துர்க்கை அம்மன்(Durgai Amman)

ஸௌந்த₃ர்யலஹரீ~ soundarya lahari tamil

Last Updated on April 20, 2021 

ஸௌந்த₃ர்யலஹரீ : read soundarya lahari in tamil with lyrics

ஶிவ: ஶக்த்யா யுக்தோ யதி₃ ப₄வதி ஶக்த: ப்ரப₄விதும்
ந சேதே₃வம் தே₃வோ ந க₂லு குஶல: ஸ்பந்தி₃துமபி |
அதஸ்த்வாமாராத்₄யாம் ஹரிஹரவிரிஞ்சாதி₃பி₄ரபி
ப்ரணந்தும் ஸ்தோதும் வா கத₂மக்ரு₁தபுண்ய: ப்ரப₄வதி || 1 ||

தநீயாம்ஸம் பாம்ஸும் தவ சரணபங்கேருஹப₄வம்
விரிஞ்சி: ஸஞ்சிந்வந்விரசயதி லோகாநவிகலம் |
வஹத்யேநம் ஶௌரி: கத₂மபி ஸஹஸ்ரேண ஶிரஸாம்
ஹர: ஸங்க்ஷுத்₃யைநம் ப₄ஜதி ப₄ஸிதோத்₃தூ₄லநவிதி₄ம் || 2 ||

அவித்₃யாநாமந்தஸ்திமிரமிஹிரத்₃வீபநக₃ரீ
ஜடா₃நாம் சைதந்யஸ்தப₃கமகரந்த₃ஸ்ருதிஜ₂ரீ |
த₃ரித்₃ராணாம் சிந்தாமணிகு₃ணநிகா ஜந்மஜலதௌ₄
நிமக்₃நாநாம் த₃ம்ஷ்ட்ரா முரரிபுவராஹஸ்ய ப₄வதி || 3 ||

த்வத₃ந்ய: பாணிப்₄யாமப₄யவரதோ₃ தை₃வதக₃ண-
ஸ்த்வமேகா நைவாஸி ப்ரகடிதவராபீ₄த்யபி₄நயா |
ப₄யாத்த்ராதும் தா₃தும் ச₂லமபி ச வாஞ்ா₂ஸமதி₄கம்
ஶரண்யே லோகாநாம் தவ ஹி சரணாவேவ நிபுணௌ || 4 ||

ஹரிஸ்த்வாமாராத்₄ய ப்ரணதஜநஸௌபா₄க்₃யஜநநீம்
புரா நாரீ பூ₄த்வா புரரிபுமபி க்ஷோப₄மநயத் |
ஸ்மரோ(அ)பி த்வாம் நத்வா ரதிநயநலேஹ்யேந வபுஷா
முநீநாமப்யந்த: ப்ரப₄வதி ஹி மோஹாய மஹதாம் || 5 ||

த₄நு: பௌஷ்பம் மௌர்வீ மது₄கரமயீ பஞ்ச விஶிகா₂
வஸந்த: ஸாமந்தோ மலயமருதா₃யோத₄நரத₂: |
ததா₂ப்யேக: ஸர்வம் ஹிமகி₃ரிஸுதே காமபி க்ரு₁பா-
மபாங்கா₃த்தே லப்₃த்₄வா ஜக₃தி₃த₃மநங்கோ₃ விஜயதே || 6||

க்வணத்காஞ்சீதா₃மா கரிகலப₄கும்ப₄ஸ்தநநதா
பரிக்ஷீணா மத்₄யே பரிணதஶரச்சந்த்₃ரவத₃நா |
த₄நுர்பா₃ணாந்பாஶம் ஸ்ரு₁ணிமபி த₃தா₄நா கரதலை:
புரஸ்தாதா₃ஸ்தாம் ந: புரமதி₂துராஹோபுருஷிகா || 7 ||

ஸுதா₄ஸிந்தோ₄ர்மத்₄யே ஸுரவிடபிவாடீபரிவ்ரு₁தே
மணித்₃வீபே நீபோபவநவதி சிந்தாமணிக்₃ரு₁ஹே |
ஶிவாகாரே மஞ்சே பரமஶிவபர்யங்கநிலயாம்
ப₄ஜந்தி த்வாம் த₄ந்யா: கதிசந சிதா₃நந்த₃லஹரீம் || 8 ||

மஹீம் மூலாதா₄ரே கமபி மணிபூரே ஹுதவஹம்
ஸ்தி₂தம் ஸ்வாதி₄ஷ்டா₂நே ஹ்ரு₁தி₃ மருதமாகாஶமுபரி |
மநோ(அ)பி ப்₄ரூமத்₄யே ஸகலமபி பி₄த்த்வா குலபத₂ம்
ஸஹஸ்ராரே பத்₃மே ஸஹ ரஹஸி பத்யா விஹரஸே || 9 ||

ஸுதா₄தா₄ராஸாரைஶ்சரணயுக₃லாந்தர்விக₃லிதை:
ப்ரபஞ்சம் ஸிஞ்சந்தீ புநரபி ரஸாம்நாயமஹஸ: |
அவாப்ய ஸ்வாம் பூ₄மிம் பு₄ஜக₃நிப₄மத்₄யுஷ்டவலயம்
ஸ்வமாத்மாநம் க்ரு₁த்வா ஸ்வபிஷி குலகுண்டே₃ குஹரிணி || 10 ||

சதுர்பி₄: ஶ்ரீகண்டை₂: ஶிவயுவதிபி₄: பஞ்சபி₄ரபி
ப்ரபி₄ந்நாபி₄: ஶம்போ₄ர்நவபி₄ரபி மூலப்ரக்ரு₁திபி₄: |
சதுஶ்சத்வாரிம்ஶத்₃வஸுத₃லகலாஶ்ரத்ரிவலய-
த்ரிரேகா₂பி₄: ஸார்த₄ம் தவ ஶரணகோணா: பரிணதா: || 11 ||

த்வதீ₃யம் ஸௌந்த₃ர்யம் துஹிநகி₃ரிகந்யே துலயிதும்
கவீந்த்₃ரா: கல்பந்தே கத₂மபி விரிஞ்சிப்ரப்₄ரு₁தய: |
யதா₃லோகௌத்ஸுக்யாத₃மரலலநா யாந்தி மநஸா
தபோபி₄ர்து₃ஷ்ப்ராபாமபி கி₃ரிஶஸாயுஜ்யபத₃வீம் || 12 ||

நரம் வர்ஷீயாம்ஸம் நயநவிரஸம் நர்மஸு ஜட₃ம்
தவாபாங்கா₃லோகே பதிதமநுதா₄வந்தி ஶதஶ: |
க₃லத்₃வேணீப₃ந்தா₄: குசகலஶவிஸ்ரஸ்தஸிசயா
ஹடா₂த்த்ருட்யத்காஞ்ச்யோ விக₃லிதது₃கூலா யுவதய: || 13 ||

க்ஷிதௌ ஷட்பஞ்சாஶத்₃த்₃விஸமதி₄கபஞ்சாஶது₃த₃கே
ஹுதாஶே த்₃வாஷஷ்டிஶ்சதுரதி₄கபஞ்சாஶத₃நிலே |
தி₃வி த்₃வி:ஷட்த்ரிம்ஶந்மநஸி ச சது:ஷஷ்டிரிதி யே
மயூகா₂ஸ்தேஷாமப்யுபரி தவ பாதா₃ம்பு₃ஜயுக₃ம் || 14||

ஶரஜ்ஜ்யோத்ஸ்நாஶுத்₃தா₄ம் ஶஶியுதஜடாஜூடமகுடாம்
வரத்ராஸத்ராணஸ்ச₂டிகக₄டிகாபுஸ்தககராம் |
ஸக்ரு₁ந்ந த்வா நத்வா கத₂மிவ ஸதாம் ஸந்நித₃த₄தே
மது₄க்ஷீரத்₃ராக்ஷாமது₄ரிமது₄ரீணா: ச₂ணிதய: || 15||

கவீந்த்₃ராணாம் சேத:கமலவநபா₃லாதபருசிம்
ப₄ஜந்தே யே ஸந்த: கதிசித₃ருணாமேவ ப₄வதீம் |
விரிஞ்சிப்ரேயஸ்யாஸ்தருணதருஶ்ரு₁ங்கா₃ரலஹரீ-
க₃பீ₄ராபி₄ர்வாக்₃பி₄ர்வித₃த₄தி ஸதாம் ரஞ்ஜநமமீ || 16 ||

ஸவித்ரீபி₄ர்வாசாம் ஶஶிமணிஶிலாப₄ங்க₃ருசிபி₄-
ர்வஶிந்யாத்₃யாபி₄ஸ்த்வாம் ஸஹ ஜநநி ஸஞ்சிந்தயதி ய: |
ஸ கர்தா காவ்யாநாம் ப₄வதி மஹதாம் ப₄ங்கி₃ருசிபி₄-
ர்வசோபி₄ர்வாக்₃தே₃வீவத₃நகமலாமோத₃மது₄ரை: || 17 ||

தநுச்ா₂யாபி₄ஸ்தே தருணதரணிஶ்ரீஸரணிபி₄-
ர்தி₃வம் ஸர்வாமுர்வீமருணிமநி மக்₃நாம் ஸ்மரதி ய: |
ப₄வந்த்யஸ்ய த்ரஸ்யத்₃வநஹரிணஶாலீநநயநா:
ஸஹோர்வஶ்யா வஶ்யா: கதி கதி ந கீ₃ர்வாணக₃ணிகா: || 18 ||

முக₂ம் பி₃ந்து₃ம் க்ரு₁த்வா குசயுக₃மத₄ஸ்தஸ்ய தத₃தோ₄
ஹரார்த₄ம் த்₄யாயேத்₃யோ ஹரமஹிஷி தே மந்மத₂கலாம் |
ஸ ஸத்₃ய: ஸங்க்ஷோப₄ம் நயதி வநிதா இத்யதிலகு₄
த்ரிலோகீமப்யாஶு ப்₄ரமயதி ரவீந்து₃ஸ்தநயுகா₃ம் || 19 ||

கிரந்தீமங்கே₃ப்₄ய: கிரணநிகுரும்பா₃ம்ரு₁தரஸம்
ஹ்ரு₁தி₃ த்வாமாத₄த்தே ஹிமகரஶிலாமூர்திமிவ ய: |
ஸ ஸர்பாணாம் த₃ர்பம் ஶமயதி ஶகுந்தாதி₄ப இவ
ஜ்வரப்லுஷ்டாந்த்₃ரு₁ஷ்ட்யா ஸுக₂யதி ஸுதா₄தா₄ரஸிரயா || 20 ||

தடில்லேகா₂தந்வீம் தபநஶஶிவைஶ்வாநரமயீம்
நிஷண்ணாம் ஷண்ணாமப்யுபரி கமலாநாம் தவ கலாம் |
மஹாபத்₃மாடவ்யாம் ம்ரு₁தி₃தமலமாயேந மநஸா
மஹாந்த: பஶ்யந்தோ த₃த₄தி பரமாஹ்லாத₃லஹரீம் || 21 ||

ப₄வாநி த்வம் தா₃ஸே மயி விதர த்₃ரு₁ஷ்டிம் ஸகருணா-
மிதி ஸ்தோதும் வாஞ்₂ந்கத₂யதி ப₄வாநி த்வமிதி ய: |
ததை₃வ த்வம் தஸ்மை தி₃ஶஸி நிஜஸாயுஜ்யபத₃வீம்
முகுந்த₃ப்₃ரஹ்மேந்த்₃ரஸ்சு₂டமகுடநீராஜிதபதா₃ம் || 22 ||

த்வயா ஹ்ரு₁த்வா வாமம் வபுரபரித்ரு₁ப்தேந மநஸா
ஶரீரார்த₄ம் ஶம்போ₄ரபரமபி ஶங்கே ஹ்ரு₁தமபூ₄த் |
யதே₃தத்த்வத்₃ரூபம் ஸகலமருணாப₄ம் த்ரிநயநம்
குசாப்₄யாமாநம்ரம் குடிலஶஶிசூடா₃லமகுடம் || 23 ||

ஜக₃த்ஸூதே தா₄தா ஹரிரவதி ருத்₃ர: க்ஷபயதே
திரஸ்குர்வந்நேதத்ஸ்வமபி வபுரீஶஸ்திரயதி |
ஸதா₃பூர்வ: ஸர்வம் ததி₃த₃மநுக்₃ரு₁ஹ்ணாதி ச ஶிவ-
ஸ்தவாஜ்ஞாமாலம்ப்₃ய க்ஷணசலிதயோர்ப்₄ரூலதிகயோ: || 24 ||

த்ரயாணாம் தே₃வாநாம் த்ரிகு₃ணஜநிதாநாம் தவ ஶிவே
ப₄வேத்பூஜா பூஜா தவ சரணயோர்யா விரசிதா |
ததா₂ஹி த்வத்பாதோ₃த்₃வஹநமணிபீட₂ஸ்ய நிகடே
ஸ்தி₂தா ஹ்யேதே ஶஶ்வந்முகுலிதகரோத்தம்ஸமகுடா: || 25 ||

விரிஞ்சி: பஞ்சத்வம் வ்ரஜதி ஹரிராப்நோதி விரதிம்
விநாஶம் கீநாஶோ ப₄ஜதி த₄நதோ₃ யாதி நித₄நம் |
விதந்த்₃ரீ மாஹேந்த்₃ரீ விததிரபி ஸம்மீலிதத்₃ரு₁ஶா
மஹாஸம்ஹாரே(அ)ஸ்மிந்விஹரதி ஸதி த்வத்பதிரஸௌ || 26 ||

ஜபோ ஜல்ப: ஶில்பம் ஸகலமபி முத்₃ராவிரசநா
க₃தி: ப்ராத₃க்ஷிண்யக்ரமணமஶநாத்₃யாஹுதிவிதி₄: |
ப்ரணாம: ஸம்வேஶ: ஸுக₂மகி₂லமாத்மார்பணத்₃ரு₁ஶா
ஸபர்யாபர்யாயஸ்தவ ப₄வது யந்மே விலஸிதம் || 27 ||

ஸுதா₄மப்யாஸ்வாத்₃ய ப்ரதிப₄யஜராம்ரு₁த்யுஹரிணீம்
விபத்₃யந்தே விஶ்வே விதி₄ஶதமகா₂த்₃யா தி₃விஷத₃: |
கராலம் யத்க்ஷ்வேலம் கப₃லிதவத: காலகலநா
ந ஶம்போ₄ஸ்தந்மூலம் தவ ஜநநி தாடங்கமஹிமா || 28 ||

கிரீடம் வைரிஞ்சம் பரிஹர புர: கைடப₄பி₄த₃:
கடோ₂ரே கோடீரே ஸ்க₂லஸி ஜஹி ஜம்பா₄ரிமகுடம் |
ப்ரணம்ரேஷ்வேதேஷு ப்ரஸப₄முபயாதஸ்ய ப₄வநம்
ப₄வஸ்யாப்₄யுத்தா₂நே தவ பரிஜநோக்திர்விஜயதே || 29 ||

ஸ்வதே₃ஹோத்₃பூ₄தாபி₄ர்க்₄ரு₁ணிபி₄ரணிமாத்₃யாபி₄ரபி₄தோ
நிஷேவ்யே நித்யே த்வாமஹமிதி ஸதா₃ பா₄வயதி ய: |
கிமாஶ்சர்யம் தஸ்ய த்ரிநயநஸம்ரு₁த்₃தி₄ம் த்ரு₁ணயதோ
மஹாஸம்வர்தாக்₃நிர்விரசயதி நீராஜநவிதி₄ம் || 30 ||

சது:ஷட்யா தந்த்ரை: ஸகலமதிஸந்தா₄ய பு₄வநம்
ஸ்தி₂தஸ்தத்தத்ஸித்₃தி₄ப்ரஸவபரதந்த்ரை: பஶுபதி: |
புநஸ்த்வந்நிர்ப₃ந்தா₄த₃கி₂லபுருஷார்தை₂கக₄டநா-
ஸ்வதந்த்ரம் தே தந்த்ரம் க்ஷிதிதலமவாதீதரதி₃த₃ம் || 31 ||

ஶிவ: ஶக்தி: காம: க்ஷிதிரத₂ ரவி: ஶீதகிரண:
ஸ்மரோ ஹம்ஸ: ஶக்ரஸ்தத₃நு ச பராமாரஹரய: |
அமீ ஹ்ரு₁ல்லேகா₂பி₄ஸ்திஸ்ரு₁பி₄ரவஸாநேஷு க₄டிதா
ப₄ஜந்தே வர்ணாஸ்தே தவ ஜநநி நாமாவயவதாம் || 32 ||

ஸ்மரம் யோநிம் லக்ஷ்மீம் த்ரிதயமித₃மாதௌ₃ தவ மநோ-
ர்நிதா₄யைகே நித்யே நிரவதி₄மஹாபோ₄க₃ரஸிகா: |
ப₄ஜந்தி த்வாம் சிந்தாமணிகு₃ணநிப₃த்₃தா₄க்ஷவலயா:
ஶிவாக்₃நௌ ஜுஹ்வந்த: ஸுரபி₄க்₄ரு₁ததா₄ராஹுதிஶதை: || 33 ||

ஶரீரம் த்வம் ஶம்போ₄: ஶஶிமிஹிரவக்ஷோருஹயுக₃ம்
தவாத்மாநம் மந்யே ப₄க₃வதி நவாத்மாநமநக₄ம் |
அத: ஶேஷ: ஶேஷீத்யயமுப₄யஸாதா₄ரணதயா
ஸ்தி₂த: ஸம்ப₃ந்தோ₄ வாம் ஸமரஸபராநந்த₃பரயோ: || 34||

மநஸ்த்வம் வ்யோம த்வம் மருத₃ஸி மருத்ஸாரதி₂ரஸி
த்வமாபஸ்த்வம் பூ₄மிஸ்த்வயி பரிணதாயாம் ந ஹி பரம் |
த்வமேவ ஸ்வாத்மாநம் பரிணமயிதும் விஶ்வவபுஷா
சிதா₃நந்தா₃காரம் ஶிவயுவதி பா₄வேந பி₃ப்₄ரு₁ஷே || 35||

தவாஜ்ஞாசக்ரஸ்த₂ம் தபநஶஶிகோடித்₃யுதித₄ரம்
பரம் ஶம்பு₄ம் வந்தே₃ பரிமிலிதபார்ஶ்வம் பரசிதா |
யமாராத்₄யந்ப₄க்த்யா ரவிஶஶிஶுசீநாமவிஷயே
நிராலோகே(அ)லோகே நிவஸதி ஹி பா₄லோகபு₄வநே || 36 ||

விஶுத்₃தௌ₄ தே ஶுத்₃த₄ஸ்ச₂டிகவிஶத₃ம் வ்யோமஜநகம்
ஶிவம் ஸேவே தே₃வீமபி ஶிவஸமாநவ்யவாஸிதாம் |
யயோ: காந்த்யா யாந்த்யா: ஶஶிகிரணஸாரூப்யஸரணே-
ர்விதூ₄தாந்தர்த்₄வாந்தா விலஸதி சகோரீவ ஜக₃தீ || 37||

ஸமுந்மீலத்ஸம்வித்கமலமகரந்தை₃கரஸிகம்
ப₄ஜே ஹம்ஸத்₃வந்த்₃வம் கிமபி மஹதாம் மாநஸசரம் |
யதா₃லாபாத₃ஷ்டாத₃ஶகு₃ணிதவித்₃யாபரிணதி-
ர்யதா₃த₃த்தே தோ₃ஷாத்₃கு₃ணமகி₂லமத்₃ப்₄ய: பய இவ || 38 ||

தவ ஸ்வாதி₄ஷ்டா₂நே ஹுதவஹமதி₄ஷ்டா₂ய நிரதம்
தமீடே₃ ஸம்வர்தம் ஜநநி மஹதீம் தாம் ச ஸமயாம் |
யதா₃லோகே லோகாந்த₃ஹதி மஹதி க்ரோத₄கலிதே
த₃யார்த்₃ரா யா த்₃ரு₁ஷ்டி: ஶிஶிரமுபசாரம் ரசயதி || 39 ||

தடித்த்வந்தம் ஶக்த்யா திமிரபரிபந்தி₂ஸ்சு₂ரணயா
ஸ்சு₂ரந்நாநாரத்நாப₄ரணபரிணத்₃தே₄ந்த்₃ரத₄நுஷம் |
தவ ஶ்யாமம் மேக₄ம் கமபி மணிபூரைகஶரணம்
நிஷேவே வர்ஷந்தம் ஹரமிஹிரதப்தம் த்ரிபு₄வநம் || 40 ||

தவாதா₄ரே மூலே ஸஹ ஸமயயா லாஸ்யபரயா
நவாத்மாநம் மந்யே நவரஸமஹாதாண்ட₃வநடம் |
உபா₄ப்₄யாமேதாப்₄யாமுத₃யவிதி₄முத்₃தி₃ஶ்ய த₃யயா
ஸநாதா₂ப்₄யாம் ஜஜ்ஞே ஜநகஜநநீமஜ்ஜக₃தி₃த₃ம் || 41 ||

க₃தைர்மாணிக்யத்வம் க₃க₃நமணிபி₄: ஸாந்த்₃ரக₄டிதம்
கிரீடம் தே ஹைமம் ஹிமகி₃ரிஸுதே கீர்தயதி ய: |
ஸ நீடே₃யச்ா₂யாச்ு₂ரணஶப₃லம் சந்த்₃ரஶகலம்
த₄நு: ஶௌநாஸீரம் கிமிதி ந நிப₃த்₄நாதி தி₄ஷணாம் || 42 ||

து₄நோது த்₄வாந்தம் நஸ்துலிதத₃லிதேந்தீ₃வரவநம்
க₄நஸ்நிக்₃த₄ஶ்லக்ஷ்ணம் சிகுரநிகுரும்ப₃ம் தவ ஶிவே |
யதீ₃யம் ஸௌரப்₄யம் ஸஹஜமுபலப்₃து₄ம் ஸுமநஸோ
வஸந்த்யஸ்மிந்மந்யே வலமத₂நவாடீவிடபிநாம் || 43||

தநோது க்ஷேமம் நஸ்தவ வத₃நஸௌந்த₃ர்யலஹரீ-
பரீவாஹ: ஸ்ரோத:ஸரணிரிவ ஸீமந்தஸரணி: |
வஹந்தீ ஸிந்தூ₃ரம் ப்ரப₃லகப₃ரீபா₄ரதிமிர-
த்₃விஷாம் ப்₃ரு₁ந்தை₃ர்ப₃ந்தீ₃க்ரு₁தமிவ நவீநார்ககிரணம் || 44 ||

அராலை: ஸ்வாபா₄வ்யாத₃லிகலப₄ஸஶ்ரீபி₄ரலகை:
பரீதம் தே வக்த்ரம் பரிஹஸதி பங்கேருஹருசிம் |
த₃ரஸ்மேரே யஸ்மிந்த₃ஶநருசிகிஞ்ஜல்கருசிரே
ஸுக₃ந்தௌ₄ மாத்₃யந்தி ஸ்மரத₃ஹநசக்ஷுர்மது₄லிஹ: || 45||

லலாடம் லாவண்யத்₃யுதிவிமலமாபா₄தி தவ யத்
த்₃விதீயம் தந்மந்யே மகுடக₄டிதம் சந்த்₃ரஶகலம் |
விபர்யாஸந்யாஸாது₃ப₄யமபி ஸம்பூ₄ய ச மித₂:
ஸுதா₄லேபஸ்யூதி: பரிணமதி ராகாஹிமகர: || 46 ||

ப்₄ருவௌ பு₄க்₃நே கிஞ்சித்₃பு₄வநப₄யப₄ங்க₃வ்யஸநிநி
த்வதீ₃யே நேத்ராப்₄யாம் மது₄கரருசிப்₄யாம் த்₄ரு₁தகு₃ணம் |
த₄நுர்மந்யே ஸவ்யேதரகரக்₃ரு₁ஹீதம் ரதிபதே:
ப்ரகோஷ்டே₂ முஷ்டௌ ச ஸ்த₂க₃யதி நிகூ₃டா₄ந்தரமுமே || 47 ||

அஹ: ஸூதே ஸவ்யம் தவ நயநமர்காத்மகதயா
த்ரியாமாம் வாமம் தே ஸ்ரு₁ஜதி ரஜநீநாயகதயா |
த்ரு₁தீயா தே த்₃ரு₁ஷ்டிர்த₃ரத₃லிதஹேமாம்பு₃ஜருசி:
ஸமாத₄த்தே ஸந்த்₄யாம் தி₃வஸநிஶயோரந்தரசரீம் || 48 ||

விஶாலா கல்யாணீ ஸ்சு₂டருசிரயோத்₄யா குவலயை:
க்ரு₁பாதா₄ராதா₄ரா கிமபி மது₄ராபோ₄க₃வதிகா |
அவந்தீ த்₃ரு₁ஷ்டிஸ்தே ப₃ஹுநக₃ரவிஸ்தாரவிஜயா
த்₄ருவம் தத்தந்நாமவ்யவஹரணயோக்₃யா விஜயதே || 49 ||

கவீநாம் ஸம்த₃ர்ப₄ஸ்தப₃கமகரந்தை₃கரஸிகம்
கடாக்ஷவ்யாக்ஷேபப்₄ரமரகலபௌ₄ கர்ணயுக₃லம் |
அமுஞ்சந்தௌ த்₃ரு₁ஷ்ட்வா தவ நவரஸாஸ்வாத₃தரலா-
வஸூயாஸம்ஸர்கா₃த₃லிகநயநம் கிஞ்சித₃ருணம் || 50 ||

ஶிவே ஶ்ரு₁ங்கா₃ரார்த்₃ரா ததி₃தரஜநே குத்ஸநபரா
ஸரோஷா க₃ங்கா₃யாம் கி₃ரிஶசரிதே விஸ்மயவதீ |
ஹராஹிப்₄யோ பீ₄தா ஸரஸிருஹஸௌபா₄க்₃யஜநநீ
ஸகீ₂ஷு ஸ்மேரா தே மயி ஜநநி த்₃ரு₁ஷ்டி: ஸகருணா || 51 ||

க₃தே கர்ணாப்₄யர்ணம் க₃ருத இவ பக்ஷ்மாணி த₃த₄தீ
புராம் பே₄த்துஶ்சித்தப்ரஶமரஸவித்₃ராவணச₂லே |
இமே நேத்ரே கோ₃த்ராத₄ரபதிகுலோத்தம்ஸகலிகே
தவாகர்ணாக்ரு₁ஷ்டஸ்மரஶரவிலாஸம் கலயத: || 52||

விப₄க்தத்ரைவர்ண்யம் வ்யதிகரிதலீலாஞ்ஜநதயா
விபா₄தி த்வந்நேத்ரத்ரிதயமித₃மீஶாநத₃யிதே
புந: ஸ்ரஷ்டும் தே₃வாந்த்₃ருஹிணஹரிருத்₃ராநுபரதா-
ந்ரஜ: ஸத்த்வம் பி₃ப்₄ரத்தம இதி கு₃ணாநாம் த்ரயமிவ || 53 ||

பவித்ரீகர்தும் ந: பஶுபதிபராதீ₄நஹ்ரு₁த₃யே
த₃யாமித்த்ரைர்நேத்ரைரருணத₄வலஶ்யாமருசிபி₄: |
நத₃: ஶோணோ க₃ங்கா₃ தபநதநயேதி த்₄ருவமமும்
த்ரயாணாம் தீர்தா₂நாமுபநயஸி ஸம்பே₄த₃மநக₄ம் || 54 ||

நிமேஷோந்மேஷாப்₄யாம் ப்ரலயமுத₃யம் யாதி ஜக₃தீ
தவேத்யாஹு: ஸந்தோ த₄ரணித₄ரராஜந்யதநயே |
த்வது₃ந்மேஷாஜ்ஜாதம் ஜக₃தி₃த₃மஶேஷம் ப்ரலயத:
பரித்ராதும் ஶங்கே பரிஹ்ரு₁தநிமேஷாஸ்தவ த்₃ரு₁ஶ: || 55 ||

தவாபர்ணே கர்ணேஜபநயநபைஶுந்யசகிதா
நிலீயந்தே தோயே நியதமநிமேஷா: ஶச₂ரிகா: |
இயம் ச ஶ்ரீர்ப₃த்₃த₄ச்₂த₃புடகவாடம் குவலயம்
ஜஹாதி ப்ரத்யூஷே நிஶி ச விக₄டய்ய ப்ரவிஶதி || 56 ||

த்₃ரு₁ஶா த்₃ராகீ₄யஸ்யா த₃ரத₃லிதநீலோத்பலருசா
த₃வீயாம்ஸம் தீ₃நம் ஸ்நபய க்ரு₁பயா மாமபி ஶிவே |
அநேநாயம் த₄ந்யோ ப₄வதி ந ச தே ஹாநிரியதா
வநே வா ஹர்ம்யே வா ஸமகரநிபாதோ ஹிமகர: || 57 ||

அராலம் தே பாலீயுக₃லமக₃ராஜந்யதநயே
ந கேஷாமாத₄த்தே குஸுமஶரகோத₃ண்ட₃குதுகம் |
திரஶ்சீநோ யத்ர ஶ்ரவணபத₂முல்லங்க்₄ய விலஸ-
ந்நபாங்க₃வ்யாஸங்கோ₃ தி₃ஶதி ஶரஸந்தா₄நதி₄ஷணாம் || 58 ||

ஸ்சு₂ரத்₃க₃ண்டா₃போ₄க₃ப்ரதிச₂லிததாடங்கயுக₃லம்
சதுஶ்சக்ரம் மந்யே தவ முக₂மித₃ம் மந்மத₂ரத₂ம் |
யமாருஹ்ய த்₃ருஹ்யத்யவநிரத₂மர்கேந்து₃சரணம்
மஹாவீரோ மார: ப்ரமத₂பதயே ஸஜ்ஜிதவதே || 59 ||

ஸரஸ்வத்யா: ஸூக்தீரம்ரு₁தலஹரீகௌஶலஹரீ:
பிப₃ந்த்யா: ஶர்வாணி ஶ்ரவணசுலுகாப்₄யாமவிரலம் |
சமத்காரஶ்லாகா₄சலிதஶிரஸ: குண்ட₃லக₃ணோ
ஜ₂ணத்காரைஸ்தாரை: ப்ரதிவசநமாசஷ்ட இவ தே || 60 ||

அஸௌ நாஸாவம்ஶஸ்துஹிநகி₃ரிவம்ஶத்₄வஜபடி
த்வதீ₃யோ நேதீ₃ய: ச₂லது ச₂லமஸ்மாகமுசிதம் |
வஹத்யந்தர்முக்தா: ஶிஶிரகரநிஶ்வாஸக₃லிதம்
ஸம்ரு₁த்₃த்₄யா யத்தாஸாம் ப₃ஹிரபி ச முக்தாமணித₄ர: || 61 ||

ப்ரக்ரு₁த்யா ரக்தாயாஸ்தவ ஸுத₃தி த₃ந்தச்₂த₃ருசே:
ப்ரவக்ஷ்யே ஸாத்₃ரு₁ஶ்யம் ஜநயது ச₂லம் வித்₃ருமலதா |
ந பி₃ம்ப₃ம் தத்₃பி₃ம்ப₃ப்ரதிச₂லநராகா₃த₃ருணிதம்
துலாமத்₄யாரோடு₄ம் கத₂மிவ விலஜ்ஜேத கலயா || 62||

ஸ்மிதஜ்யோத்ஸ்நாஜாலம் தவ வத₃நசந்த்₃ரஸ்ய பிப₃தாம்
சகோராணாமாஸீத₃திரஸதயா சஞ்சுஜடி₃மா |
அதஸ்தே ஶீதாம்ஶோரம்ரு₁தலஹரீமாம்லருசய:
பிப₃ந்தி ஸ்வச்₂ந்த₃ம் நிஶிநிஶி ப்₄ரு₁ஶம் காஞ்ஜிகதி₄யா || 63 ||

அவிஶ்ராந்தம் பத்யுர்கு₃ணக₃ணகதா₂ம்ரேட₃நஜபா
ஜபாபுஷ்பச்ா₂யா தவ ஜநநி ஜிஹ்வா ஜயதி ஸா |
யத₃க்₃ராஸீநாயா: ஸ்ச₂டிகத்₃ரு₁ஷத₃ச்₂ச்₂விமயீ
ஸரஸ்வத்யா மூர்தி: பரிணமதி மாணிக்யவபுஷா || 64 ||

ரணே ஜித்வா தை₃த்யாநபஹ்ரு₁தஶிரஸ்த்ரை: கவசிபி₄-
ர்நிவ்ரு₁த்தைஶ்சண்டா₃ம்ஶத்ரிபுரஹரநிர்மால்யவிமுகை₂: |
விஶாகே₂ந்த்₃ரோபேந்த்₃ரை: ஶஶிவிஶத₃கர்பூரஶகலா
விலீயந்தே மாதஸ்தவ வத₃நதாம்பூ₃லகப₃லா: || 65 ||

விபஞ்ச்யா கா₃யந்தீ விவித₄மபதா₃நம் பஶுபதே-
ஸ்த்வயாரப்₃தே₄ வக்தும் சலிதஶிரஸா ஸாது₄வசநே |
ததீ₃யைர்மாது₄ர்யைரபலபிததந்த்ரீகலரவாம்
நிஜாம் வீணாம் வாணீ நிசுலயதி சோலேந நிப்₄ரு₁தம் || 66 ||

கராக்₃ரேண ஸ்ப்ரு₁ஷ்டம் துஹிநகி₃ரிணா வத்ஸலதயா
கி₃ரீஶேநோத₃ஸ்தம் முஹுரத₄ரபாநாகுலதயா |
கரக்₃ராஹ்யம் ஶம்போ₄ர்முக₂முகுரவ்ரு₁ந்தம் கி₃ரிஸுதே
கத₂ங்காரம் ப்₃ரூமஸ்தவ சுபு₃கமௌபம்யரஹிதம் || 67 ||

பு₄ஜாஶ்லேஷாந்நித்யம் புரத₃மயிது: கண்டகவதீ
தவ க்₃ரீவா த₄த்தே முக₂கமலநாலஶ்ரியமியம் |
ஸ்வத: ஶ்வேதா காலாகு₃ருப₃ஹுலஜம்பா₃லமலிநா
ம்ரு₁ணாலீலாலித்யம் வஹதி யத₃தோ₄ ஹாரலதிகா || 68 ||

க₃லே ரேகா₂ஸ்திஸ்ரோ க₃திக₃மககீ₃தைகநிபுணே
விவாஹவ்யாநத்₃த₄ப்ரகு₃ணகு₃ணஸங்க்₂யாப்ரதிபு₄வ: |
விராஜந்தே நாநாவித₄மது₄ரராகா₃கரபு₄வாம்
த்ரயாணாம் க்₃ராமாணாம் ஸ்தி₂திநியமஸீமாந இவ தே || 69 ||

ம்ரு₁ணாலீம்ரு₁த்₃வீநாம் தவ பு₄ஜலதாநாம் சதஸ்ரு₁ணாம்
சதுர்பி₄: ஸௌந்த₃ர்யம் ஸரஸிஜப₄வ: ஸ்தௌதி வத₃நை: |
நகே₂ப்₄ய: ஸந்த்ரஸ்யந்ப்ரத₂மமத₂நாத₃ந்த₄கரிபோ-
ஶ்சதுர்ணாம் ஶீர்ஷாணாம் ஸமமப₄யஹஸ்தார்பணதி₄யா || 70 ||

நகா₂நாமுத்₃யோதைர்நவநலிநராக₃ம் விஹஸதாம்
கராணாம் தே காந்திம் கத₂ய கத₂யாம: கத₂முமே |
கயாசித்₃வா ஸாம்யம் ப₄ஜது கலயா ஹந்த கமலம்
யதி₃ க்ரீட₃ல்லக்ஷ்மீசரணதலலாக்ஷாரஸசணம் || 71 ||

ஸமம் தே₃வி ஸ்கந்த₃த்₃விபவத₃நபீதம் ஸ்தநயுக₃ம்
தவேத₃ம் ந: கே₂த₃ம் ஹரது ஸததம் ப்ரஸ்நுதமுக₂ம் |
யதா₃லோக்யாஶங்காகுலிதஹ்ரு₁த₃யோ ஹாஸஜநக:
ஸ்வகும்பௌ₄ ஹேரம்ப₃: பரிம்ரு₁ஶதி ஹஸ்தேந ஜ₂டி₃தி || 72 ||

அமூ தே வக்ஷோஜாவம்ரு₁தரஸமாணிக்யகுதுபௌ
ந ஸந்தே₃ஹஸ்பந்தோ₃ நக₃பதிபதாகே மநஸி ந: |
பிப₃ந்தௌ தௌ யஸ்மாத₃விதி₃தவதூ₄ஸங்க₃ரஸிகௌ
குமாராவத்₃யாபி த்₃விரத₃வத₃நக்ரௌஞ்சத₃லநௌ || 73 ||

வஹத்யம்ப₃ஸ்தம்பே₃ரமத₃நுஜகும்ப₄ப்ரக்ரு₁திபி₄:
ஸமாரப்₃தா₄ம் முக்தாமணிபி₄ரமலாம் ஹாரலதிகாம் |
குசாபோ₄கோ₃ பி₃ம்பா₃த₄ரருசிபி₄ரந்த: ஶப₃லிதாம்
ப்ரதாபவ்யாமிஶ்ராம் புரத₃மயிது: கீர்திமிவ தே || 74 ||

தவ ஸ்தந்யம் மந்யே த₄ரணித₄ரகந்யே ஹ்ரு₁த₃யத:
பய:பாராவார: பரிவஹதி ஸாரஸ்வதமிவ |
த₃யாவத்யா த₃த்தம் த்₃ரவிட₃ஶிஶுராஸ்வாத்₃ய தவ ய-
த்கவீநாம் ப்ரௌடா₄நாமஜநி கமநீய: கவயிதா || 75 ||

ஹரக்ரோத₄ஜ்வாலாவலிபி₄ரவலீடே₄ந வபுஷா
க₃பீ₄ரே தே நாபீ₄ஸரஸி க்ரு₁தஸங்கோ₃ மநஸிஜ: |
ஸமுத்தஸ்தௌ₂ தஸ்மாத₃சலதநயே தூ₄மலதிகா
ஜநஸ்தாம் ஜாநீதே தவ ஜநநி ரோமாவலிரிதி || 76 ||

யதே₃தத்காலிந்தீ₃தநுதரதரங்கா₃க்ரு₁தி ஶிவே
க்ரு₁ஶே மத்₄யே கிஞ்சிஜ்ஜநநி தவ யத்₃பா₄தி ஸுதி₄யாம் |
விமர்தா₃த₃ந்யோந்யம் குசகலஶயோரந்தரக₃தம்
தநூபூ₄தம் வ்யோம ப்ரவிஶதி₃வ நாபி₄ம் குஹரிணீம் || 77 ||

ஸ்தி₂ரோ க₃ங்கா₃வர்த: ஸ்தநமுகுலரோமாவலிலதா-
கலாவாலம் குண்ட₃ம் குஸுமஶரதேஜோஹுதபு₄ஜ: |
ரதேர்லீலாகா₃ரம் கிமபி தவ நாபி₄ர்கி₃ரிஸுதே
பி₃லத்₃வாரம் ஸித்₃தே₄ர்கி₃ரிஶநயநாநாம் விஜயதே || 78 ||

நிஸர்க₃க்ஷீணஸ்ய ஸ்தநதடப₄ரேண க்லமஜுஷோ
நமந்மூர்தேர்நாரீதிலக ஶநகைஸ்த்ருட்யத இவ |
சிரம் தே மத்₄யஸ்ய த்ருடிததடிநீதீரதருணா
ஸமாவஸ்தா₂ஸ்தே₂ம்நோ ப₄வது குஶலம் ஶைலதநயே || 79 ||

குசௌ ஸத்₃ய: ஸ்வித்₃யத்தடக₄டிதகூர்பாஸபி₄து₃ரௌ
கஷந்தௌ தோ₃ர்மூலே கநககலஶாபௌ₄ கலயதா |
தவ த்ராதும் ப₄ங்கா₃த₃லமிதி வலக்₃நம் தநுபு₄வா
த்ரிதா₄ நத்₃த₄ம் தே₃வி த்ரிவலி லவலீவல்லிபி₄ரிவ || 80 ||

கு₃ருத்வம் விஸ்தாரம் க்ஷிதித₄ரபதி: பார்வதி நிஜா-
ந்நிதம்பா₃தா₃ச்ி₂த்₃ய த்வயி ஹரணரூபேண நித₃தே₄ |
அதஸ்தே விஸ்தீர்ணோ கு₃ருரயமஶேஷாம் வஸுமதீம்
நிதம்ப₃ப்ராக்₃பா₄ர: ஸ்த₂க₃யதி லகு₄த்வம் நயதி ச || 81 ||

கரீந்த்₃ராணாம் ஶுண்டா₃ந்கநககத₃லீகாண்ட₃படலீ-
முபா₄ப்₄யாமூருப்₄யாமுப₄யமபி நிர்ஜித்ய ப₄வதி |
ஸுவ்ரு₁த்தாப்₄யாம் பத்யு: ப்ரணதிகடி₂நாப்₄யாம் கி₃ரிஸுதே
விதி₄ஜ்ஞே ஜாநுப்₄யாம் விபு₃த₄கரிகும்ப₄த்₃வயமஸி || 82 ||

பராஜேதும் ருத்₃ரம் த்₃விகு₃ணஶரக₃ர்பௌ₄ கி₃ரிஸுதே
நிஷங்கௌ₃ ஜங்கே₄ தே விஷமவிஶிகோ₂ பா₃ட₄மக்ரு₁த |
யத₃க்₃ரே த்₃ரு₁ஶ்யந்தே த₃ஶஶரச₂லா: பாத₃யுக₃லீ-
நகா₂க்₃ரச்₂த்₃மாந: ஸுரமகுடஶாணைகநிஶிதா: || 83 ||

ஶ்ருதீநாம் மூர்தா₄நோ த₃த₄தி தவ யௌ ஶேக₂ரதயா
மமாப்யேதௌ மாத: ஶிரஸி த₃யயா தே₄ஹி சரணௌ |
யயோ: பாத்₃யம் பாத₂: பஶுபதிஜடாஜூடதடிநீ
யயோர்லாக்ஷாலக்ஷ்மீரருணஹரிசூடா₃மணிருசி: || 84 ||

நமோவாகம் ப்₃ரூமோ நயநரமணீயாய பத₃யோ-
ஸ்தவாஸ்மை த்₃வந்த்₃வாய ஸ்சு₂டருசிரஸாலக்தகவதே |
அஸூயத்யத்யந்தம் யத₃பி₄ஹநநாய ஸ்ப்ரு₁ஹயதே
பஶூநாமீஶாந: ப்ரமத₃வநகங்கேலிதரவே || 85 ||

ம்ரு₁ஷா க்ரு₁த்வா கோ₃த்ரஸ்க₂லநமத₂ வைலக்ஷ்யநமிதம்
லலாடே ப₄ர்தாரம் சரணகமலே தாட₃யதி தே |
சிராத₃ந்த:ஶல்யம் த₃ஹநக்ரு₁தமுந்மூலிதவதா
துலாகோடிக்வாணை: கிலிகிலிதமீஶாநரிபுணா || 86 ||

ஹிமாநீஹந்தவ்யம் ஹிமகி₃ரிநிவாஸைகசதுரௌ
நிஶாயாம் நித்₃ராணம் நிஶி சரமபா₄கே₃ ச விஶதௌ₃ |
வரம் லக்ஷ்மீபாத்ரம் ஶ்ரியமதிஸ்ரு₁ஜந்தௌ ஸமயிநாம்
ஸரோஜம் த்வத்பாதௌ₃ ஜநநி ஜயதஶ்சித்ரமிஹ கிம் || 87 ||

பத₃ம் தே கீர்தீநாம் ப்ரபத₃மபத₃ம் தே₃வ விபதா₃ம்
கத₂ம் நீதம் ஸத்₃பி₄: கடி₂நகமடீ₂கர்பரதுலாம் |
கத₂ம் வா பா₃ஹுப்₄யாமுபயமநகாலே புரபி₄தா₃
யதா₃தா₃ய ந்யஸ்தம் த்₃ரு₁ஷதி₃ த₃யமாநேந மநஸா || 88 ||

நகை₂ர்நாகஸ்த்ரீணாம் கரகமலஸங்கோசஶஶிபி₄-
ஸ்தரூணாம் தி₃வ்யாநாம் ஹஸத இவ தே சண்டி₃ சரணௌ |
ச₂லாநி ஸ்வ:ஸ்தே₂ப்₄ய: கிஸலயகராக்₃ரேண த₃த₃தாம்
த₃ரித்₃ரேப்₄யோ ப₄த்₃ராம் ஶ்ரியமநிஶமஹ்நாய த₃த₃தௌ || 89 ||

த₃தா₃நே தீ₃நேப்₄ய: ஶ்ரியமநிஶமாஶாநுஸத்₃ரு₁ஶீ-
மமந்த₃ம் ஸௌந்த₃ர்யப்ரகரமகரந்த₃ம் விகிரதி |
தவாஸ்மிந்மந்தா₃ரஸ்தப₃கஸுப₄கே₃ யாது சரணே
நிமஜ்ஜந்மஜ்ஜீவ: கரணசரண: ஷட்சரணதாம் || 90 ||

பத₃ந்யாஸக்ரீடா₃பரிசயமிவாரப்₃து₄மநஸ:
ஸ்க₂லந்தஸ்தே கே₂லம் ப₄வநகலஹம்ஸா ந ஜஹதி |
அதஸ்தேஷாம் ஶிக்ஷாம் ஸுப₄க₃மணிமஞ்ஜீரரணித-
ச்₂லாதா₃சக்ஷாணம் சரணகமலம் சாருசரிதே || 91 ||

க₃தாஸ்தே மஞ்சத்வம் த்₃ருஹிணஹரிருத்₃ரேஶ்வரப்₄ரு₁த:
ஶிவ: ஸ்வச்₂ச்ா₂யாக₄டிதகபடப்ரச்₂த₃பட: |
த்வதீ₃யாநாம் பா₄ஸாம் ப்ரதிச₂லநராகா₃ருணதயா
ஶரீரீ ஶ்ரு₁ங்கா₃ரோ ரஸ இவ த்₃ரு₁ஶாம் தோ₃க்₃தி₄ குதுகம் || 92 ||

அராலா கேஶேஷு ப்ரக்ரு₁திஸரலா மந்த₃ஹஸிதே
ஶிரீஷாபா₄ சித்தே த்₃ரு₁ஷது₃பலஶோபா₄ குசதடே |
ப்₄ரு₁ஶம் தந்வீ மத்₄யே ப்ரு₁து₂ருரஸிஜாரோஹவிஷயே
ஜக₃த்த்ராதும் ஶம்போ₄ர்ஜயதி கருணா காசித₃ருணா || 93 ||

கலங்க: கஸ்தூரீ ரஜநிகரபி₃ம்ப₃ம் ஜலமயம்
கலாபி₄: கர்பூரைர்மரகதகரண்ட₃ம் நிபி₃டி₃தம் |
அதஸ்த்வத்₃போ₄கே₃ந ப்ரதிதி₃நமித₃ம் ரிக்தகுஹரம்
விதி₄ர்பூ₄யோ பூ₄யோ நிபி₃ட₃யதி நூநம் தவ க்ரு₁தே || 94 ||

புராராதேரந்த:புரமஸி ததஸ்த்வச்சரணயோ:
ஸபர்யாமர்யாதா₃ தரலகரணாநாமஸுலபா₄ |
ததா₂ ஹ்யேதே நீதா: ஶதமக₂முகா₂: ஸித்₃தி₄மதுலாம்
தவ த்₃வாரோபாந்தஸ்தி₂திபி₄ரணிமாத்₃யாபி₄ரமரா: || 95 ||

கலத்ரம் வைதா₄த்ரம் கதிகதி ப₄ஜந்தே ந கவய:
ஶ்ரியோ தே₃வ்யா: கோ வா ந ப₄வதி பதி: கைரபி த₄நை: |
மஹாதே₃வம் ஹித்வா தவ ஸதி ஸதீநாமசரமே
குசாப்₄யாமாஸங்க₃: குரவகதரோரப்யஸுலப₄: || 96 ||

கி₃ராமாஹுர்தே₃வீம் த்₃ருஹிணக்₃ரு₁ஹிணீமாக₃மவிதோ₃
ஹரே: பத்நீம் பத்₃மாம் ஹரஸஹசரீமத்₃ரிதநயாம் |
துரீயா காபி த்வம் து₃ரதி₄க₃மநி:ஸீமாமஹிமா
மஹாமாயா விஶ்வம் ப்₄ரமயஸி பரப்₃ரஹ்மமஹிஷி || 97 ||

கதா₃ காலே மாத: கத₂ய கலிதாலக்தகரஸம்
பிபே₃யம் வித்₃யார்தீ₂ தவ சரணநிர்ணேஜநஜலம் |
ப்ரக்ரு₁த்யா மூகாநாமபி ச கவிதாகாரணதயா
கதா₃ த₄த்தே வாணீமுக₂கமலதாம்பூ₃லரஸதாம் || 98 ||

ஸரஸ்வத்யா லக்ஷ்ம்யா விதி₄ஹரிஸபத்நோ விஹரதே
ரதே: பாதிவ்ரத்யம் ஶிதி₂லயதி ரம்யேண வபுஷா |
சிரம் ஜீவந்நேவ க்ஷபிதபஶுபாஶவ்யதிகர:
பராநந்தா₃பி₄க்₂யம் ரஸயதி ரஸம் த்வத்₃ப₄ஜநவாந் || 99 ||

ப்ரதீ₃பஜ்வாலாபி₄ர்தி₃வஸகரநீராஜநவிதி₄:
ஸுதா₄ஸூதேஶ்சந்த்₃ரோபலஜலலவைரர்க்₄யரசநா |
ஸ்வகீயைரம்போ₄பி₄: ஸலிலநிதி₄ஸௌஹித்யகரணம்
த்வதீ₃யாபி₄ர்வாக்₃பி₄ஸ்தவ ஜநநி வாசாம் ஸ்துதிரியம் || 100 ||

ஸௌந்த₃ர்யலஹரீ ஸம்பூர்ணா

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *