శ్రీ మేధా దక్షిణామూర్తి | శ్రీ శివ శంకరుడు

దక్షిణామూర్తిస్తోత్రం~ dakshinamurthy stotram telugu

Last Updated on April 20, 2021 

దక్షిణామూర్తిస్తోత్రం: read shri guru dakshinamurthy stotram lyrics in telugu

ఉపాసకానాం యదుపాసనీయ –
ముపాత్తవాసం వటశాఖిమూలే |
తద్ధామ దాక్షిణ్యజుషా స్వమూర్త్యా
జాగర్తు చిత్తే మమ బోధరూపం || ౧ ||

అద్రాక్షమక్షీణదయానిధాన –
మాచార్యమాద్యం వటమూలభాగే |
మౌనేన మందస్మితభూషితేన
మహర్షిలోకస్య తమో నుదంతం || ౨ ||

విద్రావితాశేషతమోగుణేన
ముద్రావిశేషేణ ముహుర్మునీనాం |
నిరస్య మాయాం దయయా విధత్తే
దేవో మహాంస్తత్త్వమసీతి బోధం || ౩ ||

అపారకారుణ్యసుధాతరంగై –
రపాంగపాతైరవలోకయంతం |
కఠోరసంసారనిదాఘతప్తా –
న్మునీనహం నౌమి గురుం గురూణాం || ౪ ||

మమాద్యదేవో వటమూలవాసీ
కృపావిశేషాత్కృతసన్నిధానః |
ఓంకారరూపాముపదిశ్య విద్యా-
మావిద్యకధ్వాంతమపాకరోతు || ౫ ||

కలాభిరిందోరివ కల్పితాంగం
ముక్తాకలాపైరివ బద్ధమూర్తిం |
ఆలోకయే దేశికమప్రమేయ-
మనాద్యవిద్యాతిమిరప్రభాతం || ౬ ||

స్వదక్షజానుస్థితవామపాదం
పాదోదరాలంకృతయోగపట్టం |
అపస్మృతేరాహితపాదమంగే
ప్రణౌమి దేవం ప్రణిధానవంతం || ౭ ||

తత్త్వార్థమంతేవసతామృషీణాం
యువాఽపి యః సన్నుపదేష్టుమీష్టే |
ప్రణౌమి తం ప్రాక్తనపుణ్యజాలై-
రాచార్యమాశ్చర్యగుణాధివాసం || ౮ ||

ఏకేన ముద్రాం పరశుం కరేణ
కరేణ చాన్యేన మృగం దధానః |
స్వజానువిన్యస్తకరః పురస్తా-
దాచార్యచూడామణిరావిరస్తు || ౯ ||

ఆలేపవంతం మదనాంగభూత్యా
శార్దూలకృత్త్యా పరిధానవంతం |
ఆలోకయే కంచన దేశికేంద్ర-
మజ్ఞానవారాకరవాడవాగ్నిం || ౧౦ ||

చారుస్మితం సోమకలావతంసం
వీణాధరం వ్యక్తజటాకలాపం |
ఉపాసతే కేచన యోగినస్త్వా-
ముపాత్తనాదానుభవప్రమోదం || ౧౧ ||

ఉపాసతే యం మునయః శుకాద్యా
నిరాశిషో నిర్మమతాధివాసాః |
తం దక్షిణామూర్తితనుం మహేశ-
ముపాస్మహే మోహమహార్తిశాంత్యై || ౧౨ ||

కాంత్యా నిందితకుందకందలవపుర్న్యగ్రోధమూలే వసన్
కారుణ్యామృతవారిభిర్మునిజనం సంభావయన్వీక్షితైః |
మోహధ్వాంతవిభేదనం విరచయంబోధేన తత్తాదృశా
దేవస్తత్త్వమసీతి బోధయతు మాం ముద్రావతా పాణినా || ౧౩ ||

అగౌరగాత్రైరలలాటనేత్రై-
రశాంతవేషైరభుజంగభూషైః |
అబోధముద్రైరనపాస్తనిద్రై
రపూర్ణకామైరమరైరలం నః || ౧౪ ||

దైవతాని కతి సంతి చావనౌ
నైవ తాని మనసే మతాని మే |
దీక్షితం జడధియామనుగ్రహే
దక్షిణాభిముఖమేవ దైవతం || ౧౫ ||

ముదితాయ ముగ్ధశశినావతంసినే
భసితావలేపరమణీయమూర్తయే |
జగదింద్రజాలరచనాపటీయసే
మహసే నమోఽస్తు వటమూలవాసినే || ౧౬ ||

వ్యాలంబినీభిః పరితో జటాభిః
కలావశేషేణ కలాధరేణ |
పశ్యల్లలాటేన ముఖేందునా చ
ప్రకాశసే చేతసి నిర్మలానాం || ౧౭ ||

ఉపాసకానాం త్వముమాసహాయః
పూర్ణేందుభావం ప్రకటీకరోషి |
యదద్య తే దర్శనమాత్రతో మే
ద్రవత్యహో మానసచంద్రకాంతః || ౧౮ ||

యస్తే ప్రసన్నామనుసందధానో
మూర్తిం ముదా ముగ్ధశశాంకమౌలేః |
ఐశ్వర్యమాయుర్లభతే చ విద్యా-
మంతే చ వేదాంతమహారహస్యం || ౧౯ ||

|| దక్షిణామూర్తిశ్లోకం సంపూర్ణం ||

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *