ஸ்ரீ சிவன்(Śiva) | ஸ்ரீ ராம்(Sri Ram)

ஶிவராமாஷ்டகம்~ shiva rama ashtakam in tamil

Last Updated on April 23, 2021 

Read shiva rama ashtakam in tamil with lyrics ஶிவராமாஷ்டகம்:

ஶ்ரீக³ணேஶாய நம꞉ |
ஶிவ ஹரே ஶிவராமஸகே² ப்ரபோ⁴ த்ரிவித⁴தாபநிவாரண ஹே ப்ரபோ⁴ |
அஜ ஜனேஶ்வர யாத³வ பாஹி மாம்ʼ ஶிவ ஹரே விஜயம்ʼ குரு மே வரம் || 1||

கமலலோசன ராம த³யாநிதே⁴ ஹர கு³ரோ க³ஜரக்ஷக கோ³பதே |
ஶிவதனோ ப⁴வ ஶங்கர பாஹி மாம்ʼ ஶிவ ஹரே விஜயம்ʼ குரு மே வரம் || 2||

ஸ்வஜனரஞ்ஜனமங்க³லமந்தி³ரம்ʼ ப⁴ஜதி தே புருஷா꞉ பரமம்ʼ பத³ம் |
ப⁴வதி தஸ்ய ஸுக²ம்ʼ பரமாத்³பு⁴தம்ʼ ஶிவ ஹரே விஜயம்ʼ குரு மே வரம் || 3||

ஜய யுதி⁴ஷ்டி²ரவல்லப⁴ பூ⁴பதே ஜய ஜயார்ஜித புண்யபயோநிதே⁴ |
ஜய க்ருʼபாமய க்ருʼஷ்ண நமோ(அ)ஸ்து தே ஶிவ ஹரே விஜயம்ʼ குரு மே வரம் || 4||

ப⁴வவிமோசன மாத⁴வ மாபதே ஸுகவிமானஸஹம்ʼஸ ஶிவாரதே |
ஜனகஜாரத ராக⁴வ ரக்ஷ மாம்ʼ ஶிவ ஹரே விஜயம்ʼ குரு மே வரம் || 5||

அவனிமண்ட³லமங்க³ல மாபதே ஜலத³ஸுந்த³ர ராம ரமாபதே |
நிக³மகீர்திகு³ணார்ணவ கோ³பதே ஶிவ ஹரே விஜயம்ʼ குரு மே வரம் || 6||

பதிதபாவன நாமமயீ லதா தவ யஶோ விமலம்ʼ பரிகீ³யதே |
தத³பி மாத⁴வ மாம்ʼ கிமுபேக்ஷஸே ஶிவ ஹரே விஜயம்ʼ குரு மே வரம் || 7||

அமரதாபரதே³வ ரமாபதே விஜயஸ்தவ நாமக⁴னோபமே |
மயி கத²ம்ʼ கருணார்ணவ ஜாயதே ஶிவ ஹரே விஜயம்ʼ குரு மே வரம் || 8||

ஹனுமத꞉ ப்ரியதோஷகர ப்ரபோ⁴ ஸுரஸரிதூ³த்⁴ருʼதஶேக²ர ஹே கு³ரோ |
மம விபோ⁴ கிமு விஸ்மரணம்ʼ க்ருʼதம்ʼ ஶிவ ஹரே விஜயம்ʼ குரு மே வரம் || 9||

நரஹரே ரதிரஞ்ஜனஸுந்த³ரம்ʼ பட²தி ய꞉ ஶிவராமக்ருʼதஸ்தவம் |
விஶதி ராமரமாசரணாம்பு³ஜே ஶிவ ஹரே விஜயம்ʼ குரு மே வரம் || 10||

ப்ராதருத்தா²ய யோ ப⁴க்த்யா படே²தே³காக்³ரமானஸ꞉ |
விஜயோ ஜாயதே தஸ்ய விஷ்ணுமாராத்⁴யமாப்னுயாத் || 11||

இதி ஶ்ரீராமானந்த³விரசிதம்ʼ ஶிவராமஸ்தோத்ரம் |

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *