శ్రీ శివ శంకరుడు

Shiva lingashtakam in telugu లింగాష్టకం with lyrics

Last Updated on April 16, 2021 

లింగాష్టకం : Read shiva lingashtakam in telugu with lyrics. Meaing and Pdf download links will update soon..

Watch shiva lingashtakam

బ్రహ్మమురారి సురార్చిత లింగం
నిర్మలభాసిత శోభిత లింగం ।
జన్మజ దుఃఖ వినాశక లింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం ॥ 1 ॥

దేవముని ప్రవరార్చిత లింగం
కామదహన కరుణాకర లింగం ।
రావణ దర్ప వినాశన లింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం ॥ 2 ॥

సర్వ సుగంధ సులేపిత లింగం
బుద్ధి వివర్ధన కారణ లింగం ।
సిద్ధ సురాసుర వందిత లింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం ॥ 3 ॥

కనక మహామణి భూషిత లింగం
ఫణిపతి వేష్టిత శోభిత లింగం ।
దక్షసుయజ్ఞ వినాశన లింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం ॥ 4 ॥

కుంకుమ చందన లేపిత లింగం
పంకజ హార సుశోభిత లింగం ।
సంచిత పాప వినాశన లింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం ॥ 5 ॥

దేవగణార్చిత సేవిత లింగం
భావై-ర్భక్తిభిరేవ చ లింగం ।
దినకర కోటి ప్రభాకర లింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం ॥ 6 ॥

అష్టదళోపరివేష్టిత లింగం
సర్వసముద్భవ కారణ లింగం ।
అష్టదరిద్ర వినాశన లింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం ॥ 7 ॥

సురగురు సురవర పూజిత లింగం
సురవన పుష్ప సదార్చిత లింగం ।
పరాత్పరం (పరమపదం) పరమాత్మక లింగం
తత్ప్రణమామి సదాశివ లింగం ॥ 8 ॥

లింగాష్టకమిదం పుణ్యం యః పఠేశ్శివ సన్నిధౌ ।
శివలోకమవాప్నోతి శివేన సహ మోదతే ॥

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *