ప్రదోష స్తోత్రమ్~ pradosha stotram in telugu lyrics

Last Updated on April 19, 2021 

ప్రదోష స్తోత్రమ్: read Pradosha kala shiva Stotram in telugu with lyrics
జయ దేవ జగన్నాథ జయ శఙ్కర శాశ్వత |
జయ సర్వసురాధ్యక్ష జయ సర్వసురార్చిత ||౧||

జయ సర్వగుణాతీత జయ సర్వవరప్రద ||
జయ నిత్య నిరాధార జయ విశ్వమ్భరావ్యయ ||౨||

జయ విశ్వైకవన్ద్యేశ జయ నాగేన్ద్రభూషణ |
జయ గౌరీపతే శమ్భో జయ చన్ద్రార్ధశేఖర ||౩||

జయ కోఠ్యర్కసఙ్కాశ జయానన్తగుణాశ్రయ |
జయ భద్ర విరూపాక్ష జయాచిన్త్య నిరఞ్జన ||౪||

జయ నాథ కృపాసిన్ధో జయ భక్తార్తిభఞ్జన |
జయ దుస్తరసంసారసాగరోత్తారణ ప్రభో ||౫||

ప్రసీద మే మహాదేవ సంసారార్తస్య ఖిద్యతః |
సర్వపాపక్షయం కృత్వా రక్ష మాం పరమేశ్వర ||౬||

మహాదారిద్ర్యమగ్నస్య మహాపాపహతస్య చ ||
మహాశోకనివిష్టస్య మహారోగాతురస్య చ ||౭||

ఋణభారపరీతస్య దహ్యమానస్య కర్మభిః ||
గ్రహైఃప్రపీడ్యమానస్య ప్రసీద మమ శఙ్కర ||౮||

దరిద్రః ప్రార్థయేద్దేవం ప్రదోషే గిరిజాపతిమ్ ||
అర్థాఢ్యో వాఽథ రాజా వా ప్రార్థయేద్దేవమీశ్వరమ్ ||౯||

దీర్ఘమాయుః సదారోగ్యం కోశవృద్ధిర్బలోన్నతిః ||
మమాస్తు నిత్యమానన్దః ప్రసాదాత్తవ శఙ్కర ||౧౦||

శత్రవః సంక్షయం యాన్తు ప్రసీదన్తు మమ ప్రజాః ||
నశ్యన్తు దస్యవో రాష్ట్రే జనాః సన్తు నిరాపదః ||౧౧||

దుర్భిక్షమారిసన్తాపాః శమం యాన్తు మహీతలే ||
సర్వసస్యసమృద్ధిశ్చ భూయాత్సుఖమయా దిశః ||౧౨||

ఏవమారాధయేద్దేవం పూజాన్తే గిరిజాపతిమ్ ||
బ్రాహ్మణాన్భోజయేత్ పశ్చాద్దక్షిణాభిశ్చ పూజయేత్ ||౧౩||

సర్వపాపక్షయకరీ సర్వరోగనివారణీ |
శివపూజా మయాఽఽఖ్యాతా సర్వాభీష్టఫలప్రదా ||౧౪||

ఇతి ప్రదోషస్తోత్రం సమ్పూర్ణమ్ ||

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Namaskaram!

🙏Om Namah Shivaya 😇