శ్రీ దుర్గా దేవి

శ్రీదుర్గా పంజరస్తోత్రం~ Shri durga panjara stotram in telugu lyrics

Last Updated on April 19, 2021 

శ్రీదుర్గా పంజరస్తోత్రం : Read Shri durga panjara stotram in telugu with lyrics

ఓం అస్య శ్రీదుర్గా పంజరస్తోత్రస్య సూర్య ఋషిః, త్రిష్టుప్ఛందః,
ఛాయా దేవతా, శ్రీదుర్గా పంజరస్తోత్ర పాఠే వినియోగః .
ధ్యానం .
ఓం హేమ ప్రఖ్యామిందు ఖండాత్తమౌలిం శంఖాభీష్టా భీతి హస్తాం త్రినేత్రాం .
హేమాబ్జస్థాం పీన వస్త్రాం ప్రసన్నాం దేవీం దుర్గాం దివ్యరూపాం నమామి .
అపరాధ శతం కృత్వా జగదంబేతి చోచ్చరేత్ .
యాం గతిం సమవాప్నోతి నతాం బ్రహ్మాదయః సురాః .
సాపరాధోఽస్మి శరణం ప్రాప్తస్త్వాం జగదంబికే .. 1..

మార్కండేయ ఉవాచ
దుర్గే దుర్గప్రదేశేషు దుర్వారరిపుమర్దినీ .
మర్దయిత్రీ రిపుశ్రీణాం రక్షాం కురు నమోఽస్తుతే .. 1..

పథి దేవాలయే దుర్గే అరణ్యే పర్వతే జలే .
సర్వత్రోఽపగతే దుర్గే దుర్గే రక్ష నమోఽస్తుతే .. 2..

దుఃస్వప్నే దర్శనే ఘోరే ఘోరే నిష్పన్న బంధనే .
మహోత్పాతే చ నరకే దుర్గేరక్ష నమోఽస్తుతే .. 3..

వ్యాఘ్రోరగ వరాహాని నిర్హాదిజన సంకటే .
బ్రహ్మా విష్ణు స్తుతే దుర్గే దుర్గే రక్ష నమోఽస్తుతే .. 4..

ఖేచరా మాతరః సర్వం భూచరాశ్చా తిరోహితాః .
యే త్వాం సమాశ్రితా స్తాంస్త్వం దుర్గే రక్ష నమోఽస్తుతే .. 5..

కంసాసుర పురే ఘోరే కృష్ణ రక్షణకారిణీ .
రక్ష రక్ష సదా దుర్గే దుర్గే రక్ష నమోఽస్తుతే .. 6..

అనిరుద్ధస్య రుద్ధస్య దుర్గే బాణపురే పురా .
వరదే త్వం మహాఘోరే దుర్గే రక్ష నమోఽస్తుతే .. 7..

దేవ ద్వారే నదీ తీరే రాజద్వారే చ సంకటే .
పర్వతా రోహణే దుర్గే దుర్గే రక్ష నమోఽస్తుతే .. 8..

దుర్గా పంజర మేతత్తు దుర్గా సార సమాహితం .
పఠనస్తారయేద్ దుర్గా నాత్ర కార్యా విచారణ .. 9..

రుద్రబాలా మహాదేవీ క్షమా చ పరమేశ్వరీ .
అనంతా విజయా నిత్యా మాతస్త్వమపరాజితా .. 10..

ఇతి శ్రీ మార్కండేయపురాణే దేవీమహాత్మ్యే రుద్రయామలే దేవ్యాః పంజరస్తోత్రం .

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *