ಶ್ರೀ ಮೇಧಾ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಮಂತ್ರಃ~ Sri Medha Dakshinamurthy Mantra in Kannada lyrics

Last Updated on April 19, 2021 

ಶ್ರೀ ಮೇಧಾ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಮಂತ್ರಃ Shri Medha Dakshinamurthy Mantra in Kannada with lyrics

ಓಂ ಅಸ್ಯ ಶ್ರೀ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಮಹಾಮಂತ್ರಸ್ಯ ಶುಕಬ್ರಹ್ಮ ಋಷಿಃ ಗಾಯತ್ರೀ ಛಂದಃ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿರ್ದೇವತಾ ಮೇಧಾ ಬೀಜಂ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಶಕ್ತಿಃ ಸ್ವಾಹಾ ಕೀಲಕಂ ಶ್ರೀ ಮೇಧಾದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಸಾದಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥೇ ಜಪೇ ವಿನಿಯೋಗಃ |

ಧ್ಯಾನಮ್ –
ಭಸ್ಮಂ ವ್ಯಾಪಾಣ್ಡುರಾಂಗ ಶಶಿಶಕಲಧರೋ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಕ್ಷಮಾಲಾ |
ವೀಣಾಪುಸ್ತೇರ್ವಿರಾಜತ್ಕರಕಮಲಧರೋ ಲೋಕಪಟ್ಟಾಭಿರಾಮಃ ||
ವ್ಯಾಖ್ಯಾಪೀಠೇನಿಷಣ್ಣಾ ಮುನಿವರನಿಕರೈಸ್ಸೇವ್ಯಮಾನ ಪ್ರಸನ್ನಃ |
ಸವ್ಯಾಲಕೃತ್ತಿವಾಸಾಸ್ಸತತಮವತು ನೋ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಮೀಶಃ ||

ಮೂಲಮಂತ್ರಃ
ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಯೇ ಮಹ್ಯಂ ಮೇಧಾಂ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ ಸ್ವಾಹಾ ||

ಓಂ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ಶಾಂತಿಃ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Namaskaram!

🙏Om Namah Shivaya 😇