ಶಿವರಾಮ ಅಷ್ಟಕಮ್~ shiva rama ashtakam in kannada

Last Updated on April 23, 2021 

ಶಿವರಾಮ ಅಷ್ಟಕಮ್ Read shiva rama ashtakam in Kannada with lyrics:


ಶಿವ ಹರೇ ಶಿವ ರಾಮ ಸಖೇ ಪ್ರಭೋ ತ್ರಿವಿಧತಾಪನಿವಾರಣ ಹೇ ವಿಭೋ ||
ಅಜ ಜನೇಶ್ವರ ಯಾದವ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಶಿವ ಹರೇ ವಿಜಯಂ ಕುರು ಮೇ ವರಮ್ ||೧||

ಕಮಲಲೋಚನ ರಾಮ ದಯಾನಿಧೇ ಹರ ಗುರೋ ಗಜರಕ್ಷಕ ಗೋಪತೇ ||
ಶಿವತನೋ ಭವ ಶಙ್ಕರ ಪಾಹಿ ಮಾಂ ಶಿವ ಹರೇ ವಿಜಯಂ ಕುರು ಮೇ ವರಮ್ ||೨||

ಸ್ವಜನರಞ್ಜನ ಮಙ್ಗಳಮನ್ದಿರಂ ಭಜತಿ ತಂ ಪುರುಷಂ ಪರಮಂ ಪದಮ್ ||
ಭವತಿ ತಸ್ಯ ಸುಖಂ ಪರಮಾದ್ಭುತಂ ಶಿವ ಹರೇ ವಿಜಯಂ ಕುರು ಮೇ ವರಮ್ ||೩||

ಜಯ ಯುಧಿಷ್ಠಿರವಲ್ಲಭ ಭೂಪತೇ ಜಯ ಜಯಾರ್ಜಿತಪುಣ್ಯಪಯೋನಿಧೇ ||
ಜಯ ಕೃಪಾಮಯ ಕೃಷ್ಣ ನಮೋಽಸ್ತು ತೇ ಶಿವ ಹರೇ ವಿಜಯಂ ಕುರು ಮೇ ವರಮ್ ||೪||

ಭವವಿಭೋಚನ ಮಾಧವ ಮಾಪತೇ ಸುಕವಿಮಾನಸಹಂಸ ಶಿವಾರತೇ ||
ಜನಕಜಾರತ ರಾಘವ ರಕ್ಷ ಮಾಂ ಶಿವ ಹರೇ ವಿಜಯಂ ಕುರು ಮೇ ವರಮ್ ||೫||

ಅವನಿಮಣ್ಡಲಮಙ್ಗಳ ಮಾಪತೇ ಜಲದಸುನ್ದರ ರಾಮ ರಮಾಪತೇ ||
ನಿಗಮಕೀರ್ತಿಗುಣಾರ್ಣವ ಗೋಪತೇ ಶಿವ ಹರೇ ವಿಜಯಂ ಕುರು ಮೇ ವರಮ್ || ೬||

ಪತಿತಪಾವನನಾಮಮಯೀ ಲತಾ ತವ ಯಶೋ ವಿಮಲಂ ಪರಿಗೀಯತೇ ||
ತದಪಿ ಮಾಧವ ಮಾಂ ಕಿಮುಪೇಕ್ಷಸೇ ಶಿವ ಹರೇ ವಿಜಯಂ ಕುರು ಮೇ ವರಮ್ || ೭||

ಅಮರತಾಪರದೇವ ರಮಾಪತೇ ವಿಜಯತಸ್ತವ ನಾಮ ಧನೋಪಮಾ ||
ಮಯಿ ಕಥಂ ಕರುಣಾರ್ಣವ ಜಾಯತೇ ಶಿವ ಹರೇ ವಿಜಯಂ ಕುರು ಮೇ ವರಮ್ || ೮||

ಹನುಮತಃ ಪ್ರಿಯ ಚಾಪಕರ ಪ್ರಭೋ ಸುರಸರಿದ್ಧೃತಶೇಖರ ಹೇ ಗುರೋ ||
ಮಮ ವಿಭೋ ಕಿಮು ವಿಸ್ಮರಣಂ ಕೃತಂ ಶಿವ ಹರೇ ವಿಜಯಂ ಕುರು ಮೇ ವರಮ್ || ೯||

ನರಹರೇತಿ ಪರಂ ಜನಸುನ್ದರಂ ಪಠತಿ ಯಃ ಶಿವರಾಮಕೃತಸ್ತವಮ್ ||
ವಿಶತಿ ರಾಮರಮಾಚರಣಾಂಬುಜೇ ಶಿವ ಹರೇ ವಿಜಯಂ ಕುರು ಮೇ ವರಮ್ ||೧೦||

ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಯೋ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಪಠೇದೇಕಾಗ್ರಮಾನಸಃ ||
ವಿಜಯೋ ಜಾಯತೇ ತಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುಸಾನ್ನಿಧ್ಯಮಾಪ್ನುಯಾತ್ ||೧೧||

ಇತಿ ಶ್ರೀರಾಮಾನನ್ದವಿರಚಿತಂ ಶಿವರಾಮಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಂಪೂರ್ಣಮ್ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Namaskaram! 🙏Om Namah Shivaya 😇
%d bloggers like this: