ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಭುಜಙ್ಗ ಸ್ತುತಿಃ~ Sri Ganesha Bhujanga Stuti kannada

Last Updated on April 20, 2021 

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಭುಜಙ್ಗ ಸ್ತುತಿಃ Read Sri Ganesha Bhujanga Stuti in kannada with lyrics

ಶ್ರಿಯಃ ಕಾರ್ಯನಿದ್ಧೇರ್ಧಿಯಸ್ಸತ್ಸುಕರ್ಧೇಃ
ಪತಿಂ ಸಜ್ಜನಾನಾಂ ಗತಿಂ ದೈವತಾನಾಮ್ |
ನಿಯಂತಾರಮಂತಸ್ಸ್ವಯಂ ಭಾಸಮಾನಂ
ಭಜೇ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭವಾನೀತನೂಜಮ್ || ೧ ||

ಗಣಾನಾಮಧೀಶಂ ಗುಣಾನಾಂ ಸದೀಶಂ
ಕರೀಂದ್ರಾನನಂ ಕೃತ್ತಕಂದರ್ಪಮಾನಮ್ |
ಚತುರ್ಬಾಹುಯುಕ್ತಂ ಚಿದಾನಂದಸಕ್ತಂ
ಭಜೇ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭವಾನೀತನೂಜಮ್ || ೨ ||

ಜಗತ್ಪ್ರಾಣವೀರ್ಯಂ ಜನತ್ರಾಣಶೌರ್ಯಂ
ಸುರಾಭೀಷ್ಟಕಾರ್ಯಂ ಸದಾ ಕ್ಷೋಭ್ಯ ಧೈರ್ಯಮ್ |
ಗುಣಿಶ್ಲಾಘ್ಯಚರ್ಯಂ ಗಣಾಧೀಶವರ್ಯಂ
ಭಜೇ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭವಾನೀತನೂಜಮ್ || ೩ ||

ಚಲದ್ವಕ್ತ್ರತುಂಡಂ ಚತುರ್ಬಾಹುದಂಡಂ
ಮದಾಸ್ರಾವಿಗಂಡಂ ಮಿಲಚ್ಚಂದ್ರಖಂಡಮ್ |
ಕನದ್ದಂತಕಾಂಡಂ ಮುನಿತ್ರಾಣಶೌಂಡಂ
ಭಜೇ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭವಾನೀತನೂಜಮ್ || ೪ ||

ನಿರಸ್ತಾಂತರಾಯಂ ಪರಿಧ್ವಸ್ತಮಾಯಂ
ಚಿದಾನಂದಕಾಯಂ ಸದಾ ಮತ್ಸಹಾಯಮ್ |
ಅಜಸ್ರಾನಪಾಯಂ ತ್ವಜಂಚಾಪ್ರಮೇಯಂ
ಭಜೇ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭವಾನೀತನೂಜಮ್ || ೫ ||

ವರಂ ಚಾಽಭಯಂ ಪಾಶ ಪುಸ್ತಾಕ್ಷಸೂತ್ರ
ಸೃಣೀನ್ಬೀಜಪೂರಂ ಕರೈಃ ಪಂಕಜಂ ಚ |
ದಧಾನಂ ಸರೋಜಾಸನಂ ಶಕ್ತಿಯುಕ್ತಂ
ಭಜೇ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭವಾನೀತನೂಜಮ್ || ೬ ||

ಮಹಾಮೂಷಕಾರೂಢಮಾಧಾರಶಕ್ತ್ಯಾ
ಸಮಾರಾಧಿತಾಂಘ್ರಿಂ ಮಹಾಮಾತೃಕಾಭಿಃ |
ಸಮಾವೃತ್ಯಸಂಸೇವಿತಂ ದೇವತಾಭಿ-
ರ್ಭಜೇ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭವಾನೀತನೂಜಮ್ || ೭ ||

ಶ್ರುತೀನಾಂ ಶಿರೋಭಿಸ್ಸ್ತುತಂ ಸರ್ವಶಕ್ತಂ
ಪತಿಂ ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧ್ಯೋರ್ಗತಿಂ ಭೂಸುರಾಣಾಮ್ |
ಸುರಾಣಾಂ ವರಿಷ್ಠಂ ಗಣಾನಾಮಧೀಶಂ
ಭಜೇ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭವಾನೀತನೂಜಮ್ || ೮ ||

ಗಣಾಧೀಶಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಸಿಂಹಾಸನಸ್ಥಂ
ಸಮಾರಾಧ್ಯಮಬ್ಜಾಸನಾದ್ಯೈಸ್ಸಮಸ್ತೈಃ |
ಫಣಾಭೃತ್ಸಮಾಬದ್ಧತುಂಡಂ ಪ್ರಸನ್ನಂ
ಭಜೇ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭವಾನೀತನೂಜಮ್ || ೯ ||

ಲಸನ್ನಾಗಕೇಯೂರಮಂಜೀರಹಾರಂ
ಭುಜಂಗಾಧಿರಾಜಸ್ಫುರತ್ಕರ್ಣಪೂರಮ್ |
ಕನದ್ಭೂತಿರುದ್ರಾಕ್ಷರತ್ನಾದಿಭೂಷಂ
ಭಜೇ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭವಾನೀತನೂಜಮ್ || ೧೦ ||

ಸ್ಫುರದ್ವ್ಯಾಘ್ರಚರ್ಮೋತ್ತರೀಯೋಪಧಾನಂ
ತುರೀಯಾದ್ವಯಾತ್ಮಾನುಸಂಧಾನಧುರ್ಯಮ್ |
ತಪೋಯೋಗಿವರ್ಯಂ ಕೃಪೋದಾರಚರ್ಯಂ
ಭಜೇ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭವಾನೀತನೂಜಮ್ || ೧೧ ||

ನಿಜಜ್ಯೋತಿಷಾದ್ಯೋತಯಂತಂ ಸಮಸ್ತಂ
ದಿವಿಜ್ಯೋತಿಷಾಂ ಮಂಡಲಂ ಚಾತ್ಮನಾಂ ಚ |
ಭಜದ್ಭಕ್ತಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥ ಬೀಜಂ
ಭಜೇ ವಿಘ್ನರಾಜಂ ಭವಾನೀತನೂಜಮ್ || ೧೨ ||

ಸದಾವಾಸಕಲ್ಯಾಣಪುರ್ಯಾಂ ನಿವಾಸಂ
ಗುರೋರಾಜ್ಞಯಾ ಕುರ್ವತಾಭೂಸುರೇಣ |
ಮಹಾಯೋಗಿವೇಲ್ನಾಡುಸಿದ್ಧಾಂತಿನಾ ಯ-
ತ್ಕೃತಂ ಸ್ತೋತ್ರಮಿಷ್ಟಾರ್ಥದಂ ತತ್ಪಠಧ್ವಮ್ || ೧೩ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Namaskaram! 🙏Om Namah Shivaya 😇
%d bloggers like this: