ગુજરાતી

શ્રીરાધાકવચમ્~ Radha kavacham lyrics in Gujarati

Last Updated on April 16, 2021 

શ્રીરાધાકવચમ્ : Shri Radha kavacham in Gujarati with lyrics

શ્રીગણેશાય નમઃ .
પાર્વત્યુવાચ
કૈલાસિઅવાસિન્ ભગવન્ ભક્તાનુગ્રહકારક .
રાધિકાકવચં પુણ્યં કથયસ્વ મમ પ્રભો .. ૧..

યદ્યસ્તિ કરુણા નાથ ત્રાહિ માં દુઃખતો ભયાત્ .
ત્વમેવ શરણં નાથ શૂલપાણે પિનાકધૃક્ .. ૨..

શિવ ઉવાચ
શૃણુષ્વ ગિરિજે તુભ્યં કવચં પૂર્વસૂચિતમ્ .
સર્વરક્ષાકરં પુણ્યં સર્વહત્યાહરં પરમ્ .. ૩..

હરિભક્તિપ્રદં સાક્ષાદ્ભુક્તિમુક્તિપ્રસાધનમ્ .
ત્રૈલોક્યાકર્ષણં દેવિ હરિસાન્નિધ્યકારકમ્ .. ૪..

સર્વત્ર જયદં દેવિ સર્વશત્રુભયાવહમ્ .
સર્વેષાં ચૈવ ભૂતાનાં મનોવૃત્તિહરં પરમ્ .. ૫..

ચતુર્ધા મુક્તિજનકં સદાનન્દકરં પરમ્ .
રાજસૂયાશ્વમેધાનાં યજ્ઞાનાં ફલદાયકમ્ .. ૬..

ઇદં કવચમજ્ઞાત્વા રાધામન્ત્રં ચ યો જપેત્ .
સ નાપ્નોતિ ફલં તસ્ય વિઘ્નાસ્તસ્ય પદે પદે .. ૭..

ઋષિરસ્ય મહાદેવોઽનુષ્ટુપ્ છન્દશ્ચ કીર્તિતમ્ .
રાધાઽસ્ય દેવતા પ્રોક્તા રાં બીજં કીલકં સ્મૃતમ્ .. ૮..

ધર્માર્થકામમોક્ષેષુ વિનિયોગઃ પ્રકીર્તિતઃ .
શ્રીરાધા મે શિરઃ પાતુ લલાટં રાધિકા તથા .. ૯..

શ્રીમતી નેત્રયુગલં કર્ણૌ ગોપેન્દ્રનન્દિની .
હરિપ્રિયા નાસિકાં ચ ભ્રૂયુગં શશિશોભના .. ૧૦..

ઓષ્ઠં પાતુ કૃપાદેવી અધરં ગોપિકા તથા .
વૃષભાનુસુતા દન્તાંશ્ચિબુકં ગોપનન્દિની .. ૧૧..

ચન્દ્રાવલી પાતુ ગણ્ડં જિહ્વાં કૃષ્ણપ્રિયા તથા .
કણ્ઠં પાતુ હરિપ્રાણા હૃદયં વિજયા તથા .. ૧૨..

બાહૂ દ્વૌ ચન્દ્રવદના ઉદરં સુબલસ્વસા .
કોટિયોગાન્વિતા પાતુ પાદૌ સૌભદ્રિકા તથા .. ૧૩..

નખાંશ્ચન્દ્રમુખી પાતુ ગુલ્ફૌ ગોપાલવલ્લભા .
નખાન્ વિધુમુખી દેવી ગોપી પાદતલં તથા .. ૧૪..

શુભપ્રદા પાતુ પૃષ્ઠં કુક્ષૌ શ્રીકાન્તવલ્લભા .
જાનુદેશં જયા પાતુ હરિણી પાતુ સર્વતઃ .. ૧૫..

વાક્યં વાણી સદા પાતુ ધનાગારં ધનેશ્વરી .
પૂર્વાં દિશં કૃષ્ણરતા કૃષ્ણપ્રાણા ચ પશ્ચિમામ્ .. ૧૬..

ઉત્તરાં હરિતા પાતુ દક્ષિણાં વૃષભાનુજા .
ચન્દ્રાવલી નૈશમેવ દિવા ક્ષ્વેડિતમેખલા .. ૧૭..

સૌભાગ્યદા મધ્યદિને સાયાહ્ને કામરૂપિણી .
રૌદ્રી પ્રાતઃ પાતુ માં હિ ગોપિની રજનીક્ષયે .. ૧૮..

હેતુદા સઙ્ગવે પાતુ કેતુમાલા દિવાર્ધકે .
શેષાઽપરાહ્ણસમવે શમિતા સર્વસન્ધિષુ .. ૧૯..

યોગિની ભોગસમયે રતૌ રતિપ્રદા સદા .
કામેશી કૌતુકે નિત્યં યોગે રત્નાવલી મમ .. ૨૦..

સર્વદા સર્વકાર્યેષુ રાધિકા કૃષ્ણમાનસા .
ઇત્યેતત્કથિતં દેવિ કવચં પરમાદ્ભુતમ્ .. ૨૧..

સર્વરક્ષાકરં નામ મહારક્ષાકરં પરમ્ .
પ્રાતર્મધ્યાહ્નસમયે સાયાહ્ને પ્રપઠેદ્યદિ .. ૨૨..

સર્વાર્થસિદ્ધિસ્તસ્ય સ્યાદ્યન્મનસિ વર્તતે .
રાજદ્વારે સભાયાં ચ સઙ્ગ્રામે શત્રુસઙ્કટે .. ૨૩..

પ્રાણાર્થનાશસમયે યઃ પઠેત્પ્રયતો નરઃ .
તસ્ય સિદ્ધિર્ભવેદ્દેવિ ન ભયં વિદ્યતે ક્વચિત્ .. ૨૪..

આરાધિતા રાધિકા ચ તેન સત્યં ન સંશયઃ .
ગઙ્ગાસ્નાનાદ્ધરેર્નામગ્રહણાદ્યત્ફલં લભેત્ .. ૨૫..

તત્ફલં તસ્ય ભવતિ યઃ પઠેત્પ્રયતઃ શુચિઃ .
હરિદ્રારોચનાચન્દ્રમણ્ડિતં હરિચન્દનમ્ .. ૨૬..

કૃત્વા લિખિત્વા ભૂર્જે ચ ધારયેન્મસ્તકે ભુજે .
કણ્ઠે વા દેવદેવેશિ સ હરિર્નાત્ર સંશયઃ .. ૨૭..

કવચસ્ય પ્રસાદેન બ્રહ્મા સૃષ્ટિં સ્થિતિં હરિઃ .
સંહારં ચાહં નિયતં કરોમિ કુરુતે તથા .. ૨૮..

વૈષ્ણવાય વિશુદ્ધાય વિરાગગુણશાલિને .
દદ્યાત્કવચમવ્યગ્રમન્યથા નાશમાપ્નુયાત્ .. ૨૯..

.. ઇતિ શ્રીનારદપઞ્ચરાત્રે જ્ઞાનામૃતસારે રાધાકવચં
સમ્પૂર્ણમ્ ..

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *