శ్రీ శారదా భుజంగ ప్రయాత అష్టకమ్ ~ Sharada bhujanga prayata ashtakam stotram lyrics in telugu

Last Updated on April 17, 2021 

శ్రీ శారదా భుజంగ ప్రయాత అష్టకమ్ :Read Sri Sharada bhujanga prayata ashtakam stotram in telugu with lyrics

సువక్షోజకుంభాం సుధాపూర్ణకుంభాం
ప్రసాదావలంబాం ప్రపుణ్యావలంబామ్ |
సదాస్యేందుబింబాం సదానోష్ఠబింబాం
భజే శారదాంబామజస్రం మదంబామ్ || ౧ ||

కటాక్షే దయార్ద్రాం కరే జ్ఞానముద్రాం
కలాభిర్వినిద్రాం కలాపైః సుభద్రామ్ |
పురస్త్రీం వినిద్రాం పురస్తుంగభద్రాం
భజే శారదాంబామజస్రం మదంబామ్ || ౨ ||

లలామాంకఫాలాం లసద్గానలోలాం
స్వభక్తైకపాలాం యశఃశ్రీకపోలామ్ |
కరే త్వక్షమాలాం కనత్పత్రలోలాం
భజే శారదాంబామజస్రం మదంబామ్ || ౩ ||

సుసీమంతవేణీం దృశా నిర్జితైణీం
రమత్కీరవాణీం నమద్వజ్రపాణీమ్ |
సుధామంథరాస్యాం ముదా చింత్యవేణీం
భజే శారదాంబామజస్రం మదంబామ్ || ౪ ||

సుశాంతాం సుదేహాం దృగన్తే కచాంతాం
లసత్సల్లతాంగీమనంతామచిన్త్యామ్ |
స్మరేత్తాపసైః సర్గపూర్వస్థితాం తాం
భజే శారదాంబామజస్రం మదంబామ్ || ౫ ||

కురంగే తురంగే మృగేంద్రే ఖగేంద్రే
మరాలే మదేభే మహోక్షేఽధిరూఢామ్ |
మహత్యాం నవమ్యాం సదా సామరూపాం
భజే శారదాంబామజస్రం మదంబామ్ || ౬ ||

జ్వలత్కాంతివహ్నిం జగన్మోహనాంగీం
భజే మానసాంభోజ సుభ్రాంతభృంగీమ్ |
నిజస్తోత్రసంగీతనృత్యప్రభాంగీం
భజే శారదాంబామజస్రం మదంబామ్ || ౭ ||

భవాంభోజనేత్రాజసంపూజ్యమానాం
లసన్మందహాసప్రభావక్త్రచిహ్నామ్ |
చలచ్చంచలాచారుతాటంకకర్ణాం
భజే శారదాంబామజస్రం మదంబామ్ || ౮ ||

ఇతి శ్రీ శారదా భుజంగ ప్రయాతాష్టకమ్ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Namaskaram! 🙏Om Namah Shivaya 😇
%d bloggers like this: