri Ganesha Bhujanga Stuti tamil

Last Updated on April 20, 2021 

ஶ்ரீ கணேஶ புஜங்க ஸ்துதி꞉ Read Sri Ganesha Bhujanga Stuti in tamil with lyrics

ஶ்ரிய꞉ கார்யநித்³தே⁴ர்தி⁴யஸ்ஸத்ஸுகர்தே⁴꞉
பதிம் ஸஜ்ஜநாநாம் க³திம் தை³வதாநாம் ।
நியந்தாரமந்தஸ்ஸ்வயம் பா⁴ஸமாநம்
ப⁴ஜே விக்⁴நராஜம் ப⁴வாநீதநூஜம் ॥ 1 ॥

க³ணாநாமதீ⁴ஶம் கு³ணாநாம் ஸதீ³ஶம்
கரீந்த்³ராநநம் க்ருத்தகந்த³ர்பமாநம் ।
சதுர்பா³ஹுயுக்தம் சிதா³நந்த³ஸக்தம்
ப⁴ஜே விக்⁴நராஜம் ப⁴வாநீதநூஜம் ॥ 2 ॥

ஜக³த்ப்ராணவீர்யம் ஜநத்ராணஶௌர்யம்
ஸுராபீ⁴ஷ்டகார்யம் ஸதா³ க்ஷோப்⁴ய தை⁴ர்யம் ।
கு³ணிஶ்லாக்⁴யசர்யம் க³ணாதீ⁴ஶவர்யம்
ப⁴ஜே விக்⁴நராஜம் ப⁴வாநீதநூஜம் ॥ 3 ॥

சலத்³வக்த்ரதுண்ட³ம் சதுர்பா³ஹுத³ண்ட³ம்
மதா³ஸ்ராவிக³ண்ட³ம் மிலச்சந்த்³ரக²ண்ட³ம் ।
கநத்³த³ந்தகாண்ட³ம் முநித்ராணஶௌண்ட³ம்
ப⁴ஜே விக்⁴நராஜம் ப⁴வாநீதநூஜம் ॥ 4 ॥

நிரஸ்தாந்தராயம் பரித்⁴வஸ்தமாயம்
சிதா³நந்த³காயம் ஸதா³ மத்ஸஹாயம் ।
அஜஸ்ராநபாயம் த்வஜஞ்சாப்ரமேயம்
ப⁴ஜே விக்⁴நராஜம் ப⁴வாநீதநூஜம் ॥ 5 ॥

வரம் சா(அ)ப⁴யம் பாஶ புஸ்தாக்ஷஸூத்ர
ஸ்ருணீந்பீ³ஜபூரம் கரை꞉ பங்கஜம் ச ।
த³தா⁴நம் ஸரோஜாஸநம் ஶக்தியுக்தம்
ப⁴ஜே விக்⁴நராஜம் ப⁴வாநீதநூஜம் ॥ 6 ॥

மஹாமூஷகாரூட⁴மாதா⁴ரஶக்த்யா
ஸமாராதி⁴தாங்க்⁴ரிம் மஹாமாத்ருகாபி⁴꞉ ।
ஸமாவ்ருத்யஸம்ஸேவிதம் தே³வதாபி⁴-
ர்ப⁴ஜே விக்⁴நராஜம் ப⁴வாநீதநூஜம் ॥ 7 ॥

ஶ்ருதீநாம் ஶிரோபி⁴ஸ்ஸ்துதம் ஸர்வஶக்தம்
பதிம் ஸித்³தி⁴பு³த்³த்⁴யோர்க³திம் பூ⁴ஸுராணாம் ।
ஸுராணாம் வரிஷ்ட²ம் க³ணாநாமதீ⁴ஶம்
ப⁴ஜே விக்⁴நராஜம் ப⁴வாநீதநூஜம் ॥ 8 ॥

க³ணாதீ⁴ஶஸாம்ராஜ்யஸிம்ஹாஸநஸ்த²ம்
ஸமாராத்⁴யமப்³ஜாஸநாத்³யைஸ்ஸமஸ்தை꞉ ।
ப²ணாப்⁴ருத்ஸமாப³த்³த⁴துண்ட³ம் ப்ரஸந்நம்
ப⁴ஜே விக்⁴நராஜம் ப⁴வாநீதநூஜம் ॥ 9 ॥

லஸந்நாக³கேயூரமஞ்ஜீரஹாரம்
பு⁴ஜங்கா³தி⁴ராஜஸ்பு²ரத்கர்ணபூரம் ।
கநத்³பூ⁴திருத்³ராக்ஷரத்நாதி³பூ⁴ஷம்
ப⁴ஜே விக்⁴நராஜம் ப⁴வாநீதநூஜம் ॥ 10 ॥

ஸ்பு²ரத்³வ்யாக்⁴ரசர்மோத்தரீயோபதா⁴நம்
துரீயாத்³வயாத்மாநுஸந்தா⁴நது⁴ர்யம் ।
தபோயோகி³வர்யம் க்ருபோதா³ரசர்யம்
ப⁴ஜே விக்⁴நராஜம் ப⁴வாநீதநூஜம் ॥ 11 ॥

நிஜஜ்யோதிஷாத்³யோதயந்தம் ஸமஸ்தம்
தி³விஜ்யோதிஷாம் மண்ட³லம் சாத்மநாம் ச ।
ப⁴ஜத்³ப⁴க்தஸௌபா⁴க்³ய ஸித்³த்⁴யர்த² பீ³ஜம்
ப⁴ஜே விக்⁴நராஜம் ப⁴வாநீதநூஜம் ॥ 12 ॥

ஸதா³வாஸகல்யாணபுர்யாம் நிவாஸம்
கு³ரோராஜ்ஞயா குர்வதாபூ⁴ஸுரேண ।
மஹாயோகி³வேல்நாடு³ஸித்³தா⁴ந்திநா ய-
த்க்ருதம் ஸ்தோத்ரமிஷ்டார்த²த³ம் தத்பட²த்⁴வம் ॥ 13 ॥

இதி ஶ்ரீஸுப்³ரஹ்மண்யயோகி³விரசிதம் ஶ்ரீக³ணேஶபு⁴ஜங்க³ ஸ்தோத்ரம் ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *