ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಕವಚಂ~ Radha Kavacham lyrics in kannada

Last Updated on April 19, 2021 

ಶ್ರೀ ರಾಧಾ ಕವಚಂ : Shri Radha Kavacham in kannada with lyrics

ಪಾರ್ವತ್ಯುವಾಚ |
ಕೈಲಾಸ ವಾಸಿನ್ ಭಗವನ್ ಭಕ್ತಾನುಗ್ರಹಕಾರಕ |
ರಾಧಿಕಾ ಕವಚಂ ಪುಣ್ಯಂ ಕಥಯಸ್ವ ಮಮ ಪ್ರಭೋ || ೧ ||

ಯದ್ಯಸ್ತಿ ಕರುಣಾ ನಾಥ ತ್ರಾಹಿ ಮಾಂ ದುಃಖತೋ ಭಯಾತ್ |
ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ನಾಥ ಶೂಲಪಾಣೇ ಪಿನಾಕಧೃತ್ || ೨ ||

ಶಿವ ಉವಾಚ |
ಶೃಣುಷ್ವ ಗಿರಿಜೇ ತುಭ್ಯಂ ಕವಚಂ ಪೂರ್ವಸೂಚಿತಮ್ |
ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರಂ ಪುಣ್ಯಂ ಸರ್ವಹತ್ಯಾಹರಂ ಪರಮ್ || ೩ ||

ಹರಿಭಕ್ತಿಪ್ರದಂ ಸಾಕ್ಷಾದ್ಭುಕ್ತಿಮುಕ್ತಿಪ್ರಸಾಧನಮ್ |
ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಾಕರ್ಷಣಂ ದೇವಿ ಹರಿಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕಾರಕಮ್ || ೪ ||

ಸರ್ವತ್ರ ಜಯದಂ ದೇವಿ ಸರ್ವಶತ್ರುಭಯಾವಹಮ್ |
ಸರ್ವೇಷಾಂ ಚೈವ ಭೂತಾನಾಂ ಮನೋವೃತ್ತಿಹರಂ ಪರಮ್ || ೫ ||

ಚತುರ್ಧಾ ಮುಕ್ತಿಜನಕಂ ಸದಾನಂದಕರಂ ಪರಮ್ |
ರಾಜಸೂಯಾಶ್ವಮೇಧಾನಾಂ ಯಜ್ಞಾನಾಂ ಫಲದಾಯಕಮ್ || ೬ ||

ಇದಂ ಕವಚಮಜ್ಞಾತ್ವಾ ರಾಧಾಮಂತ್ರಂ ಚ ಯೋ ಜಪೇತ್ |
ಸ ನಾಪ್ನೋತಿ ಫಲಂ ತಸ್ಯ ವಿಘ್ನಾಸ್ತಸ್ಯ ಪದೇ ಪದೇ || ೭ ||

ಋಷಿರಸ್ಯ ಮಹಾದೇವೋಽನುಷ್ಟುಪ್ ಛಂದಶ್ಚ ಕೀರ್ತಿತಮ್ |
ರಾಧಾಽಸ್ಯ ದೇವತಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ರಾಂ ಬೀಜಂ ಕೀಲಕಂ ಸ್ಮೃತಮ್ || ೮ ||

ಧರ್ಮಾರ್ಥಕಾಮಮೋಕ್ಷೇಷು ವಿನಿಯೋಗಃ ಪ್ರಕೀರ್ತಿತಃ |
ಶ್ರೀರಾಧಾ ಮೇ ಶಿರಃ ಪಾತು ಲಲಾಟಂ ರಾಧಿಕಾ ತಥಾ || ೯ ||

ಶ್ರೀಮತೀ ನೇತ್ರಯುಗಳಂ ಕರ್ಣೌ ಗೋಪೇಂದ್ರನಂದಿನೀ |
ಹರಿಪ್ರಿಯಾ ನಾಸಿಕಾಂ ಚ ಭ್ರೂಯುಗಂ ಶಶಿಶೋಭನಾ || ೧೦ ||

ಓಷ್ಠಂ ಪಾತು ಕೃಪಾದೇವೀ ಅಧರಂ ಗೋಪಿಕಾ ತಥಾ |
ವೃಷಭಾನುಸುತಾ ದಂತಾಂಶ್ಚಿಬುಕಂ ಗೋಪನಂದಿನೀ || ೧೧ ||

ಚಂದ್ರಾವಲೀ ಪಾತು ಗಂಡಂ ಜಿಹ್ವಾಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಿಯಾ ತಥಾ |
ಕಂಠಂ ಪಾತು ಹರಿಪ್ರಾಣಾ ಹೃದಯಂ ವಿಜಯಾ ತಥಾ || ೧೨ ||

ಬಾಹೂ ದ್ವೌ ಚಂದ್ರವದನಾ ಉದರಂ ಸುಬಲಸ್ವಸಾ |
ಕೋಟಿಯೋಗಾನ್ವಿತಾ ಪಾತು ಪಾದೌ ಸೌಭದ್ರಿಕಾ ತಥಾ || ೧೩ ||

ನಖಾಂಶ್ಚಂದ್ರಮುಖೀ ಪಾತು ಗುಲ್ಫೌ ಗೋಪಾಲವಲ್ಲಭಾ |
ನಖಾನ್ ವಿಧುಮುಖೀ ದೇವೀ ಗೋಪೀ ಪಾದತಲಂ ತಥಾ || ೧೪ ||

ಶುಭಪ್ರದಾ ಪಾತು ಪೃಷ್ಠಂ ಕುಕ್ಷೌ ಶ್ರೀಕಾಂತವಲ್ಲಭಾ |
ಜಾನುದೇಶಂ ಜಯಾ ಪಾತು ಹರಿಣೀ ಪಾತು ಸರ್ವತಃ || ೧೫ ||

ವಾಕ್ಯಂ ವಾಣೀ ಸದಾ ಪಾತು ಧನಾಗಾರಂ ಧನೇಶ್ವರೀ |
ಪೂರ್ವಾಂ ದಿಶಂ ಕೃಷ್ಣರತಾ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಾಣಾ ಚ ಪಶ್ಚಿಮಾಮ್ || ೧೬ ||

ಉತ್ತರಾಂ ಹರಿತಾ ಪಾತು ದಕ್ಷಿಣಾಂ ವೃಷಭಾನುಜಾ |
ಚಂದ್ರಾವಲೀ ನೈಶಮೇವ ದಿವಾ ಕ್ಷ್ವೇಡಿತಮೇಖಲಾ || ೧೭ ||

ಸೌಭಾಗ್ಯದಾ ಮಧ್ಯದಿನೇ ಸಾಯಾಹ್ನೇ ಕಾಮರೂಪಿಣೀ |
ರೌದ್ರೀ ಪ್ರಾತಃ ಪಾತು ಮಾಂ ಹಿ ಗೋಪಿನೀ ರಜನೀಕ್ಷಯೇ || ೧೮ ||

ಹೇತುದಾ ಸಂಗವೇ ಪಾತು ಕೇತುಮಾಲಾ ದಿವಾರ್ಧಕೇ |
ಶೇಷಾಽಪರಾಹ್ಣಸಮವೇ ಶಮಿತಾ ಸರ್ವಸಂಧಿಷು || ೧೯ ||

ಯೋಗಿನೀ ಭೋಗಸಮಯೇ ರತೌ ರತಿಪ್ರದಾ ಸದಾ |
ಕಾಮೇಶೀ ಕೌತುಕೇ ನಿತ್ಯಂ ಯೋಗೇ ರತ್ನಾವಲೀ ಮಮ || ೨೦ ||

ಸರ್ವದಾ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ರಾಧಿಕಾ ಕೃಷ್ಣಮಾನಸಾ |
ಇತ್ಯೇತತ್ಕಥಿತಂ ದೇವಿ ಕವಚಂ ಪರಮಾದ್ಭುತಮ್ || ೨೧ ||

ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರಂ ನಾಮ ಮಹಾರಕ್ಷಾಕರಂ ಪರಮ್ |
ಪ್ರಾತರ್ಮಧ್ಯಾಹ್ನಸಮಯೇ ಸಾಯಾಹ್ನೇ ಪ್ರಪಠೇದ್ಯದಿ || ೨೨ ||

ಸರ್ವಾರ್ಥಸಿದ್ಧಿಸ್ತಸ್ಯ ಸ್ಯಾದ್ಯನ್ಮನಸಿ ವರ್ತತೇ |
ರಾಜದ್ವಾರೇ ಸಭಾಯಾಂ ಚ ಸಂಗ್ರಾಮೇ ಶತ್ರುಸಂಕಟೇ || ೨೩ ||

ಪ್ರಾಣಾರ್ಥನಾಶಸಮಯೇ ಯಃ ಪಠೇತ್ಪ್ರಯತೋ ನರಃ |
ತಸ್ಯ ಸಿದ್ಧಿರ್ಭವೇದ್ದೇವಿ ನ ಭಯಂ ವಿದ್ಯತೇ ಕ್ವಚಿತ್ || ೨೪ ||

ಆರಾಧಿತಾ ರಾಧಿಕಾ ಚ ತೇನ ಸತ್ಯಂ ನ ಸಂಶಯಃ |
ಗಂಗಾಸ್ನಾನಾದ್ಧರೇರ್ನಾಮಗ್ರಹಣಾದ್ಯತ್ಫಲಂ ಲಭೇತ್ || ೨೫ ||

ತತ್ಫಲಂ ತಸ್ಯ ಭವತಿ ಯಃ ಪಠೇತ್ಪ್ರಯತಃ ಶುಚಿಃ |
ಹರಿದ್ರಾರೋಚನಾಚಂದ್ರಮಂಡಿತಂ ಹರಿಚಂದನಮ್ || ೨೬ ||

ಕೃತ್ವಾ ಲಿಖಿತ್ವಾ ಭೂರ್ಜೇ ಚ ಧಾರಯೇನ್ಮಸ್ತಕೇ ಭುಜೇ |
ಕಂಠೇ ವಾ ದೇವದೇವೇಶಿ ಸ ಹರಿರ್ನಾತ್ರ ಸಂಶಯಃ || ೨೭ ||

ಕವಚಸ್ಯ ಪ್ರಸಾದೇನ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಸೃಷ್ಟಿಂ ಸ್ಥಿತಿಂ ಹರಿಃ |
ಸಂಹಾರಂ ಚಾಽಹಂ ನಿಯತಂ ಕರೋಮಿ ಕುರುತೇ ತಥಾ || ೨೮ ||

ವೈಷ್ಣವಾಯ ವಿಶುದ್ಧಾಯ ವಿರಾಗಗುಣಶಾಲಿನೇ |
ದದ್ಯಾತ್ಕವಚಮವ್ಯಗ್ರಮನ್ಯಥಾ ನಾಶಮಾಪ್ನುಯಾತ್ || ೨೯ ||

ಇತಿ ಶ್ರೀನಾರದಪಂಚರಾತ್ರೇ ಜ್ಞಾನಾಮೃತಸಾರೇ ರಾಧಾ ಕವಚಮ್ |

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Namaskaram!

🙏Om Namah Shivaya 😇

%d bloggers like this: