Shiva | Sri rama

ଶିବରାମାଷ୍ଟକମ୍~ shiva rama ashtakam in odia

Last Updated on April 23, 2021 

Read shiva rama ashtakam in odia with lyrics (save as pdf) ଶିବରାମାଷ୍ଟକମ୍:

ଶ୍ରୀଗଣେଶାୟ ନମଃ ।
ଶିବ ହରେ ଶିବରାମସଖେ ପ୍ରଭୋ ତ୍ରିବିଧତାପନିବାରଣ ହେ ପ୍ରଭୋ ।
ଅଜ ଜନେଶ୍ୱର ଯାଦବ ପାହି ମାଂ ଶିବ ହରେ ବିଜୟଂ କୁରୁ ମେ ବରମ୍ ॥ ୧॥

କମଲଲୋଚନ ରାମ ଦୟାନିଧେ ହର ଗୁରୋ ଗଜରକ୍ଷକ ଗୋପତେ ।
ଶିବତନୋ ଭବ ଶଙ୍କର ପାହି ମାଂ ଶିବ ହରେ ବିଜୟଂ କୁରୁ ମେ ବରମ୍ ॥ ୨॥

ସ୍ୱଜନରଞ୍ଜନମଙ୍ଗଲମନ୍ଦିରଂ ଭଜତି ତେ ପୁରୁଷାଃ ପରମଂ ପଦମ୍ ।
ଭବତି ତସ୍ୟ ସୁଖଂ ପରମାଦ୍ଭୁତଂ ଶିବ ହରେ ବିଜୟଂ କୁରୁ ମେ ବରମ୍ ॥ ୩॥

ଜୟ ଯୁଧିଷ୍ଠିରବଲ୍ଲଭ ଭୂପତେ ଜୟ ଜୟାର୍ଜିତ ପୁଣ୍ୟପୟୋନିଧେ ।
ଜୟ କୃପାମୟ କୃଷ୍ଣ ନମୋଽସ୍ତୁ ତେ ଶିବ ହରେ ବିଜୟଂ କୁରୁ ମେ ବରମ୍ ॥ ୪॥

ଭବବିମୋଚନ ମାଧବ ମାପତେ ସୁକବିମାନସହଂସ ଶିବାରତେ ।
ଜନକଜାରତ ରାଘବ ରକ୍ଷ ମାଂ ଶିବ ହରେ ବିଜୟଂ କୁରୁ ମେ ବରମ୍ ॥ ୫॥

ଅବନିମଣ୍ଡଲମଙ୍ଗଲ ମାପତେ ଜଲଦସୁନ୍ଦର ରାମ ରମାପତେ ।
ନିଗମକୀର୍ତିଗୁଣାର୍ଣବ ଗୋପତେ ଶିବ ହରେ ବିଜୟଂ କୁରୁ ମେ ବରମ୍ ॥ ୬॥

ପତିତପାବନ ନାମମୟୀ ଲତା ତବ ଯଶୋ ବିମଲଂ ପରିଗୀୟତେ ।
ତଦପି ମାଧବ ମାଂ କିମୁପେକ୍ଷସେ ଶିବ ହରେ ବିଜୟଂ କୁରୁ ମେ ବରମ୍ ॥ ୭॥

ଅମରତାପରଦେବ ରମାପତେ ବିଜୟସ୍ତବ ନାମଘନୋପମେ ।
ମୟି କଥଂ କରୁଣାର୍ଣବ ଜାୟତେ ଶିବ ହରେ ବିଜୟଂ କୁରୁ ମେ ବରମ୍ ॥ ୮॥

ହନୁମତଃ ପ୍ରିୟତୋଷକର ପ୍ରଭୋ ସୁରସରିଦୂଧୃତଶେଖର ହେ ଗୁରୋ ।
ମମ ବିଭୋ କିମୁ ବିସ୍ମରଣଂ କୃତଂ ଶିବ ହରେ ବିଜୟଂ କୁରୁ ମେ ବରମ୍ ॥ ୯॥

ନରହରେ ରତିରଞ୍ଜନସୁନ୍ଦରଂ ପଠତି ଯଃ ଶିବରାମକୃତସ୍ତବମ୍ ।
ବିଶତି ରାମରମାଚରଣାମ୍ବୁଜେ ଶିବ ହରେ ବିଜୟଂ କୁରୁ ମେ ବରମ୍ ॥ ୧୦॥

ପ୍ରାତରୁତ୍ଥାୟ ଯୋ ଭକ୍ତ୍ୟା ପଠେଦେକାଗ୍ରମାନସଃ ।
ବିଜୟୋ ଜାୟତେ ତସ୍ୟ ବିଷ୍ଣୁମାରାଧ୍ୟମାପ୍ନୁୟାତ୍ ॥ ୧୧॥

ଇତି ଶ୍ରୀରାମାନନ୍ଦବିରଚିତଂ ଶିବରାମସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ।

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *