నవగ్రహ

శ్రీ శనైశ్చర మాలా మంత్రః~ shanaischara mala mantram telugu

Last Updated on April 20, 2021 

శ్రీ శనైశ్చర మాలా మంత్రః read shri shanaischara mala mantram in telugu

అస్య శ్రీశనైశ్చరమాలామంత్రస్య కాశ్యప ఋషిః, అనుష్టుప్ ఛందః,
శనైశ్చరో దేవతా, శం బీజం, నిం శక్తిః, మం కీలకం,
సమస్తపీడా పరిహారార్థే శనైశ్చరప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః .
శనైశ్చరాయ అంగుష్ఠాభ్యాం నమః, కృష్ణవర్ణాయ తర్జనీభ్యాం
నమః, సూర్యపుత్రాయ మధ్యమాభ్యాం నమః, మందగతయే అనామికాభ్యాం
నమః, గృధ్రవాహనాయ కనిష్ఠికాభ్యాం నమః, పంగుపాదాయ కరతల-
కరపృష్ఠాభ్యాం నమః, ఏవం హృదయాది న్యాసః ..

అథ కరన్యాసః .
శనైశ్చరాయ అంగుష్ఠాభ్యాం నమః .
కృష్ణవర్ణాయ తర్జనీభ్యాం నమః .
సూర్యపుత్రాయ మధ్యమాభ్యాం నమః .
మందగతయే అనామికాభ్యాం నమః .
గృధ్రవాహనాయ కనిష్ఠికాభ్యాం నమః .
పంగుపాదాయ కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః ..

ఇతి కరన్యాసః .

అథ హృదయాదిషడంగన్యాసః .
శనైశ్చరాయ హృదయాయ నమః .
కృష్ణవర్ణాయ శిరసే స్వాహా .
సూర్యపుత్రాయ శిఖాయై వషట్ .
మందగతయే కవచాయ హుం .
గృధ్రవాహనాయ నేత్రత్రయాయ వౌషట్ .
పంగుపాదాయ అస్త్రాయ ఫట్ .
ఇతి హృదయాదిషడంగన్యాసః ..

ధ్యానం .
దోర్భిర్ధనుర్ద్విశిఖచర్మధరం త్రిశూలం
భాస్వత్కిరీటముకుటోజ్జ్వలితేంద్రనీలం .
నీలాతపత్రకుసుమాదిసుగంధభూషం దేవం
భజే రవిసుతం ప్రణతోఽస్మి నిత్యం ..

ఓం నమో భగవతే శనైశ్చరాయ మందగతయే సూర్యపుత్రాయ మహాకాలాగ్ని-
సదృశాయ క్రూర (కృశ) దేహాయ గృధ్రాసనాయ నీలరూపాయ చతుర్భుజాయ
త్రినేత్రాయ నీలాంబరధరాయ నీలమాలావిభూషితాయ ధనురాకారమండలే
ప్రతిష్ఠితాయ కాశ్యపగోత్రాత్మజాయ మాణిక్యముక్తాభరణాయ ఛాయాపుత్రాయ
సకలమహారౌద్రాయ సకలజగత్భయంకరాయ పంకుపాదాయ క్రూరరూపాయ
దేవాసురభయంకరాయ సౌరయే కృష్ణవర్ణాయ స్థూలరోమాయ అధోముఖాయ
నీలభద్రాసనాయ నీలవర్ణరథారూడాయ త్రిశూలధరాయ సర్వజనభయంకరాయ
మందాయ దం, శం, నం, మం, హుం, రక్ష రక్ష, మమ శత్రూన్నాశయ,
సర్వపీడా నాశయ నాశయ, విషమస్థశనైశ్చరాన్ సుప్రీణయ సుప్రీణయ,
సర్వజ్వరాన్ శమయ శమయ, సమస్తవ్యాధీనామోచయ మోచయ విమోచయ,
మాం రక్ష రక్ష, సమస్త దుష్టగ్రహాన్ భక్షయ భక్ష్య, భ్రామయ భ్రామయ,
త్రాసయ త్ర్రాసయ, బంధయ బంధయ, ఉన్మాదయోన్మాదయ, దీపయ దీపయ,
తాపయ తాపయ, సర్వవిఘ్నాన్ ఛింధి ఛింధి,
డాకినీశాకినీభూతవేతాలయక్షరక్షోగంధర్వగ్రహాన్ గ్రాసయ గ్రాసయ,
భక్షయ భక్షయ, దహ దహ, పచ పచ, హన హన, విదారయ విదారయ,
శత్రూన్ నాశయ నాశయ, సర్వపీడా నాశయ నాశయ,
విషమస్థశనైశ్చరాన్ సుప్రీఈణయ సుప్రీణయ, సర్వజ్వరాన్ శమయ శమయ,
సమస్తవ్యాధీన్ విమోచయ విమోచయ, ఓం శం నం మం హ్రాం ఫం హుం,
శనైశ్చరాయ నీలాభ్రవర్ణాయ నీలమేఖలయ సౌరయే నమః ..

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *