సాంబాష్టకం~ Sambashtakam in telugu

Last Updated on November 6, 2022 


సాంబాష్టకం ~Read sambashtakam in telugu with lyrics. You download Samba ashtakam as pdf.

*సంతః పుత్రాః సుహృద ఉత వా సత్కలత్రం సుగేహం |*
*విత్తాధీశప్రతిమవసుమాన్ బో2భవీతు ప్రకామం |*
*ఆశాస్వాస్తామమృతకిరణస్పర్ధి కీర్తిఛ్ఛటా వా |*
*సర్వం వ్యర్థం మరణసమయే సాంబ ఏకః సహాయః 1 *

*వాదే సర్వానపి విజయతాం సత్సభాయాం నృపాగ్రే |*
*భోగాన్సర్వాననుభవతు వా దైవతైరప్యలబ్ధాన్ |*
*భూమౌ నీరే వియతి చరితుం వర్తతాం యోగశక్తిః |*
*సర్వం వ్యర్థం మరణసమయే సాంబ ఏకః సహాయః  2 *

*రూపం వాస్తాం కుసుమవిశిఖాఖర్వగర్వాపహారి |*
*సౌర్యం వాస్తామమరపతిసంక్షోభదక్షం నితాంతం |*
*పృథ్వీపాలప్రవరమకుటాఘట్టనం స్యాత్పదేవా |*
*సర్వం వ్యర్థం మరణసమయే సాంబ ఏకః సహాయః  3 *

*గేహే సంతు ప్రవరభిషజః సర్వరోగాపనోదాః |*
*దేశే దేశే బహుధనయుతా బంధవః సంతు కామం |*
*సర్వే లోకా అపి వచనతో దాసవత్ కర్మ కుర్యుః |*
*సర్వం వ్యర్థం మరణసమయే సాంబ ఏకః సహాయః  4 *

*అధ్యాస్తాం వా సుమణిఖచితం దివ్యపారీణపీఠం |*
*హస్త్యశ్వాద్యైరపి పరివృతో ద్వారదేశోస్తు కామం |*
*భూష్యంతాం వాభరణనివహైరఙ్గకాన్యర్ఘశూన్యైః |*
*సర్వం వ్యర్థం మరణసమయే సాంబ ఏకః సహాయః  5 *

*ధత్తాం మూర్ధ్ని ప్రవరమణిభిర్జుష్టదీవ్యత్కిరీటం |*
*వస్తాం దేహం వివిధవసనైర్హేమసూత్రావబధ్ధైః |*
*ఆరుహ్యాసౌ విచరతు భువం తిర్యగాందోలికాం వా |*
*సర్వం వ్యర్థం మరణసమయే సాంబ ఏకః సహాయః  6 *

*సర్వాశాంతప్రకటితరవైర్వందిభిః స్తూయతాం వా |*
*భేరీఢక్కాప్రముఖబిరుదం దిక్షు దంధ్వన్యతాం వా |*
*పృథ్వీం సర్వామవతు రిపుభిః క్రాంతపాదాగ్రపీఠః |*
*సర్వం వ్యర్థం మరణసమయే సాంబ ఏకః సహాయః  7 *

*హృద్యాం పద్యావలిమపి కరోత్వర్థచిత్రం సుకావ్యం |*
*షట్ఛాస్త్రేష్వప్యమితధిషణో గ్రంథసందోహకత్వా |*
*సర్వేషాం స్యాదమితహృదయానందదో వాఙ్ముఖైర్వా |*
*సర్వం వ్యర్థం మరణసమయే సాంబ ఏకః సహాయః  8 *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Namaskaram!

🙏Om Namah Shivaya 😇

%d bloggers like this: