ପରମେଶ୍ୱରସ୍ତୋତ୍ରମ୍~ parameshwara stotram in odia pdf

Last Updated on April 21, 2021 

Read parameshwara stotram in odia with lyrics(Save as pdf) ପରମେଶ୍ୱରସ୍ତୋତ୍ରମ୍:

ଜଗଦୀଶ ସୁଧୀଶ ଭବେଶ ବିଭୋ
ପରମେଶ ପରାତ୍ପର ପୂତ ପିତଃ ।
ପ୍ରଣତଂ ପତିତଂ ହତବୁଦ୍ଧିବଲଂ
ଜନତାରଣ ତାରୟ ତାପିତକମ୍ ॥ ୧॥

ଗୁଣହୀନସୁଦୀନମଲୀନମତିଂ
ତ୍ୱୟି ପାତରି ଦାତରି ଚାପରତିମ୍ ।
ତମସା ରଜସାବୃତବୃତ୍ତିମିମଂ
ଜନତାରଣ ତାରୟ ତାପିତକମ୍ ॥ ୨॥

ମମ ଜୀବନମୀନମିମଂ ପତିତଂ
ମରୁଘୋରଭୁବୀହ ସୁବୀହମହୋ ।
କରୁଣାବ୍ଧିଚଲୋମିର୍ଜଲାନୟନଂ
ଜନତାରଣ ତାରୟ ତାପିତକମ୍ ॥ ୩॥

ଭବବାରଣ କାରଣ କର୍ମତତୌ
ଭବସିନ୍ଧୁଜଲେ ଶିବ ମଗ୍ନମତଃ ।
କରୁଣାଞ୍ଚ ସମର୍ପ୍ୟ ତରିଂ ତ୍ୱରିତଂ
ଜନତାରଣ ତାରୟ ତାପିତକମ୍ ॥ ୪॥

ଅତିନାଶ୍ୟ ଜନୁର୍ମମ ପୁଣ୍ୟରୁଚେ
ଦୁରିତୌଘଭରୈଃ ପରିପୂର୍ଣଭୁବଃ ।
ସୁଜଘଣ୍ୟମଗଣ୍ୟମପୁଣ୍ୟରୁଚିଂ
ଜନତାରଣ ତାରୟ ତାପିତକମ୍ ॥ ୫॥

ଭବକାରକ ନାରକହାରକ ହେ
ଭବତାରକ ପାତକଦାରକ ହେ ।
ହର ଶଙ୍କର କିଙ୍କରକର୍ମଚୟଂ
ଜନତାରଣ ତାରୟ ତାପିତକମ୍ । ୬
ତୃଷିତଞ୍ଚରମସ୍ମି ସୁଧାଂ ହିତ ମେ
ଽଚ୍ୟୁତ ଚିନ୍ମୟ ଦେହି ବଦାନ୍ୟବର ।
ଅତିମୋହବଶେନ ବିନଷ୍ଟକୃତଂ
ଜନତାରଣ ତାରୟ ତାପିତକମ୍ ॥ ୭॥

ପ୍ରଣମାମି ନମାମି ନମାମି ଭବଂ
ଭବଜନ୍ମକୃତିପ୍ରଣିଷୂଦନକମ୍ ।
ଗୁଣହୀନମନନ୍ତମିତଂ ଶରଣଂ
ଜନତାରଣ ତାରୟ ତାପିତକମ୍ ॥ ୮॥

ଇତି ପରମେଶ୍ୱରସ୍ତୋତ୍ରଂ ସମ୍ପୂର୍ଣମ୍ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Namaskaram!

🙏Om Namah Shivaya 😇