മലയാളം

ശിവരാമാഷ്ടകം~ shiva rama ashtakam in malayalam

Last Updated on April 23, 2021 

Read shiva rama ashtakam in malayalam with lyrics ശിവരാമാഷ്ടകം:

ശ്രീഗണേശായ നമഃ |
ശിവ ഹരേ ശിവരാമസഖേ പ്രഭോ ത്രിവിധതാപനിവാരണ ഹേ പ്രഭോ |
അജ ജനേശ്വര യാദവ പാഹി മാം ശിവ ഹരേ വിജയം കുരു മേ വരം || 1||

കമലലോചന രാമ ദയാനിധേ ഹര ഗുരോ ഗജരക്ഷക ഗോപതേ |
ശിവതനോ ഭവ ശങ്കര പാഹി മാം ശിവ ഹരേ വിജയം കുരു മേ വരം || 2||

സ്വജനരഞ്ജനമംഗലമന്ദിരം ഭജതി തേ പുരുഷാഃ പരമം പദം |
ഭവതി തസ്യ സുഖം പരമാദ്ഭുതം ശിവ ഹരേ വിജയം കുരു മേ വരം || 3||

ജയ യുധിഷ്ഠിരവല്ലഭ ഭൂപതേ ജയ ജയാർജിത പുണ്യപയോനിധേ |
ജയ കൃപാമയ കൃഷ്ണ നമോഽസ്തു തേ ശിവ ഹരേ വിജയം കുരു മേ വരം || 4||

ഭവവിമോചന മാധവ മാപതേ സുകവിമാനസഹംസ ശിവാരതേ |
ജനകജാരത രാഘവ രക്ഷ മാം ശിവ ഹരേ വിജയം കുരു മേ വരം || 5||

അവനിമണ്ഡലമംഗല മാപതേ ജലദസുന്ദര രാമ രമാപതേ |
നിഗമകീർതിഗുണാർണവ ഗോപതേ ശിവ ഹരേ വിജയം കുരു മേ വരം || 6||

പതിതപാവന നാമമയീ ലതാ തവ യശോ വിമലം പരിഗീയതേ |
തദപി മാധവ മാം കിമുപേക്ഷസേ ശിവ ഹരേ വിജയം കുരു മേ വരം || 7||

അമരതാപരദേവ രമാപതേ വിജയസ്തവ നാമഘനോപമേ |
മയി കഥം കരുണാർണവ ജായതേ ശിവ ഹരേ വിജയം കുരു മേ വരം || 8||

ഹനുമതഃ പ്രിയതോഷകര പ്രഭോ സുരസരിദൂധൃതശേഖര ഹേ ഗുരോ |
മമ വിഭോ കിമു വിസ്മരണം കൃതം ശിവ ഹരേ വിജയം കുരു മേ വരം || 9||

നരഹരേ രതിരഞ്ജനസുന്ദരം പഠതി യഃ ശിവരാമകൃതസ്തവം |
വിശതി രാമരമാചരണാംബുജേ ശിവ ഹരേ വിജയം കുരു മേ വരം || 10||

പ്രാതരുത്ഥായ യോ ഭക്ത്യാ പഠേദേകാഗ്രമാനസഃ |
വിജയോ ജായതേ തസ്യ വിഷ്ണുമാരാധ്യമാപ്നുയാത് || 11||

ഇതി ശ്രീരാമാനന്ദവിരചിതം ശിവരാമസ്തോത്രം |

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *