శ్రీ దుర్గా సప్తశ్లోకీ~ Sri durga saptashloki telugu

Last Updated on April 20, 2021 

శ్రీదుర్గాసప్తశ్లోకీ: read Devi durga saptashloki telugu with lyrics

। అథ సప్తశ్లోకీ దుర్గా ।
శివ ఉవాచ
దేవి త్వం భక్తసులభే సర్వకార్యవిధాయినీ ।
కలౌ హి కార్యసిద్ధ్యర్థముపాయం బ్రూహి యత్నతః ॥

దేవ్యువాచ
శృణు దేవ ప్రవక్ష్యామి కలౌ సర్వేష్టసాధనమ్ ।
మయా తవైవ స్నేహేనాప్యమ్బాస్తుతిః ప్రకాశ్యతే ॥

ఓం అస్య శ్రీదుర్గాసప్తశ్లోకీస్తోత్రమహామన్త్రస్య నారాయణ ఋషిః, అనుష్టుభాదీని ఛందః, శ్రీమహాకాలీమహాలక్ష్మీమహాసరస్వత్యో దేవతాః
శ్రీదూర్గాప్రీత్యర్థం సప్తశ్లోకీ దుర్గాపాఠే వినియోగః జ్ఞానినామపి చేతాంసి దేవీ భగవతీ హి సా ।
బలాదాకృష్య మోహాయ మహామాయా ప్రయచ్ఛతి ॥ ౧॥

దుర్గే స్మృతా హరసి భీతిమశేషజన్తోః
స్వస్థైః స్మృతా మతిమతీవ శుభాం దదాసి ।
దారిద్ర్యదుఃఖభయహారిణి కా త్వదన్యా
సర్వోపకారకరణాయ సదాఽఽర్ద్రచిత్తా ॥ ౨॥

సర్వమఙ్గలమాఙ్గల్యే శివే సర్వార్థసాధికే ।
శరణ్యే త్ర్యమ్బకే గౌరి నారాయణి నమోఽస్తు తే ॥ ౩॥

శరణాగతదీనార్తపరిత్రాణపరాయణే ।
సర్వస్యార్తిహరే దేవి నారాయణి నమోఽస్తు తే ॥ ౪॥

సర్వస్వరూపే సర్వేశే సర్వశక్తిసమన్వితే ।
భయేభ్యస్త్రాహి నో దేవి దుర్గే దేవి నమోఽస్తు తే ॥ ౫॥

రోగానశేషానపహంసి తుష్టా రుష్టా తు కామాన్ సకలానభీష్టాన్ ।
త్వామాశ్రితానాం న విపన్నరాణాం త్వామాశ్రితా హ్యాశ్రయతాం ప్రయాన్తి ॥ ౬॥

సర్వాబాధాప్రశమనం త్రైలోక్యస్యాఖిలేశ్వరి ।
ఏవమేవ త్వయా కార్యమస్మద్వైరి వినాశనమ్ ॥ ౭॥

॥ ఇతి దుర్గాసప్తశ్లోకీ సమ్పూర్ణా ॥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Namaskaram!

🙏Om Namah Shivaya 😇